Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
2027/2019   
Недвижимо имущество
Земеделска земя-нива, представляваща поземлен имот с идентификатор 53335.700.4, стар номер 700004, съгл. Заповед за одобрение  на КККР № РД-18-279/31.08.2017 г. на изп. директор на АГКК, с площ от 0.737 дка, четвърта категория на земята, в местността „Дъба“, по плана за земеразделяне на с. Огняново, обл. Пазарджик, при граници и съседи: ПИ № 002001- индив. Застрояване, ДПФ-МЗГ, ПИ № 700003-затревена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ ВСГ, ПИ № 700002 - затревена нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ ВСГ, ПИ № 700005-затревена нива на насл. на Костадин Николов Гацев /без построената в имота сграда/
Земеделска земя-нива, представляваща поземлен имот с идентификатор 53335.700.4, стар номер 700004, съгл. Заповед за одоб...?
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица от проданта  по местонахождение на имота.<BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „ЦКБ” АД - IBAN-BG 57 CECB 979033F40960 00, код-CECBBGSF, по изп. д. №  2027/2019 г.<BR  />          Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 2, стая № 18, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията в...?
936.00
936.00 лв.
1/23/2020 12:00:00 AM
23.01.2020 00:00
Районен съд Горна Оряховица
166/2017     
Движимо имущество
Лек автомобил „Фиат Темпра”, с рег.№ ВТ 6820 ВК.Интересуващите се могат да се явят в деловодството на съдебно изпълнителна служба при Районен съд Горна Оряховица всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат автомобила могат да сторят това  всеки петък от 10.00 часа до 12.00 часа на адреса, при пазача на автомобила Преслав Пламенов Тодоров с адрес: гр. Долна Оряховица, ул. „Райна Княгиня” №5.
Лек автомобил „Фиат Темпра”, с рег.№ ВТ 6820 ВК.Интересуващите се могат да се явят в деловодството на съдебно изпълнител...?
Върху лекият автомобил има вписани следните вещно правни тежести:Запор по изпълнително дело № 20174120400166 по описа на съдебно изпълнителна служба при Районен съд Горна Оряховица.<br ></br >
Върху лекият автомобил има вписани следните вещно правни теж...?
592.00
592.00 лв.
3/26/2020 5:00:00 PM
26.03.2020 17:00
Районен съд Пазарджик
109/2007     
Недвижимо имущество
ПИ с площ от 543 кв.м., съставляващ парцел ХVІІ-22, извън регулацията на с. Мало Конаре в местността „Летище”, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда – склад на 104 кв.м. и полумасивна сграда- барака на 182 кв.м., при съседи: изток-земя за зем. ползуване, север-ПИ № ХV-ярмомелка и склад, запад-земя за зем. ползуване и парцел ХVІІІ и юг-земя за зем. ползуване. 
ПИ с площ от 543 кв.м., съставляващ парцел ХVІІ-22, извън регулацията на с. Мало Конаре в местността „Летище”, ведно с п...?
Върху имота има наложена възбрана в полза на НАП – СОФИЯ.<BR  />          Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък  през последната седмица на проданта на  адрес с. Мало Конаре при пазача Димитър Асенов Димитров.<BR  /><BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „Ц К Б” АД: CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00  гр. Пазарджик по изп. д. № 109/2007 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в регистратурата на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.                                                          <BR  />
Върху имота има наложена възбрана в полза на НАП – СОФИЯ.
3952.00
3952.00 лв.
1/18/2020 12:00:00 AM
18.01.2020 00:00
Районен съд Пазарджик
1015/2010   
Недвижимо имущество
1/6 ид.ч. от УПИ- XIII-57 в кв.49 по ПУП с.Величково, с площ от 1930 кв.м., с определен начин на трайно ползване-дворно място в урбанизирана територия за индивидуално ниско жилищно застрояване с изградените: Сграда от основното застрояване с жилищно предназначение на два етажа с РЗП от 178 кв.м. и сграда от допълващото застрояване с обслужващо предназначение- сайвант от 55 кв.м.
1/6 ид.ч. от УПИ- XIII-57 в кв.49 по ПУП с.Величково, с площ от 1930 кв.м., с определен начин на трайно ползване-дворно ...?
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на адрес:с.Величково,при пазача: Генка Томова.<BR /> Задатъкът - 10% върху началната цена на имота чл.489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR />изп. дело № 1015/2010 г.<BR /> Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/. <BR /> На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК. <BR />
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията в...?
4309.60
4309.60 лв.
12/27/2019 5:00:00 PM
27.12.2019 17:00
Районен съд Пазарджик
446/2012     
Недвижимо имущество
Товарен автомобил „МЕРЦЕДЕС 711”  с ДК № РА 66 98 АТ
Товарен автомобил „МЕРЦЕДЕС 711” с ДК № РА 66 98 АТ
        Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица проданта при пазача – длъжник, живущ в с. Главиница, ул. „Първа” № 50.<BR  /><BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „Ц К Б” АД, с/ка №  CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00 гр. Пазарджик по изп. д. №  446/2012 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.      <BR  />          На следващия работен ден 28.10.2019 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.                                                    <BR  />
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат ...?
1314.40
1314.40 лв.
2/20/2019 12:00:00 AM
20.02.2019 00:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 134 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4