Зареждане
Лого

Публични продажби

Изберете район на действие
или използвайте филтър ["Покажи филтър"].
 
Име на СИС
 
Дело
 
Тип
 
Описание
 
Обща информация
 
Нач. цена
 
Срок за участие
 
 
Районен съд Пазарджик
446/2012     
Недвижимо имущество
Специален автомобил „МЕРЦЕДЕС 210” с ДК № РА 80 09 АТ<BR  /><BR  />                                            НАЧАЛНА ЦЕНА НА МПС-то:  1 150.40  лв.<BR  /><BR  />2. Товарен автомобил „МЕРЦЕДЕС 711”  с ДК № РА 66 98 АТ<BR  /><BR  />                                            НАЧАЛНА ЦЕНА НА МПС-то:  2 495.20  лв.<BR  />      <BR  />
Специален автомобил „МЕРЦЕДЕС 210” с ДК № РА 80 09 АТ

НАЧАЛНА Ц...?
            Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота /движими вещи/ МПС могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица проданта при пазача – длъжник, живущ в с. Главиница, ул. „Първа” № 50.<BR  /><BR  />        Задатъкът - 10% върху оценката на продаваемия се имот /движими вещи/ чл.378, ал. 2 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в „Ц К Б” АД, с/ка №  CECBBGSF – IBAN:  BG57  CECB  9790  33F4  0960  00 гр. Пазарджик по изп. д. №  446/2012 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/.      <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ. Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.                                                    <BR  />   
Интересуващите се от имота /движими вещи/ МПС мо...?
0.00
0.00 лв.
28/12/2018 00:00:00
28.12.2018 00:00
Районен съд Девня
418/2018     
Недвижимо имущество
1/8 част от поземлен имот с идентификатор 36868.201.238 с площ 1661 кв.м. находящ се в с.Кипра, ул.9-ти септември № 18, община Девня, област Варна
1/8 част от поземлен имот с идентификатор 36868.201.238 с площ 1661 кв.м. находящ се в с.Кипра, ул.9-ти септември № 18, ...?
1/8 част от поземлен имот с идентификатор 36868.201.238 с площ 1661 кв.м. находящ се в с.Кипра, ул.9-ти септември № 18, община Девня, област Варна
1/8 част от поземлен имот с идентификатор 36868.201.238 с пл...?
830.00
830.00 лв.
19/12/2018 16:00:00
19.12.2018 16:00
Районен съд Пазарджик
1005/2015   
Недвижимо имущество
            1/6 ид.ч.от УПИ-VIII-35 в кв.14 по ПУП с.Огняново с площ от 600 кв.м.с НТП-дворно място в урбанизирана територия за ниско застрояване и застроен със сграда от основното застрояване с жилищно предназначение на два етажа със З.П. от 60 кв.м., от които в първият полуподземен етаж са избени помещения, а вторият за жилище- необитаема и неизползваема, започнала да се руши с опасност от самосрутване и без строителна и пазарна стойност при граници:УПИ-VII-35,36;УПИ-IX-35; УПИ-XI-41.<BR  />                                                  НАЧАЛНА  ЦЕНА  –    960. 00 лева<BR  />                1/6ид.ч.от УПИ-VII-35,36 в кв.14 по ПУП с.Огняново с не уредени регулационни сметки, при който имота участва с площ от 400 кв.м.с НТП- дворно място в урбанизирана територия за ниско застрояване- незастроен при граници: УПИ-VI-36; УПИ-VIII-35; УПИ-XI-41 и улица.<BR  />                                                  НАЧАЛНА  ЦЕНА  -    640. 00 лева<BR  />                1/6 ид.ч. от УПИ-IX-35 в кв.14 по ПУП с. Огняново с площ от 800 кв.м. с НТП-дворно място в урбанизирана територия за ниско застрояване- не застроен при граници: УПИ-X-детска площадка; УПИ-VIII-35; УПИ-XI-41 и улица<BR  />                                                  НАЧАЛНА  ЦЕНА  -  1 280. 00 лева<BR  />                1/6 ид.ч. от УПИ-X-детска площадка в кв. 14 по ПУП с.Огняново с площ от 1300 кв.м. с НТП- дворно място в урбанизирана територия за ниско застрояване- не застроен при граници: УПИ-IX-35; УПИ-XI-41 и от две страни улици.<BR  />                                                  НАЧАЛНА  ЦЕНА  -  2 080. 00 лева  <BR  />
1/6 ид.ч.от УПИ-VIII-35 в кв.14 по ПУП с.Огняново с площ от 600 кв.м.с НТП-дворно място в урбанизирана терит...?
          Интересуващите се от имота  могат да се явят в канцеларията всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да огледат имота  могат да сторят това в дните понеделник, сряда и петък през последната седмица от проданта на  адрес: гр.Брацигово,ул.“Ген.Ник. Генчев“№ 24, при пазача: Красимир Б. Шопов.  <BR  />        Задатъкът - 10% върху началната цена на имота  чл.489, ал. 1 от  ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Държавния Съдебен изпълнител в <BR  />ЦКБ АД Клон Пазарджик ( CECBBGSF) IBAN: BG57 CECB 9790 33F4 0960 00<BR  />изп. дело № 1005/2015 г.<BR  />        Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд, етаж 1, стая № 6, което се отразява във входящия регистър /чл.489, ал. 4 ГПК/.        <BR  />          На следващия работен ден в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, Държ.Съдебен - изпълнител съставя протокол и обявява купувача на основание чл. 492 от ГПК.  <BR  />
Интересуващите се от имота могат да се явят в кан...?
0.00
0.00 лв.
13/12/2018 17:00:00
13.12.2018 17:00
Районен съд Провадия
137/2006     
Недвижимо имущество
ДВОРНО  МЯСТО  С  ПЛОЩ  950  КВ. М. НАХОДЯЩО  СЕ  В  С. ЖИТНИЦА,  ОБЩ. ПРОВАДИЯ,  ОБЛ. ВАРНА ,  СЪСТАВЛЯВАЩО  УПИ  ПАРЦЕЛ  ІІ - 138,  В  КВ. 57,  ПО  ПЛАНА  НА  СЕЛОТО  ПРИ  ГРАНИЦИ  НА  ЦЯЛОТО  МЯСТО: УЛИЦА,  ПОЗЕМЛЕНИ  ИМОТИ  ПАРЦЕЛИ  ІІІ – 140,  ІV – 139,  ХІІ – 137,  І – 136  <BR  />МАГАЗИН,  ЗАЕДНО  С  ПОСТРОЕНАТА  В  ТОВА  ДВОРНО  МЯСТО  ЖИЛИЩНА  СГРАДА С  ПЛОЩ  90  КВ. М<BR  />
ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ 950 КВ. М. НАХОДЯЩО СЕ В С. ЖИТНИЦА, ОБЩ. ПРОВАДИЯ, ОБЛ. ВАРНА , СЪСТАВЛЯВАЩО УПИ ПАРЦЕ...?
Желаещите да закупят имота могат да се явят в канцеларията на СИС при РС. Провадия всеки работен ден и час за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 20.00 / двадесет/ лева на основание чл.45 от Тарифата към ЗДТ.<BR  /> Имотът  може да бъде огледан след предварителна уговорка със съдебният изпълнител  или на тел. 0518/ 4 77 28.<BR  /> Всеки наддавач посочва предложената  от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик.<BR  />Наддавачът  може да направи повече наддавателни предложения, всяко наддавателно предложение се прави отделно /чл. 489 ал. 2 от ГПК/.<BR  />  За участие в публичната продан се внася задатък в размер на 10 % от началната тръжна цена по сметка на Държавен съдебен изпълнител при районен съд гр. Провадия № BG13 СЕСВ 9790 33Е0 2902 00    ВІС: СЕСВВGSF  - ЦКБ  АД клон Варна<BR  />Наддавателните предложения следва да бъдат подадени в СИС на Провадийски районен съд, на адрес ул.“Александър Стамболийски” № 23 <BR  />до 17.00 часа на  18.10.2018 г.<BR  />Участниците в наддаването следва да се явят на 19.10.2018 г. в 10.00 часа в сградата на Провадийски районен съд за отваряне на наддавателните предложения и обявяване на купувач.<BR  />
Желаещите да закупят имота могат да се явят в канцеларията н...?
3753.36
3753.36 лв.
18/10/2018 17:00:00
18.10.2018 17:00
Районен съд Ямбол
394/2017     
Недвижимо имущество
Изоставена нива  с площ от 4,999 дка ,шеста категория в местността „ЧОРБАДЖИЙСКИ БРЯСТ” представляваща ПИ  с идентификатор № 53299.74.1 в землището  на с. Овчи кладенец.  Началната  цена, от която ще започне наддаването е 1000 лв / хиляда лева /.
Изоставена нива с площ от 4,999 дка ,шеста категория в местността „ЧОРБАДЖИЙСКИ БРЯСТ” представляваща ПИ с идентификат...?
5640.00
5640.00 лв.
10/05/2018 17:00:00
10.05.2018 17:00
 
Записи на стр.:
Покажи филтър
-
Записи: 1 - 5 от 141 - Стр.: 
1
|
2
|
3
|
4