Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
1068/2017   
Недвижимо имущество
          ½ ид.ч. от УПИ- XV в кв.1 по ПУП с.Семчиново, целият от 432 кв.м. с НТП- дворно място в урбанизирана територия за индивидуално ниско жилищно застрояване, ведно с построената в него сграда от основното застрояване с жилищно предназначение на два етажа със застроена площ от 80 кв.м. и разгъната застроена площ от 160 кв.м.<BR  /><BR  />
½ ид.ч. от УПИ- XV в кв.1 по ПУП с.Семчиново, целият от 432 кв.м. с НТП- дворно място в урбанизирана територи...?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на  адрес:с.Семчиново, при пазача: Георги Найденов Иванов.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело №  1068/2017 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  /><BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в ка...?
26757.00
26757.00 лв.
22/02/2019 17:00:00
22.02.2019 17:00
Районен съд Пазарджик
1068/2017   
Недвижимо имущество
          ½ ид.ч. от СГРАДА от основното застрояване с жилищно предназначение, построена с ОПС в УПИ-XIV в кв. 1 по ПУП, находящ се в с. Семчиново от 640 кв.м. с НТП- дворно място в урбанизирана територия за индивидуално ниско жилищно застрояване, на два етажа със застроена площ от 102,60 кв.м. и разгъната застроена площ от 180 кв.м.     
½ ид.ч. от СГРАДА от основното застрояване с жилищно предназначение, построена с ОПС в УПИ-XIV в кв. 1 по ПУП,...?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на  адрес:с.Семчиново, при пазача: Златка Русева.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело №  1068/2017 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в ка...?
31590.00
31590.00 лв.
22/02/2019 17:00:00
22.02.2019 17:00
Районен съд Пазарджик
218/2013     
Недвижимо имущество
СГРАДА с идентификатор 55155.506.855.1 от КК и КР на гр. Пазарджик на един етаж, изградена  от метална сглобяема конструкция, бивш магазин и бар „Радуга“ с площ от 405 кв.м. с предназначение – сграда за търговия, без установен траен статут върху терена, на който е поставена.
СГРАДА с идентификатор 55155.506.855.1 от КК и КР на гр. Пазарджик на един етаж, изградена от метална сглобяема констру...?
Върху имота е наложена възбрана в полза на „Интерлийз“ ЕООД.        Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта при пазача:  Величко Ганчев, гр. Пазарджик,  бул. „Ал. Стамболийски“ № 50.<BR  />          Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „Ц К Б” АД, с/ка №  CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00 гр. Пазарджик по изп. д. №  218/2013 г.        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.  На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Върху имота е наложена възбрана в полза на „Интерлийз“ ЕООД....?
210240.00
210240.00 лв.
25/02/2019 00:00:00
25.02.2019 00:00
Районен съд Пазарджик
33/2018     
Недвижимо имущество
УПИ-VІ-137 в кв. 11 по ПУП на с. Ветрен дол, общ. Септември с урегулирана площ и приложена дворищна регулация от 860 кв.м., с определен начин на трайно ползване-дворно място в урбанизирана територия за индивидуално ниско жилищно застрояване, ведно с изградената в него сграда от основното застрояване на един етаж с жилищно предназначение – паянтова сграда със застроена площ от 48 кв.м.
УПИ-VІ-137 в кв. 11 по ПУП на с. Ветрен дол, общ. Септември с урегулирана площ и приложена дворищна регулация от 860 кв....?
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта при пазача Филип Методиев Илиев гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ № 45, ет.3, ап. 31.<BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „Ц К Б” АД, с/ка №  CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00 гр. Пазарджик по изп. д. № 33/2018 г.          <BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.      <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.                                        <BR  />
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се яв...?
10560.00
10560.00 лв.
27/02/2019 00:00:00
27.02.2019 00:00
Районен съд Пазарджик
2147/2009   
Недвижимо имущество
1. Нива от 6,860дка.от IX категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017004 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />2744.00 лева.<BR  />2. Нива от 4,900дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017058 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 1960.00 лева.<BR  />3. Нива от 6,370дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017173 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 2548.00 лева. <BR  />4. Нива от 0,980дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017207 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />392.00 лева.<BR  />5. Нива от 4,902дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017085 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1960.80 лева. <BR  />6. Нива от 3,429дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017282 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1372.00 лева.<BR  />7. Нива от 3,676дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017130 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 1470.40 лева. <BR  /><BR  /><BR  /><BR  />8. Нива от 2,940дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017264 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 1176.00 лева.<BR  />9. Нива от 1,960дка.от IX категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017014 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />784.00 лева.<BR  />10. Нива от 7,351дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017106 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 2940.80 лева. <BR  />        11. Нива от 0,980дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017249 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />392.00 лева. <BR  />12. Нива от 5,096дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017091 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 2038.40 лева. <BR  />13. Нива от 2,254дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017216 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик ,при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 901.60 лева. <BR  />14. Нива от 7,840дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017193 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 3136.00 лева. <BR  />15. Нива от 2,681дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017133 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 1072.80 лева. <BR  />16. Нива от 1,960дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017056 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 784.00 лева. <BR  />17. Нива от 1,349дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017232 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: 540.00 лева. <BR  />        18. Нива от 3,920дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017164 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1568.00 лева. <BR  />19. Нива от 3,776дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017159 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1510.40 лева. <BR  />20. Нива от 2,451дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017256 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />980.80 лева.<BR  />21. Нива от 4,900дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017096 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1960.00 лева. <BR  />22. Нива от 1,960дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017082 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />784.00 лева.<BR  />23. Нива от 3,920дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017120 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1568.00 лева. <BR  />24. Нива от 1,470дка.от X категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017038 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />588.00 лева.<BR  />25. Нива от 3,920дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017166 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1568.00 лева. <BR  />26. Нива от 5,380дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017121 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />2152.00 лева.<BR  />27. Нива от 3,920дка.от X категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017020 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />1568.00 лева. <BR  />28. Нива от 0,980дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017147 по ПЗР на землище с.Калугерово, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />392.00 лева.<BR  />29. Нива от 1,960дка.от X категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017028 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />784.00 лева. <BR  />30. Нива от 1,472дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма” , имот №017417 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, при начална цена, от която да започне наддаването,  80 на сто от стойността на имота, а именно: <BR  />588.80 лева.<BR  />
1. Нива от 6,860дка.от IX категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017004 по ПЗР на землище с.Калугерово,Обл...?
          Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имотите могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица от проданта  на  адрес по местонахождение на имотите, при пазача Благой Георгиев Белухов.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - BG 57 CECB 979033F40960 00, BIC код CECBBGSF, по изп. д. №  2147/2009 г.<BR  />        Горните имоти са възбранени и ипотекирани за сумата от 1450000 лв. в полза на взискателя.        <BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имотите могат да се явят в к...?
0.00
0.00 лв.
08/02/2018 17:00:00
08.02.2018 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 143 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4