Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
1015/2010   
Недвижимо имущество
1/6 ид.ч. от УПИ- XIII-57 в кв.49 по ПУП с.Величково, с площ от 1930 кв.м., с определен начин на трайно ползване-дворно място в урбанизирана територия за индивидуално ниско жилищно застрояване с изградените: Сграда от основното застрояване с жилищно предназначение на два етажа с РЗП от 178 кв.м. и сграда от допълващото застрояване с обслужващо предназначение- сайвант от 55 кв.м.
1/6 ид.ч. от УПИ- XIII-57 в кв.49 по ПУП с.Величково, с площ от 1930 кв.м., с определен начин на трайно ползване-дворно ...?
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа преди датата на проданта на адрес:с.Величково,при пазача: Генка Томова.<BR /> Задатъкът - 10% върху началната цена на имота чл.489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR />изп. дело № 1015/2010 г.<BR /> Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/. <BR /> На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК. <BR />
Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията в...?
4309.60
4309.60 лв.
12/27/2019 5:00:00 PM
27.12.2019 17:00
Районен съд Пазарджик
1493/2012   
Недвижимо имущество
    Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.46 от КК и КР на гр.Пазарджик със застроена площ от 47.10 кв.м. и с начин на трайно ползване- офис, находящ се на пети етаж от пететажна монолитна сграда с идентификатор 55155.503.838.1, построена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.838, ведно с 15.72 % ид.част от общите на сградата и ОПС от поземления имот,който е с площ от 277 кв.м. с адм.адрес гр.Пазарджик,ул.“ Цар Самуил“ № 10А,ет.5   
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.46 от КК и КР на гр.Пазарджик със застроена площ от 47....?
          Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа от последната седмица на проданта  на  адрес: гр.Пазарджик,ул.” П.Бонев”№61,ет.3, при пазача:Митко Иванов Калбуров.                                          <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />„ЦКБ” АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00, по изп. дело №  1493/2012 г.<BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
24496.00
24496.00 лв.
12/20/2019 5:00:00 PM
20.12.2019 17:00
Районен съд Пазарджик
1493/2012   
Недвижимо имущество
        Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.42 от КК и КР на гр.Пазарджик със застроена площ от 57,29 кв.м.и с начин на трайно ползване-офис, находящ се на пети етаж от пететажна монолитна сграда с идентификатор55155.503.838.1, построена  в поземлен имот с идентификатор 55155.503.838, ведно с 19.12% .ид.част от общите на сградата и ОПС от поземления имот, който е с площ от 277 кв.м.  с адм.адрес гр.Пазарджик,ул.“ Цар Самуил“ № 10А,ет.5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.42 от КК и КР на гр.Пазарджик със застроена площ о...?
          Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа от последната седмица на проданта  на  адрес: гр.Пазарджик,ул.” П.Бонев”№61,ет.3, при пазача:Митко Иванов Калбуров.                                          <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />„ЦКБ” АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00, по изп. дело №  1493/2012 г.<BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
29792.00
29792.00 лв.
12/20/2019 12:00:00 AM
20.12.2019 00:00
Районен съд Пазарджик
1493/2012   
Недвижимо имущество
    Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.45 от КК и КР на гр.Пазарджик, със застроена площ от 43,40 кв.м. и с начин на трайно ползване- офис, находящ се на пети етаж от пететажна монолитна сграда с идентификатор 55155.503.838.1, построен в поземлен имот с идентификатор 55155.503.838, ведно с 14,48 кв.м. ид.част от общите на сградата и ОПС от поземления имот, който е с площ от 277 кв.м. с адм.адрес гр.Пазарджик,ул.“Цар Самуил“ № 10А ,ет.5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.45 от КК и КР на гр.Пазарджик, със застроена площ от 4...?
          Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа от последната седмица на проданта  на  адрес: гр.Пазарджик,ул.” П.Бонев”№61,ет.3, при пазача:Митко Иванов Калбуров.                                          <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />„ЦКБ” АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00, по изп. дело №  1493/2012 г.<BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
22568.00
22568.00 лв.
12/20/2019 5:00:00 PM
20.12.2019 17:00
Районен съд Пазарджик
1493/2012   
Недвижимо имущество
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.44 от КК и КР на гр.Пазарджик със застроена площ от 46.40 кв.м. и с начин на трайно ползване-офис, находящ се на пети етаж от пететажна монолитна сграда с идентификатор 55155.503.838.1, построена в Поземлен имот с идентификатор 55155.503.838, ведно с 15.48% ид.ч. от общите на сградата и от ОПС от ПИ,целият от 277.00 кв.м.с Адм.адрес гр.Пазарджик, ул.“ Цар Самуил“ № 10,ет. 5
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.838.1.44 от КК и КР на гр.Пазарджик със застроена площ от 46.40 к...?
          Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък от 15.00 ч. до 17.00 часа от последната седмица на проданта  на  адрес: гр.Пазарджик,ул.” П.Бонев”№61,ет.3, при пазача:Митко Иванов Калбуров.                                          <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />„ЦКБ” АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00, по изп. дело №  1493/2012 г.<BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
24128.00
24128.00 лв.
12/20/2019 5:00:00 PM
20.12.2019 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 147 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4