Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Провадия
137/2006     
Недвижимо имущество
ДВОРНО  МЯСТО  С  ПЛОЩ  950  КВ. М. НАХОДЯЩО  СЕ  В  С. ЖИТНИЦА,  ОБЩ. ПРОВАДИЯ,  ОБЛ. ВАРНА ,  СЪСТАВЛЯВАЩО  УПИ  ПАРЦЕЛ  ІІ - 138,  В  КВ. 57,  ПО  ПЛАНА  НА  СЕЛОТО  ПРИ  ГРАНИЦИ  НА  ЦЯЛОТО  МЯСТО: УЛИЦА,  ПОЗЕМЛЕНИ  ИМОТИ  ПАРЦЕЛИ  ІІІ – 140,  ІV – 139,  ХІІ – 137,  І – 136  <BR  />МАГАЗИН,  ЗАЕДНО  С  ПОСТРОЕНАТА  В  ТОВА  ДВОРНО  МЯСТО  ЖИЛИЩНА  СГРАДА С  ПЛОЩ  90  КВ. М<BR  />
ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ 950 КВ. М. НАХОДЯЩО СЕ В С. ЖИТНИЦА, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ. ВАРНА , СЪСТАВЛЯВАЩО УПИ ПАРЦЕ...?
Желаещите да закупят имота могат да се явят в канцеларията на СИС при РС. Провадия всеки работен ден и час за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 20.00 / двадесет/ лева на основание чл.45 от Тарифата към ЗДТ.<BR  /> Имотът  може да бъде огледан след предварителна уговорка със съдебният изпълнител  или на тел. 0518/ 4 77 28.<BR  /> Всеки наддавач посочва предложената  от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик.<BR  />Наддавачът  може да направи повече наддавателни предложения, всяко наддавателно предложение се прави отделно /чл. 489 ал. 2 от ГПК/.<BR  />  За участие в публичната продан се внася задатък в размер на 10 % от началната тръжна цена по сметка на Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Провадия № BG13 СЕСВ 9790 33Е0 2902 00    ВІС: СЕСВВGSF  - ЦКБ  АД клон Варна<BR  />Наддавателните предложения следва да бъдат подадени в СИС на Провадийски районен съд, на адрес ул.“Александър Стамболийски” № 23 <BR  />до 17.00 часа на  18.10.2018 г.<BR  />Участниците в наддаването следва да се явят на 19.10.2018 г. в 10.00 часа в сградата на Провадийски районен съд за отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач.<BR  />
Желаещите да закупят имота могат да се явят в канцеларията н...?
3753.36
3753.36 лв.
10/18/2018 5:00:00 PM
18.10.2018 17:00
Районен съд Ямбол
394/2017     
Недвижимо имущество
Изоставена нива  с площ от 4,999 дка ,шеста категория в местността „ЧОРБАДЖИЙСКИ БРЯСТ” представляваща ПИ  с идентификатор № 53299.74.1 в землището  на с. Овчи кладенец.  Началната  цена, от която ще започне наддаването е 1000 лв / хиляда лева /.
Изоставена нива с площ от 4,999 дка ,шеста категория в местността „ЧОРБАДЖИЙСКИ БРЯСТ” представляваща ПИ с идентификат...?
5640.00
5640.00 лв.
5/10/2018 5:00:00 PM
10.05.2018 17:00
Районен съд Горна Оряховица
37/2013     
Недвижимо имущество
1/12 идеални части от недвижим имот, находящ се в гр.Стражица, ул.,,Ком”№3, представляващ Двуетажна жилищна сграда с разгъната застроена площ 182.00кв.м./сто осемдесет и два квадратни метра/, изградена в  УПИ парцел I за индивидуално комплексно жилищно строителство в квартал 140 по подробния устройствен план на гр.Стражица, състоящ се от една стая, дневна, кухня, баня с тоалетна, тераса и стълбища на Първи надземен етаж с обща застроена площ 72.90кв.м.; три стаи, баня с тоалетна, коридор, тераса и стълбище на Втори надземен етаж с обща застроена площ от 73.40кв.м.; Лятна кухня с площ 25.00кв.м; Противорадиационно укритие с площ 10.70кв.м.; Избено помещение с площ 8.90кв.м.; коридор и стълбище, разположените на полуподземен етаж в сградата, заедно с отстъпеното право на строеж върху имота с площ 169.86кв.м. и  изградените в имота Второстепенна постройка със застроена площ 36.00кв.м., при граници:изток –двор; запад – къща На Благой Димитров Малчев и Петранка Георгиева Малчева, север и юг – двор.
1/12 идеални части от недвижим имот, находящ се в гр.Стражица, ул.,,Ком”№3, представляващ Двуетажна жилищна сграда с ра...?
Върху недвижимия имот има вписани следните вещно правни тежести:Възбрана по изпълнително дело № 20134120400037 по описа на съдебно изпълнителна служба при Районен съд Горна Оряховица, вписана в служба по вписванията гр. Горна Оряховица с вх. рег. №4557/01.08.2017 г. акт №24, том II.
Върху недвижимия имот има вписани следните вещно правни теже...?
2660.40
2660.40 лв.
6/7/2018 5:00:00 PM
07.06.2018 17:00
Районен съд Горна Оряховица
156/2013     
Недвижимо имущество
1/2 идеална част от Недвижим имот, представляващ апартамент №14 на Пети надземен етаж в пететажна масивна жилищна сграда – Етажна собственост, находящ се в гр.Лясковец, ул.”Росица”№2, вх.А, ет.V, ап.14, с кадастрален номер 556, изградена в  Урегулиран поземлен имот парцел I – За жилищно строителство в кв.№107 по Подробния устройствен план – План за регулация на град Лясковец, състоящ се от стая, кухня, баня с тоалетна, коридор и тераса с обща застроена площ 50.00кв.м., ведно с прилежащите към него избено помещение  №15/петнадесети/ с площ  5.90кв.м/пет цяло и деветдесет стотни квадратни метра/ на полуподземен етаж в жилищната сграда,  2.83%/ два процента осемдесет и три стотни/ идеални части от общите части на сградата и 2.83% /два процента и  осемдесет и три стотни/ идеални части от правото на строеж върху мястото, при граници: изток – апартамент на Румен Борисов Русанов, стълбищна клетка, апартамент на Николина Христова Гугучкова, запад – двор, север – апартамент на Николина Христова Гугучкова, юг – апартамент на Румен Борисов Русанов, горе - покрив, долу – апартамент на Енчо Христов Вангелов и Радка Йорданова Вангелова.
1/2 идеална част от Недвижим имот, представляващ апартамент №14 на Пети надземен етаж в пететажна масивна жилищна сграда...?
Върху недвижимия имот има вписани следните вещно правни тежести:Възбрана по изпълнително дело №20134120400156 по описа на съдебно изпълнителна служба при Районен съд Горна Оряховица, вписана в служба по вписванията гр. Горна Оряховица с дв.вх. рег. №5379/15.09.2017 г. акт №69, том II.
Върху недвижимия имот има вписани следните вещно правни теже...?
10418.40
10418.40 лв.
7/5/2018 5:00:00 PM
05.07.2018 17:00
Районен съд Горна Оряховица
86/2015     
Недвижимо имущество
½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО с площ 800,00 кв.м., представляващо УПИ I-176 в кв.28 по плана на с.Камен, общ.Стражица, заедно с  ½ идеални части от построените в него СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА и ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА на близнак, кладенец и външна тоалетна, при граници на имота: улица, улица, УПИ VII-215 и УПИ IV-177, УПИ II- 175, 174.
½ идеална част от ДВОРНО МЯСТО с площ 800,00 кв.м., представляващо УПИ I-176 в кв.28 по плана на с.Камен, общ.Стражица, ...?
Върху имота  има вписани следните вещно-правни тежести. 1.Възбрана вх. рег. № 3923/01.07.2015 г. , том 1, акт. № 174. Всеки желаещ да участва  като наддавач може да посочи предложената от него цена, с цифри и думи в наддавателно предложение в запечатан непрозрачен плик, заедно с приложена квитанция за внесен задатък. Длъжникът, неговият законен представител, длъжностните лица от канцеларията на районния съд,както и лицата посочени в чл.185 от ЗЗД, нямат право да вземат участие в наддаването. <br ></br >
Върху имота има вписани следните вещно-правни тежести. 1.Въ...?
3745.80
3745.80 лв.
6/14/2018 5:00:00 PM
14.06.2018 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 138 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4