Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
446/2012     
Недвижимо имущество
Товарен автомобил „МЕРЦЕДЕС 711”  с ДК № РА 66 98 АТ
Товарен автомобил „МЕРЦЕДЕС 711” с ДК № РА 66 98 АТ
        Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица проданта при пазача – длъжник, живущ в с. Главиница, ул. „Първа” № 50.<BR  /><BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „Ц К Б” АД, с/ка №  CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00 гр. Пазарджик по изп. д. №  446/2012 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.      <BR  />          На следващия работен ден 28.10.2019 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.                                                    <BR  />
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат ...?
1314.40
1314.40 лв.
10/25/2019 12:00:00 AM
25.10.2019 00:00
Районен съд Пазарджик
218/2013     
Недвижимо имущество
СГРАДА с идентификатор 55155.506.855.1 от КК и КР на гр. Пазарджик на един етаж, изградена от метална сглобяема конструкция, бивш магазин и бар „Радуга“ с площ от 405 кв.м. с предназначение – сграда за търговия, без установен траен статут върху терена, на който е поставена.
СГРАДА с идентификатор 55155.506.855.1 от КК и КР на гр. Пазарджик на един етаж, изградена от метална сглобяема конструк...?
Върху имота е наложена възбрана в полза на „Интерлийз“ ЕООД. Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта при пазача: Величко Ганчев, гр. Пазарджик, бул. „Ал. Стамболийски“ № 50.<BR /> Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „Ц К Б” АД, с/ка № CECBBGSF – IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00 гр. Пазарджик по изп. д. № 218/2013 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.<BR />
Върху имота е наложена възбрана в полза на „Интерлийз“ ЕООД....?
189216.00
189216.00 лв.
9/30/2019 5:00:00 PM
30.09.2019 17:00
Районен съд Пазарджик
2035/2018   
Недвижимо имущество
Имот № 16100, с площ от 2.820 дка, находящ се в с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, представляващ нива, от която 1.879 дка шеста категория и 0.941 дка пета категория, находящ се в м. „Мента“, в землището на с. Бошуля, ЕКАТТЕ 05949
Имот № 16100, с площ от 2.820 дка, находящ се в с. Бошуля, общ. Септември, обл. Пазарджик, представляващ нива, от която ...?
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от през последната седмица от проданта  по местонахождение на имота в с. Бошуля, при пазача Красимир Милушев.
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията в...?
2188.00
2188.00 лв.
10/2/2019 12:00:00 AM
02.10.2019 00:00
Районен съд Провадия
137/2006     
Недвижимо имущество
ДВОРНО  МЯСТО  С  ПЛОЩ  950  КВ. М. НАХОДЯЩО  СЕ  В  С. ЖИТНИЦА,  ОБЩ. ПРОВАДИЯ,  ОБЛ. ВАРНА ,  СЪСТАВЛЯВАЩО  УПИ  ПАРЦЕЛ  ІІ - 138,  В  КВ. 57,  ПО  ПЛАНА  НА  СЕЛОТО  ПРИ  ГРАНИЦИ  НА  ЦЯЛОТО  МЯСТО: УЛИЦА,  ПОЗЕМЛЕНИ  ИМОТИ  ПАРЦЕЛИ  ІІІ – 140,  ІV – 139,  ХІІ – 137,  І – 136  <BR  />МАГАЗИН,  ЗАЕДНО  С  ПОСТРОЕНАТА  В  ТОВА  ДВОРНО  МЯСТО  ЖИЛИЩНА  СГРАДА С  ПЛОЩ  90  КВ. М<BR  />
ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ 950 КВ. М. НАХОДЯЩО СЕ В С. ЖИТНИЦА, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ. ВАРНА , СЪСТАВЛЯВАЩО УПИ ПАРЦЕ...?
Желаещите да закупят имота могат да се явят в канцеларията на СИС при РС. Провадия всеки работен ден и час за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 20.00 / двадесет/ лева на основание чл.45 от Тарифата към ЗДТ.<BR  /> Имотът  може да бъде огледан след предварителна уговорка със съдебният изпълнител  или на тел. 0518/ 4 77 28.<BR  /> Всеки наддавач посочва предложената  от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик.<BR  />Наддавачът  може да направи повече наддавателни предложения, всяко наддавателно предложение се прави отделно /чл. 489 ал. 2 от ГПК/.<BR  />  За участие в публичната продан се внася задатък в размер на 10 % от началната тръжна цена по сметка на Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Провадия № BG13 СЕСВ 9790 33Е0 2902 00    ВІС: СЕСВВGSF  - ЦКБ  АД клон Варна<BR  />Наддавателните предложения следва да бъдат подадени в СИС на Провадийски районен съд, на адрес ул.“Александър Стамболийски” № 23 <BR  />до 17.00 часа на  18.10.2018 г.<BR  />Участниците в наддаването следва да се явят на 19.10.2018 г. в 10.00 часа в сградата на Провадийски районен съд за отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач.<BR  />
Желаещите да закупят имота могат да се явят в канцеларията н...?
3753.36
3753.36 лв.
10/18/2018 5:00:00 PM
18.10.2018 17:00
Районен съд Ямбол
394/2017     
Недвижимо имущество
Изоставена нива  с площ от 4,999 дка ,шеста категория в местността „ЧОРБАДЖИЙСКИ БРЯСТ” представляваща ПИ  с идентификатор № 53299.74.1 в землището  на с. Овчи кладенец.  Началната  цена, от която ще започне наддаването е 1000 лв / хиляда лева /.
Изоставена нива с площ от 4,999 дка ,шеста категория в местността „ЧОРБАДЖИЙСКИ БРЯСТ” представляваща ПИ с идентификат...?
5640.00
5640.00 лв.
5/10/2018 5:00:00 PM
10.05.2018 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 141 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4