Зареждане
Лого
 

Въпроси и отговори


 • Молба за образуване на изпълнително дело
 • Молбата за образуване на изпълнително дело от заинтересованата страна, ведно с приложен изпълнителен лист или друг осъдителен титул представлява основанието за пристъпване на държавния или частния съдебен изпълнител към изпълнение. В молбата взискателят е длъжен да укаже начина на изпълнение-способ за реализация на претенцията, като законът дава възможност да се индикират няколко способа на изпълнение. Следва да се знае, че връчването на призовка за доброволно изпълнение на длъжника не представлява изпълнителен способ, а условие за законосъобразност на последващите изпълнителни действия, предприети от държавния или частния съдебен изпълнител. От съдържанието на молбата трябва да е видно име, ЕГH и адрес на страните. Молбата за изпълнение се подава в един екземпляр до държавния или частния съдебен изпълнител по местонахождение на движимото или недвижимото имущество, върху което се насочва изпълнението, местожителството на третото задължено лице, когато изпълнението е насочено върху вземания, местоизпълнението на действието или бездействието, както и местожителство на взискателя или длъжника по избор при задължения за издръжка. Във връзка с това следва да се отбележи, че взискателят може да поиска от държавния или частния съдебен изпълнител по своето местожителство налагане на запор или възбрана върху вещи и вземания на задълженото лице, независимо в кой съдебен район се намира имуществото, като след налагането изпълнителните действия следва да се извършват от надлежния държавен или частен съдебен изпълнител. По отношение на изискванията за законосъобразност на молбата следва да се прилагат изискванията на чл.100 от ГПК. Образец за молба за образуване на изпълнително дело

Към въпроси и отговори
 • Призовка за доброволно изпълнение
 • Призовката за доброволно изпълнение е процесуална предпоставка за започване на принудително изпълнение,уведомява за образувано изпълнително дело, анонсира покана за доброволно изпълнение в дадения от закона срок, който е седемдневен. Отправена до длъжника, дава възможност да се оспори основателността на исканото принудително изпълнение, като съобразно изискванията за редовност, тя трябва да съдържа означение за изпълнителния лист, име и адрес на взискателя, както и предупреждение, ако в посочения седмодневен срок не последва изпълнение, държавния или частен съдебен изпълнител ще пристъпи към принудително действие с цел удовлетворяване на взискателя. В цитираното съобщение може да се уточни и дата, в която да се осъществи принудително действие. Ако след като е получил призовка за доброволно изпълнение, но преди предприемане на последващи действия, длъжникът почине, призовки с възможност за доброволно изпълнение следва да се връчат на наследниците на починалия. С призовката за доброволно изпълнение може да се запорират движими вещи, които са достатъчно индивидуализирани или вземане на длъжника.

Към въпроси и отговори
 • Призовка за насрочено принудително изпълнение
 • Държавния или частен съдебен изпълнител след изтичане на срока за доброволно изпълнение при условие, че не е последвало изпълнение на задължението, за което е осъден, пристъпва към принудително изпълнение, без да дава нов седемдневен срок от връчването на призовката за принудително изпълнение до датата, за която изпълнението е насрочено. В призовката за принудително изпълнение се посочва имуществото, върху което пада акцентът на принудителното действие, място и час на осъществяването му, като редовното връчване на уведомлението е предпоставка за законосъобразност на действието на държавния или частен съдебен изпълнител.

Към въпроси и отговори
 • Съобщение за публична продан
 • Редовността на публична продан на движими вещи на длъжника, предпоставена от искане от взискателя за насочване на принудително изпълнение към тях и съответно удовлетворяване на вземането чрез получената при публичната продан сума или чрез възлагане вместо плащане, изисква съгласно процедурата, предвидена в ГПК наличност на връчено на страните съобщение за насрочването й. Уведомяването на страните следва да се извърши, при условие, че продажбата не е била насрочена с протокола за опис и оценка, най-малко една седмица преди деня на продажбата, а при при продан на бързоразвалящи се вещи-най-малко един ден преди нея. Това действие се удостоверява от държавния или частен съдебен изпълнител в изрично съставен протокол.

Към въпроси и отговори
 • Протокол за извършено действие от държавния или частния съдебен изпълнител
 • При привеждане в действие на определено принудително изпълнение държавния или частен съдебен изпълнител съставя протокол, в който отразява начин на осъществяването му, предмет, присъстващите лица, полагащи подпис, евентуално възникващи при осъществяване на порцедурата задължения, възражения на страните, заявени от трети лица права, отговорност. Различават се още и констативен протокол, който по съдържанието си обективира конкретната реална обстановка, протокол за разпределение на постъпила по изпълнителното дело сума, протокол за предявяване на същия и др., характерни изключително за изпълнителното производство. При изготвяне на протокол за конкретно изпълнително действие следва да се съблюдават разпоредбите на закона, и да са налице реквизитите, съставляващи предпоставка за законосъобразност.

Към въпроси и отговори
 • Запорно съобщение
 • Държавният или частен съдебен изпълнител изпраща запорно съобщение до длъжника и до трето задължено лице в случай на запор на вземане на длъжника. Запорно съобщение до трето задължено лице се изпраща едновременно с изпращане на призовката за доброволно изпълнение до длъжника. В това уведомление се запрещавана третото задължено лице да предава дължимите от него суми или вещи на длъжника, посочени точно. От деня на получаване на съобщението третото задължено лице има задължения на пазач спрямо дължимите от него суми или вещи по реда на ГПК. Ако третото лице не оспорва задължението си, то трябва да внесе дължимата от него сума по сметка на държавния или частен съдебен изпълнител или да му предаде вещите на длъжника.

Към въпроси и отговори
 • Постановление за възлагане
 • В седмодневен срок от обявяване на публичната продажба за нестанала, взискателят може да отправи искане до държавния или частния съдебен изпълнител за възлагане на процесната вещ, като в този случай възлагането се приема като даване вместо плащане. Когато проданта е приключила с обявяването на купувач и същият е внесъл по сметка на съдия-изпълнителя обявената от него цена, държавният или частният съдебен изпълнител е длъжен да изготви постановлението за възлагане. Възлагането само по себе си има вещноправно действие. То прехвъля върху купувача правата, които длъжникът е имал върху продадената вещ. Постановлението за възлагане трябва да съдържа данни за купувача и длъжника, името на държавния или частния съдебен изпълнител, пълна индивидуализация на имота или вещтта, цената за която се възлага и описание на платежните документи. Hа страните в изпълнителното производство се съобщава, че е изготвено постановление за възлагане, което ако не е обжалвано в седмодневен срок пред Окръжния съд се приема за влязло в законна сила. Влязлото в законна сила постановление за възлагане, след като бъдат заплатени държавните такси по прехвърлянето на собствеността и след извършеното вписване на постановлението създава пълната възможност за купувача да иска предаване на владението или държането на вещта.

Към въпроси и отговори
 • Жалба срещу действията на съдебния изпълнител
 • Неправилните действия на държавния или частния съдебен изпълнител, както и отказът да се извърши конкретно искано действие може да се обжалва от страните в изпълнителното производство както и от трети за процеса лица, владеещи вещите, предмет на изпълнението, като процедурата за осъществяване е предвидена в чл.332 и следващите от ГПК. Компетентен за разглеждане на депозираната по местоизпълнение жалба, с приложени преписи за страните, съобразно броя им и убедители писмени доказателства, е съответният Окръжен съд, като роля на въззивна инстанция по отношеие на акта,с който се произнася е Апелативен съд, чието решение е окончателно.Характерно е,че жалбата не спира действията по изпълнението, като такъв прерогатив принадлежи на съда.

Към въпроси и отговори