Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Провадия
137/2006     
Недвижимо имущество
ДВОРНО  МЯСТО  С  ПЛОЩ  950  КВ. М. НАХОДЯЩО  СЕ  В  С. ЖИТНИЦА,  ОБЩ. ПРОВАДИЯ,  ОБЛ. ВАРНА ,  СЪСТАВЛЯВАЩО  УПИ  ПАРЦЕЛ  ІІ - 138,  В  КВ. 57,  ПО  ПЛАНА  НА  СЕЛОТО  ПРИ  ГРАНИЦИ  НА  ЦЯЛОТО  МЯСТО: УЛИЦА,  ПОЗЕМЛЕНИ  ИМОТИ  ПАРЦЕЛИ  ІІІ – 140,  ІV – 139,  ХІІ – 137,  І – 136  <BR  />МАГАЗИН,  ЗАЕДНО  С  ПОСТРОЕНАТА  В  ТОВА  ДВОРНО  МЯСТО  ЖИЛИЩНА  СГРАДА С  ПЛОЩ  90  КВ. М<BR  />
ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ 950 КВ. М. НАХОДЯЩО СЕ В С. ЖИТНИЦА, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ. ВАРНА , СЪСТАВЛЯВАЩО УПИ ПАРЦЕ...?
Желаещите да закупят имота могат да се явят в канцеларията на СИС при РС. Провадия всеки работен ден и час за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 20.00 / двадесет/ лева на основание чл.45 от Тарифата към ЗДТ.<BR  /> Имотът  може да бъде огледан след предварителна уговорка със съдебният изпълнител  или на тел. 0518/ 4 77 28.<BR  /> Всеки наддавач посочва предложената  от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик.<BR  />Наддавачът  може да направи повече наддавателни предложения, всяко наддавателно предложение се прави отделно /чл. 489 ал. 2 от ГПК/.<BR  />  За участие в публичната продан се внася задатък в размер на 10 % от началната тръжна цена по сметка на Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Провадия № BG13 СЕСВ 9790 33Е0 2902 00    ВІС: СЕСВВGSF  - ЦКБ  АД клон Варна<BR  />Наддавателните предложения следва да бъдат подадени в СИС на Провадийски районен съд, на адрес ул.“Александър Стамболийски” № 23 <BR  />до 17.00 часа на  18.10.2018 г.<BR  />Участниците в наддаването следва да се явят на 19.10.2018 г. в 10.00 часа в сградата на Провадийски районен съд за отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач.<BR  />
Желаещите да закупят имота могат да се явят в канцеларията н...?
3753.36
3753.36 лв.
18/10/2018 17:00:00
18.10.2018 17:00
Районен съд Пазарджик
98/2017     
Недвижимо имущество
            ПОДЕМЕН МЕХАНИЗЪМ  /ЕЛЕКТР ИЧЕСКИ  ТЕЛФЕР/ <BR  />с ел. мотор – 3 бр.;    капацитет: 3 200 кг.<BR  />                                <BR  />
ПОДЕМЕН МЕХАНИЗЪМ /ЕЛЕКТР ИЧЕСКИ ТЕЛФЕР/
с ел. мотор – 3 бр.; капацитет: 3 200 кг.
...?
            Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица на проданта при пазача - Йордан Славеев Цольов, представляващ ТПК „Първи май“.<BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „Ц К Б” АД, с/ка №  CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00 гр. Пазарджик по изп. д. № 98/2017 г.          <BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.      <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС м...?
6998.40
6998.40 лв.
15/10/2018 00:00:00
15.10.2018 00:00
Районен съд Девня
49/2018     
Недвижимо имущество
Търговски обект - Магазин
Търговски обект - Магазин
Търговски обект - Магазин с площ 223.40 кв.м - част от Търговски обект - магазин, целия с площ 547 кв.м построен в УПИ-VI-896 общинска собственост, находящ се в центъра на гр.Вълчи дол, област Варна. Търговския обект ползва и 1/3 част от входа на сградата и 1/3 част от подблоковата маза.<BR  />Публичната продажба се провежда от 27.07.2018г. до 27.08.2018г. в Районен съд - Девня, с адрес гр.Девня 9160, ул.Строител № 12. Отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач на 28.08.2018г. от 11.00 часа в Районен съд - Девня.
Търговски обект - Магазин с площ 223.40 кв.м - част от Търго...?
35000.00
35000.00 лв.
27/08/2018 16:00:00
27.08.2018 16:00
Районен съд Ямбол
394/2017     
Недвижимо имущество
Изоставена нива  с площ от 4,999 дка ,шеста категория в местността „ЧОРБАДЖИЙСКИ БРЯСТ” представляваща ПИ  с идентификатор № 53299.74.1 в землището  на с. Овчи кладенец.  Началната  цена, от която ще започне наддаването е 1000 лв / хиляда лева /.
Изоставена нива с площ от 4,999 дка ,шеста категория в местността „ЧОРБАДЖИЙСКИ БРЯСТ” представляваща ПИ с идентификат...?
5640.00
5640.00 лв.
10/05/2018 17:00:00
10.05.2018 17:00
Районен съд Горна Оряховица
37/2013     
Недвижимо имущество
1/12 идеални части от недвижим имот, находящ се в гр.Стражица, ул.,,Ком”№3, представляващ Двуетажна жилищна сграда с разгъната застроена площ 182.00кв.м./сто осемдесет и два квадратни метра/, изградена в  УПИ парцел I за индивидуално комплексно жилищно строителство в квартал 140 по подробния устройствен план на гр.Стражица, състоящ се от една стая, дневна, кухня, баня с тоалетна, тераса и стълбища на Първи надземен етаж с обща застроена площ 72.90кв.м.; три стаи, баня с тоалетна, коридор, тераса и стълбище на Втори надземен етаж с обща застроена площ от 73.40кв.м.; Лятна кухня с площ 25.00кв.м; Противорадиационно укритие с площ 10.70кв.м.; Избено помещение с площ 8.90кв.м.; коридор и стълбище, разположените на полуподземен етаж в сградата, заедно с отстъпеното право на строеж върху имота с площ 169.86кв.м. и  изградените в имота Второстепенна постройка със застроена площ 36.00кв.м., при граници:изток –двор; запад – къща На Благой Димитров Малчев и Петранка Георгиева Малчева, север и юг – двор.
1/12 идеални части от недвижим имот, находящ се в гр.Стражица, ул.,,Ком”№3, представляващ Двуетажна жилищна сграда с ра...?
Върху недвижимия имот има вписани следните вещно правни тежести:Възбрана по изпълнително дело № 20134120400037 по описа на съдебно изпълнителна служба при Районен съд Горна Оряховица, вписана в служба по вписванията гр. Горна Оряховица с вх. рег. №4557/01.08.2017 г. акт №24, том II.
Върху недвижимия имот има вписани следните вещно правни теже...?
2660.40
2660.40 лв.
07/06/2018 17:00:00
07.06.2018 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 140 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4