Зареждане
 
Лого
 

Мисия

Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България е независима, доброволна, професионална организация, обединяваща държавните съдебни изпълнители в България, която защитава техните професионални, интелектуални, културни, социални и материални интереси, съдейства за утвърждаване професията на държавния съдебен изпълнител и за повишаване на престижа й пред държавата и обществото

Цели

- Да обединява всички действащи държавни съдебни изпълнители в България в общо цяло за спомагане защитата на техните професионални, интелектуални, социални и материални интереси;
- Да работи за укрепване на професионалния и обществен престиж на професията на държавния съдебен изпълнител в България и чужбина;
- Да работи за утвърждаване и развитие на професията на държавен съдебен изпълнител в България и чужбина, с оглед постигане на хуманно, законосъобразно, бързо, ефективно и финансово поносимо съдебно изпълнение;
- Да работи за повишаване на квалификацията на държавните съдебни подзаконови нормативни актове, касаещи ефективната дейност на съдебното изпълнение и на съдебната система;
- Да съдейства на Министерство на правосъдието и на другите държавни органи при въвеждането на нови методи и средства за усъвършенстване дейността на държавните съдебни изпълнители и служителите в държавните съдебно-изпълнителни служби;
- Да поддържа контакти със сродни, местни и чужди организации, техните обединения и поделения, както и с други международни правителствени и неправителствени организации и институции;
- Да проучва, поддържа и съхранява, историческите правни традиции в Република България, както и на професията на държавния съдебен изпълнител;
- Да защитава с позволените от закона средства своите членове и всички държавни съдебни изпълнители при осъществени престъпни посегателства върху тях, техните семейства и имущество, както и при съществуваща заплаха от такива, като действа превантивно или инцидентно;
- Да защитава престижа, личното и професионално достойнство на всеки действащ държавен съдебен изпълнител, на професията на държавен съдебен изпълнител, и на Асоциацията пред държавата и обществото при неоснователното им накърняване и злепоставяне;
- Да мотивира и стимулира действащите държавни съдебни изпълнители чрез персонални и общи предложения до Министерство на правосъдието за повишаването им в ранг и заплата, или с конкретна финансова или материална награда, или почетен акт;
- Да отличава своите членове, всички действащи, както и всички физически и юридически лица, които имат многобройни заслуги или особена заслуга за изпълнение целите на Асоциацията и да оповестява публично това;
- Да представлява членовете си и гилдията на държавните съдебни изпълнители пред държавата, Министерство на правосъдието, държавни ведомства и организации, местни и чужди физически и юридически лица, сродни организации и др.;

Банкова сметка

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

гр.София, клон Централен

валута: Лева/BGN

IBAN: BG62 CECB 9790 1087 9694 00

BIC: CECBBGSF

Заявление за членство

Телефон Контакти:

Председател на Управителния съвет

Христина Калчева - телефон: 052 / 613 697

Зам. председател

Мария Колева - телефон: 02 / 8955744