Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Горна Оряховица
166/2017     
Движимо имущество
Лек автомобил „Фиат Темпра”, с рег.№ ВТ 6820 ВК.Интересуващите се могат да се явят в деловодството на съдебно изпълнителна служба при Районен съд Горна Оряховица всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат автомобила могат да сторят това  всеки петък от 10.00 часа до 12.00 часа на адреса, при пазача на автомобила Преслав Пламенов Тодоров с адрес: гр. Долна Оряховица, ул. „Райна Княгиня” №5.
Лек автомобил „Фиат Темпра”, с рег.№ ВТ 6820 ВК.Интересуващите се могат да се явят в деловодството на съдебно изпълнител...?
Върху лекият автомобил има вписани следните вещно правни тежести:Запор по изпълнително дело № 20174120400166 по описа на съдебно изпълнителна служба при Районен съд Горна Оряховица.<br ></br >
Върху лекият автомобил има вписани следните вещно правни теж...?
592.00
592.00 лв.
26/03/2020 17:00:00
26.03.2020 17:00
Районен съд Провадия
137/2006     
Недвижимо имущество
ДВОРНО  МЯСТО  С  ПЛОЩ  950  КВ. М. НАХОДЯЩО  СЕ  В  С. ЖИТНИЦА,  ОБЩ. ПРОВАДИЯ,  ОБЛ. ВАРНА ,  СЪСТАВЛЯВАЩО  УПИ  ПАРЦЕЛ  ІІ - 138,  В  КВ. 57,  ПО  ПЛАНА  НА  СЕЛОТО  ПРИ  ГРАНИЦИ  НА  ЦЯЛОТО  МЯСТО: УЛИЦА,  ПОЗЕМЛЕНИ  ИМОТИ  ПАРЦЕЛИ  ІІІ – 140,  ІV – 139,  ХІІ – 137,  І – 136  <BR  />МАГАЗИН,  ЗАЕДНО  С  ПОСТРОЕНАТА  В  ТОВА  ДВОРНО  МЯСТО  ЖИЛИЩНА  СГРАДА С  ПЛОЩ  90  КВ. М<BR  />
ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ 950 КВ. М. НАХОДЯЩО СЕ В С. ЖИТНИЦА, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ. ВАРНА , СЪСТАВЛЯВАЩО УПИ ПАРЦЕ...?
Желаещите да закупят имота могат да се явят в канцеларията на СИС при РС. Провадия всеки работен ден и час за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 20.00 / двадесет/ лева на основание чл.45 от Тарифата към ЗДТ.<BR  /> Имотът  може да бъде огледан след предварителна уговорка със съдебният изпълнител  или на тел. 0518/ 4 77 28.<BR  /> Всеки наддавач посочва предложената  от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик.<BR  />Наддавачът  може да направи повече наддавателни предложения, всяко наддавателно предложение се прави отделно /чл. 489 ал. 2 от ГПК/.<BR  />  За участие в публичната продан се внася задатък в размер на 10 % от началната тръжна цена по сметка на Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Провадия № BG13 СЕСВ 9790 33Е0 2902 00    ВІС: СЕСВВGSF  - ЦКБ  АД клон Варна<BR  />Наддавателните предложения следва да бъдат подадени в СИС на Провадийски районен съд, на адрес ул.“Александър Стамболийски” № 23 <BR  />до 17.00 часа на  18.10.2018 г.<BR  />Участниците в наддаването следва да се явят на 19.10.2018 г. в 10.00 часа в сградата на Провадийски районен съд за отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач.<BR  />
Желаещите да закупят имота могат да се явят в канцеларията н...?
3753.36
3753.36 лв.
18/10/2018 17:00:00
18.10.2018 17:00
Районен съд Ямбол
394/2017     
Недвижимо имущество
Изоставена нива  с площ от 4,999 дка ,шеста категория в местността „ЧОРБАДЖИЙСКИ БРЯСТ” представляваща ПИ  с идентификатор № 53299.74.1 в землището  на с. Овчи кладенец.  Началната  цена, от която ще започне наддаването е 1000 лв / хиляда лева /.
Изоставена нива с площ от 4,999 дка ,шеста категория в местността „ЧОРБАДЖИЙСКИ БРЯСТ” представляваща ПИ с идентификат...?
5640.00
5640.00 лв.
10/05/2018 17:00:00
10.05.2018 17:00
Районен съд Ямбол
156/2010     
Недвижимо имущество
1.ДВОРНО МЯСТО от 1950 кв.м., находящо се в с. Бояджик, обл. Ямбол, представляващо УПИ Х-131  , в квартал 40  по плана на селото, ведно с построените в него ЖИЛИЩНА СГРАДА и НАВЕС, при граници на имота : улица, улица, ПИ ІХ-131, ПИ VІІІ – 130, ПИ ХІІІ-142. Цената, от която ще започне проданта е 8900 лв. / осем хиляди и деветстотин лева/.
1.ДВОРНО МЯСТО от 1950 кв.м., находящо се в с. Бояджик, обл. Ямбол, представляващо УПИ Х-131 , в квартал 40 по плана н...?
Върху имота има учредена договорна ипотека от 21.04.2004 г. , подновена на 17.04.2014 г.  и вписана възбрана в полза на взискателя ОББ АД.
Върху имота има учредена договорна ипотека от 21.04.2004 г. ...?
8900.00
8900.00 лв.
01/03/2017 17:00:00
01.03.2017 17:00
Районен съд Ямбол
130/2012     
Недвижимо имущество
1. Недвижим имот , находящ се в с. Завой, представляващ ПИ № 020004 по картата за възстановената собственост на  с. Завой, община Тунджа, област Ямбол, с площ от 4559 кв.м., отреден за  „ Склад „ от обект Стопански двор на с. Завой, ведно с построената в него сграда – Склад със ЗП от 738 кв.м., при граници  на ПИ : север – ПИ № 020003 – стопански двор, изток – ПИ № 017170 – нива, ПИ № 017165 – нива, ПИ № 017160 – нива, юг – ПИ № 000055 – полски път, запад – ПИ № 000037 – жилищна територия. Цената, от която ще започне проданта е 11 600 лв. / единадесет хиляди и шестстотин  лева/.
1. Недвижим имот , находящ се в с. Завой, представляващ ПИ № 020004 по картата за възстановената собственост на с. Заво...?
11600.00
11600.00 лв.
09/03/2017 17:00:00
09.03.2017 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 129 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4