Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
1006/2015   
Недвижимо имущество
            1/3 ид.ч. от ПЬРВИ ЕТАЖ НА СГРАДА с идентификатор 55155.504.805.1 от КК и КР на гр.Пазарджик  с начин на трайно ползване – сграда от основното застрояване на два етажа с жилищно предназначение със З.П. от 91 кв.м., построена в ПИ с идентификатор 55155.504.805 и административен адрес гр.Пазарджик, ул.“ Любен Каравелов“ № 7<BR  />                                              НАЧАЛНА ЦЕНА -    4 853. 60 лева    <BR  />                1/3 ид.ч.от ПИ с идентификатор 55155.504.805 от КК и КР на гр.Пазарджик с площ от 343 кв.м. и определен начин на трайно ползване- дворно място в урбанизирана територия за индивидуално ниско застрояване, с адрес гр.Пазарджик,ул.“ Любен Каравелов“ 7 <BR  />                                    НАЧАЛНА ЦЕНА  -  5 344. 00  лева<BR  />
1/3 ид.ч. от ПЬРВИ ЕТАЖ НА СГРАДА с идентификатор 55155.504.805.1 от КК и КР на гр.Пазарджик с начин на тр...?
Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица от проданта на  адрес: гр.Пазарджик,ул.“ Любен Каравелов“ 7,при пазачите: Катя Димитрова Кацарова.  <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело № 1006/2015 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.                                                            <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията...?
1.00
1.00 лв.
7/11/2019 5:00:00 PM
11.07.2019 17:00
Районен съд Пазарджик
446/2012     
Недвижимо имущество
Товарен автомобил „МЕРЦЕДЕС 711”  с ДК № РА 66 98 АТ
Товарен автомобил „МЕРЦЕДЕС 711” с ДК № РА 66 98 АТ
Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „Ц К Б” АД, с/ка №  CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00 гр. Пазарджик по изп. д. №  446/2012 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.      <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.                                                    <BR  />
Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движи...?
2245.68
2245.68 лв.
5/22/2019 12:00:00 AM
22.05.2019 00:00
Районен съд Пазарджик
229/2013     
Недвижимо имущество
Поземлен имот № 436 е отреден УПИ-VІІ-436 в кв. 44 по ПУП с. Лозен с урегулирана плот от 1 200 кв.м. и начин на трайно ползване-дворно място в урбанизирана територия  за индивид.  ниско жилищно застрояване, ведно с двуетажна сграда от основното застрояване с площ от 53 кв.м., МС-гараж от 30 кв.м., селскостопанска сграда от 25 кв.м. и подобрения в дворното място.   
Поземлен имот № 436 е отреден УПИ-VІІ-436 в кв. 44 по ПУП с. Лозен с урегулирана плот от 1 200 кв.м. и начин на трайно п...?
Забележка: В дворното място е изградена втора жилищна сграда долепена на калкан до процесната сграда, която не е предмет на изп. лист и описа на ДСИ.<BR  />      Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта на  посочения адрес при пазача Цветанка Паунова Георгиева.<BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00<BR  />  гр. Пазарджик по изп. д. №  229/2013 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.      <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Забележка: В дворното място е изградена втора жилищна сграда...?
13176.00
13176.00 лв.
5/26/2019 12:00:00 AM
26.05.2019 00:00
Районен съд Пазарджик
229/2013     
Недвижимо имущество
Поземлен имот № 426 е отреден УПИ-VІІІ-426 в кв. 44 по плана на с. Лозен с урегулирана площ от 1 840 кв.м. и начин на трайно ползване-дворно място в урбанизирана територия за индивид. ниско жилищно застрояване, празен и незастроен, ведно с подобренията в него.
Поземлен имот № 426 е отреден УПИ-VІІІ-426 в кв. 44 по плана на с. Лозен с урегулирана площ от 1 840 кв.м. и начин на тр...?
Забележка: В дворното място е изградена втора жилищна сграда долепена на калкан до процесната сграда, която не е предмет на изп. лист и описа на ДСИ.<BR /> Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта на посочения адрес при пазача Цветанка Паунова Георгиева.<BR /> Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - CECBBGSF – IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR /> гр. Пазарджик по изп. д. № 229/2013 г.<BR /> Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. <BR /> На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК. <BR />
Забележка: В дворното място е изградена втора жилищна сграда...?
10742.40
10742.40 лв.
5/26/2019 12:00:00 AM
26.05.2019 00:00
Районен съд Пазарджик
2147/2009   
Недвижимо имущество
1. Нива от 4,900дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017045 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 1 960.00 лева.<BR  />2. Нива от 2,986дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017087 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 1 194.40 лева.<BR  />3. Нива от 1,129дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017131 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 452.00 лева.<BR  />4. Нива от 1,619дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017116 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 648.00 лева. <BR  />5. Нива от 1,960дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017292 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 784.00 лева. <BR  />6. Нива от 1,469дка.от X категория на земята,местността „Бялата чешма”,имот №017030 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 588.00 лева. <BR  />7. Нива от 3,920дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017237 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 1568.00 лева. <BR  />8. Нива от 3,991дка.от X категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017012 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 1596.80 лева.<BR  />9. Нива от 1,766дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017129 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 706.40 лева. <BR  />10. Нива от 2,451дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017229 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно  980.80 лева.<BR  />11. Нива от 1,960дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017225 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 784.00 лева.<BR  />12. Нива от 3,432дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017199 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 1 372.80 лева.<BR  />13. Нива от 3,430дка.от X категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017022 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 1 372 лева.<BR  />14. Нива от 2,940дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017275 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 1 176.00 лева. <BR  />15. Нива от 1,960дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017152 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик,  с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 784.00 лева.<BR  />16. Нива от 7,838дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017052 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 3 135.20 лева.<BR  />17. Нива от 2,440дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017280 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 976.00 лева.<BR  />18. Нива от 1,470дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017413 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 588.00 лева.<BR  />19. Нива от 2,450дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017242 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 980.00 лева.<BR  />20. Нива от 1,593дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017290 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 637.60 лева.<BR  />21. Нива от 0,799дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017254 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 320.00 лева.<BR  />22. Нива от 1,470дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017286 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 588.00 лева.<BR  />23. Нива от 2,940дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017222 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 1176.00 лева.<BR  />24. Нива от 3,332дка.от IX категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017017 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 1 332.80 лева.<BR  />25. Нива от 5,388дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017127 по ПЗР на землище с.Калугерово,Област Пазарджик, с начална цена 80 на сто от стойността на имота, а именно 2155.20 лева.<BR  />
1. Нива от 4,900дка.от VIII категория на земята,местността „Бялата чешма”, имот №017045 по ПЗР на землище с.Калугерово,О...?
          Интересуващите се от имотите могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имотите могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица от проданта  на  адрес по местонахождение на имотите, при пазача Благой Георгиев Белухов.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - BG 57 CECB 979033F40960 00, BIC код CECBBGSF, по изп. д. №  2147/2009 г.<BR  />        Горните имоти са възбранени и ипотекирани за сумата от 1450000 лв. в полза на взискателя.        <BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имотите могат да се явят в к...?
0.00
0.00 лв.
4/22/2019 5:00:00 PM
22.04.2019 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 144 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4