Органи на управление

- Общо събрание
- Управителен съвет
- Председател на Управителен съвет
- Изпълнителен секретар
- Разширен съвет
- Контролен съвет
- Координатор на секция
- Заместник координатор на секция

Общо събрание

- Общото събрание е върховен орган, който се състой от всички членове на Асоциацията.
Компетентност на Общото събрание:
- Изменя и допълва Устава;
- Приема дългосрочни планове, програми, стратегии, концепции и други решения за постигане целите на Асоциацията;
- Приема бюджета на Асоциацията и направените в него промени от Управителния съвет;
- Избира и освобождава състава на другите органи на Асоциацията;
- Взема решение за участие на Асоциацията в други местни и чужди организации;
- Взема решение за реорганизация и прекратяване на Асоциацията, както и за начина на разпределяне на имуществото след прекратяването му;
- Обсъжда и приема баланса и годишния отчет за дейността на Управителния съвет и освобождава членовете му от отговорност;
Заседания на Общото събрание се провеждат веднъж годишно. Общото събрание може да се свика и по искане на една трета от членовете му. Общото събрание е законно, ако присъстват половината плюс един от списъчния състав на членовете на Асоциацията към момента на свикване.

Управителен съвет

Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от три години. Член на УС може да бъде всеки, който е член на Асоциацията повече от две години, с изключение на първия Управителен съвет. Управителният съвет се състои от девет члена. Член на Управителния съвет не може да бъде избиран за повече от два последователни мандата. Управителният съвет избира от своя състав Председател и Изпълнителен секретар.

Контакти:

Председател на Управителния съвет

Христина Калчева - телефон: 052 / 613 697

Зам. председател

Мария Колева - телефон: 02 / 8955744