Зареждане
Лого
 

Новини


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

РАБОТНА СРЕЩА МП 25.02.2019 г.

Уважаеми колеги, на 01.02.2019 г. се проведе работна среща в МП за обсъждане необходимостта от промени в ЗН и по - конкретно при изпълнение при приемане на наследство по опис. В сформираната работна група има и представител на АДСИ - ДСИ Антонова от РС Луковит. Моля колегите да поставят въпросите, които им създават трудности в тяхната работа, писмено, в най - кратки срокове.
УС на АДСИ.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 19.02.2019 г.

УС на АДСИ свиква отчетно – изборно събрание на 23.03.2019г. в 13.00 часа в заседателната зала на хотел „Ямбол“, гр. Ямбол, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за 2018г.;
2. Отчетен доклад на КС за изминалия му мандат;
3. Обсъждане на промяна в чл. 73 от Устава;
4. Избор на нов КС на АДСИ;
5. Организационни въпроси.
Тел. За резервации: 0895 557 585 – рецепция.


НовинаВАЖНО!

СЪБИРАЕМОСТ НА ВЗЕМАНИЯ 13.02.2019 г.

УС на АДСИ поздравява всички свои членове с успешната работа по събиране на вземанията на съдебната система, призната на заседание на ВСС от м.02.2019г. и широко отразена в печата! Усилията ни за постигане на промяна в правомощията на ДСИ и за затвърждаване на авторитета ни се увенчаха с успех!
Защото истината винаги възтържествува!


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

Годишния план за дейността на Гражданския съвет към ВСС за 2019 г. 30.01.2019 г.

Граждански съвет към Висшия съдебен съвет на Република България
Civil Council with the Supreme Judicial Council of Republic of Bulgaria


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА
на
Гражданския съвет към ВСС за 2019 г.
(приет на акт No. 111 от 25 януари 2019 г.)

I. Тематичен индикативен годишен план

1. Теми предложени от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ)
1.1 Обсъждане прилагането на Наредба № 2 относно дейността на вещите лица
и по специално промените, влезли в сила от началото на 2019 г.: февруари 2019 г.
1.2 Правни, административни, технически и финансови проблеми при създаване
на имотен Регистър с оглед създаване на необходимата правна сигурност и
охрана на данните в правния оборот с недвижими имоти в помощ на
обществото (като продължение и надграждане на разглежданите през 2018 г. въпроси по темата): май – юни 2019 г.
1.3 Обсъждане на проект на Закон за вещите лица: текущо включване в графика на дейността през 2019 г.
1.4 Обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
независимите оценители: текущо включване в графика на дейността през 2019 г.
(по т.1.3 и 1.4 – разглеждането на темите зависи от активността на Министерство на правосъдието и други държавни институции да стартират разработването на законопроектите)

2. Теми предложени от Център за приложно-правни изследвания
2.1 Наблюдение на конкурсните процедури за назначения в съдебната власт: текущ срок
2.2 Противодействие на опитите за ограничаване независимостта на съдебната система: текущ срок
2.3 Наблюдение на и информиране за тълкувателна дейност на ВКС в случаите на колизии с текста на приложимия закон: текущ срок

3. Теми предложени от Съюз на юристите в България
Препоръки и предложения по Индекса на интегритета на съдебната система в България: януари 2019 г.

4. Теми предложени от Съюз на младите юристи в България
4.1 Националната гражданска инициатива за реформа в Адвокатурата и искания за промени в законодателството: януари 2019 г.
4.2 Продължаване на дебатите и усилията, насочени към решаване на проблемите в юридическото образование в България и неговата реформа във всички аспекти: текущ срок5. Теми предложени от Българска асоциация на вещите лица и експертите
5.1 Актуализирана информация и доклад от дирекция по управление на собствеността на ВСС, по това как се изпълнява и развива във времето ремонта, новото строителство и програмата за енергийна ефективност на сградения фонд на съдебната власт в национален мащаб (от проведеното заседание по тази тема през месец юни 2017 г. - до юни 2019 г.): юли 2019 г.
5.2 Прозрачността на съдебната власт и сътрудничеството с правителствените организации. Съвместно заседание с Окръжен съд – Перник и Районен съд - Перник: октомври 2019г.
5.3. Годишни награди за Правосъдие : октомври 2019 г.

6. Теми предложени от Академия за изследвания в сигурността и отбраната
6.1 Прилагане на специални разузнавателни средства – искания на прокуратурата, разрешения за прилагане, дадени от съда – констатирани проблеми и нарушения, има ли необходимост от промяна на нормативната база. Как новото ръководство на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства ще работи със съдебната система в предстоящия си мандат: февруари 2019 г.
6.2 „Мъртви текстове“ в Наказателния кодекс и необходимост от нормативна промяна на наказателното законодателство: май 2019 г.

7. Теми предложени от Асоциация „ФОРУМ“
7.1 Гражданското участие в процесите на мониторинг на анти-корупционните политики и законодателство в България: март - април 2019 г.
Представяне на Методика (механизми и инструментариум) за осъществяване на граждански мониторинг от НПО на делата, заведени от и срещу КПКОНПИ (Комисията) в съдебни инстанции и на дейността на Комисията в двете основни направления, които законът за нейната дейност и възлага като правомощия по отношение на лица, заемащи висши публични длъжности
- противодействие на корупцията (анти-корупционна дейност),
- отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата;
7.2 Участие на членове на Гражданския съвет в обучения, организирани от Асоциация „ФОРУМ“ по прилагането на Методиката за граждански мониторинг на тема анти-корупция в България: октомври – декември 2019 г.

8. Теми предложени от Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт
8.1 Приложното поле на чл. 35 ЗПКОНПИ, спрямо администрацията на органите на съдебната власт: февруари 2019 г.
8.2 Промяна на политиката, прилагана спрямо служителите в администрацията в органите на съдебната власт по отношение на неравномерна натовареност и подбор и назначаване на съдебни служители.Предложения за норма на натовареност на съдебните служители: март 2019 г.
8.3 Анализ на проблеми в Правилника за администрацията в съдилищата и Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата: април 2019 г.
8.4 Анализ на методиката за атестиране на служителите в органите на съдебна власт: юни 2019 г.


8.5 Подобряване функционирането на органите на съдебна власт чрез унификация на правилата и процедурите за работа на администрацията в ОСВ: октомври 2019 г.
8.6 Професия „Съдебен служител“. Перспективи и проблеми: ноември 2019 г.

9. Други текущи теми за обсъждане през годината:
9.1 Актуални теми, поставени за обсъждане пред Гражданския съвет от ВСС.
9.2 Проекти на нормативни документи, обявени за обществено обсъждане от други компетентни държавни институции.
9.3 Финансиране и изпълнение на дейностите на Гражданския съвет по Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за съдебна реформа.

II. Организационен индикативен годишен план
1. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на сродни граждански организации, имащи отношение към правосъдието – местни и международни.
2. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на органите на съдебната власт (съдилища, прокуратури, следствие).
3. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на Министерството на правосъдието – относно техен анонс за обществен съвет към Министерството.
4. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на правната комисия към НС.
5. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на Представителството на ЕК.
6. Провеждане на съвместна среща (заседание) с посланици на страните от ЕС.


ЗАБЕЛЕЖКА: Темите в настоящия документ са индикативни, те могат да бъдат изменяни и допълвани в хода на календарната 2019 г., съгласно т. V.4. и т. V.5. от Правилата за действие на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС. Доклад по предложените теми могат да направят всички заинтересовани организации.
НовинаЧЕСТИТА КОЛЕДА И ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

18.12.2018 г.


НовинаСНИМКИ

ГР. СОЧИ 11.12.2018 г.

Снимки -гр. Сочи- тук.


Новина09.11.2018

ПОКАНА 09.11.2018 г.

УС на АДСИ ви кани на работна среща на 01.12.2018г. в гр.Сливен. Срещата ще се проведе в ресторант"Астория", на ул."Пейо Яворов" №10, от 14 часа. Предвидена е и вечеря за участниците, като заявката за нея следва да се направи не по-малко от 3 дни предварително, на тел: 0898 224841 или 032/656351 - ДСИ А.Андреев. Желаещите да обядват на същото място преди срещата, също трябва да го заявявят предварително на горните телефони. Имаме две предложения за хогели, с които сме говорили предварително: Военен хотел / двойна стая-40 лв.,единична-19лв./ с телефони:044667723 и 0892606843, хотел "Кредо"/ двойна стая 40 лв. и студио-40лв./ с телефони:044/625080 или 0896 799839.

УС НА АДСИ.


Новина

СПИСЪК 31.07.2018 г.

Граждански съвет към Висшия съдебен съвет на Република България
Civil Council with the Supreme Judicial Council of Republic of Bulgaria


Списък на гражданските и професионални организации, членове на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България
(актуален към месец юли 2018г.)

1. Асоциация „ФОРУМ“ (председателства съвета от м. октомври 2016 г. до момента)
2. Асоциация на българските административни съдии
3. Асоциация на държавните съдебни изпълнители
4. Асоциация на прокурорите в България
5. Българска асоциация на вещите лица и експертите
6. Българска асоциация на съдиите по вписванията
7. Българска съдийска асоциация
8. Институт за пазарна икономика
9. Камара на арбитражните и съдебните експерти в България
10. Камара на независимите оценители в България
11. Камара на следователите в България
12. Национално сдружение на съдебните служители
13. Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт
14. Сдружение „СЕФИТА“
15. Съюз на младите юристи
16. Съюз на съдебните заседатели в България
17. Съюз на юристите в България
18. Център за приложно - правни изследвания и практики


НовинаПРАВИЛА

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31.07.2018 г.

I. Цел (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел участие на гражданските и професионални организации за подобряване работата на правосъдната система в Република България, осигуряване на обективен граждански мониторинг на нейната работа и приложението на нормативната уредба, което гарантира зачитането на принципите на правовата държава и върховенството на закона в Република България.

II. Области на взаимодействие между Гражданския съвет и Висшия съдебен съвет (изм. – акт на ГС №97/06.07.18)
1. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Със създаване на Гражданския съвет Висшият съдебен съвет демонстрира воля да развие устойчиви механизми за консултиране и взаимодействие със структурите на гражданското общество, ангажирани с реформата в правосъдната система при разработването на политики и оценката на тяхното въздействие.
2. Област на взаимодействие на Висшия съдебен съвет с Гражданския съвет е цялостната дейност на ВСС, към която има обществен интерес или която се нуждае от експертна подкрепа от страна на неправителствения сектор или професионалните организации.

III. Състав на Гражданския съвет
1. При учредяването на Гражданския съвет към ВСС членове са професионални и неправителствени организации, работещи в областта на правото и съдебната реформа, посочени в § 1.
2. Нови членове в Гражданския съвет се приемат от Гражданския съвет, чието решение се утвърждава от Висшия съдебен съвет. Кандидатите за членове на Гражданския съвет подават в писмен вид регистрационна форма „Граждански съвет към ВСС” и удостоверение за актуално състояние - в оригинал и не по-старо от 6 месеца.
3. Членството в Гражданския съвет се прекратява с подаване на заявление до Гражданския съвет, който го приема за сведение и информира Висшия съдебен съвет.
4. Членството в Гражданския съвет се прекратява автоматично при 3 (три) последователни неявявания или неучастия в заседанията му.
5. Всяка организация запазва самостоятелността и правото си самостоятелно да се обръща към ВСС.


IV. Функции на Гражданския съвет към ВСС
1. Подпомага ВСС при планиране и осъществяване на политики, свързани със законоустановените функции на ВСС. Анализира и оценява ефекта от провеждането им.
2. Подпомага експертно ВСС при разработване на програми и проекти в приоритетните за ВСС насоки.
2.1. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18)Гражданският съвет може да оказва съдействие на ВСС и на други организации и учреждения от правосъдната система при разработване, изпълнение и отчитане на проекти и свързани с тях дейности, предвидени в Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2016 - 2020 г.
3. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Изготвя становища, предложения и препоръки за дейността на ВСС и на всички други организации и учреждения в рамките на правосъдната система.
4. Сезира ВСС при възникнали обществени казуси и въпроси от компетентността на ВСС.
5. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Изготвя становища в рамките на съгласувателните процедури при обсъждане на промени в законодателството, които засягат правосъдната система и приложението на нормативната уредба във всички области.
6. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Работи за укрепването на диалога, доверието и взаимопомощта между ВСС, лицата от правосъдната система и гражданското общество.

V. Правила за работа
1. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Всеки член на ВСС има право да участва в заседанията на Гражданския съвет.
2. Всяка една от професионалните и неправителствени организации определя поне по един свой представител за участие в заседанията на Гражданския съвет.
3. В случай, че НПО се представлява на заседанията на Гражданския съвет от друга организация - член на Гражданския съвет, то представляваната организация уведомява другите членове на Гражданския съвет за името и кръга на пълномощията на представителя.
4. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Заседанията на Гражданския съвет се свикват от съпредседателите не по-рядко от веднъж на 2 месеца или при възникнала необходимост или по предложение на поне 3 от членуващите в Гражданския съвет организации.
5. (изм. - акт на ГС №97/06.07.18) Дневният ред се определя от съпредседателите на Гражданския съвет. Не се включва точка от дневния ред, ако не са предоставени писмени материали по темата или писмена аргументация за необходимостта от разглеждането й в Гражданския съвет. По изключение в него могат да бъдат включени за разглеждане допълнителни въпроси, по които са постъпили писмени предложения не по-късно от 3 дена преди датата на провеждане на следващото заседание.
6. Поканата с дневния ред за заседанията на Гражданския съвет се изпраща на имейл- адресите на всички членове на Гражданския съвет най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието.
7. (изм. - акт на ГС №97/06.07.18) Изменения в предварително обявения дневен ред не се допускат, с изключение на случаите по т.5.
8. За участие в заседанията могат да бъдат канени и експерти от други организации, съобразно техния предмет на дейност.
9. Постоянни сътрудници на Гражданския съвет са експертите от дирекция „Публична комуникация и протокол” на Администрацията на ВСС.
10. В зависимост от конкретните теми на заседанията в тях може да участват и други експерти от Администрацията на ВСС.
11. Заседанията на Гражданския съвет се съпредседателстват от член на ВСС и от представител на организациите, членове на Гражданския съвет, избрани за период от 1 (една) година. След изтичане на периода съпредседателите информират на заседание на Гражданския съвет за извършеното и индикираните проблеми през периода.
12. (изм. - акт на ГС №97/06.07.18) В процедурата по избор на съпредседател от квотата на неправителствените организации участват всички организации, освен тези, които изрично са заявили писмено отказ от участие. Предложените кандидати участват лично в заседанието.
12.1 (нова - акт на ГС №97/06.07.18) В случай, че не е избран съпредседател от страна на гражданските и професионални организации или от страна на ВСС, Гражданският съвет се председателства и представлява от единия, вече избран и действащ съпредседател до избора на втори съпредседател и се нарича Председател на Гражданския съвет към ВСС.
13. (изм. - акт на ГС №97/06.07.18) Актовете на Гражданския съвет се вземат с обикновено мнозинство от организациите, които присъстват или участват чрез писмени становища в провеждано заседание и са неразделна част от протокола на заседанието.
14. Гласуването е явно и поименно и в протокола се отразява начинът на гласуване на присъстващите.
15. Заседанията на Гражданския съвет са открити за присъствие на журналисти.
16. Със заповед Главният секретар на ВСС определя постоянен технически сътрудник на Гражданския съвет, който води стенографски протокол, съхранява документацията и осигурява технически кореспонденцията, в т. ч. завежда входящ и изходящ регистър на кореспонденцията.
17. Протоколът от заседанията се подписва от съпредседателите и от техническия сътрудник, след което се публикува на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет в срок не по-късно от 2 месеца.
18. Участниците в Гражданския съвет не получават възнаграждение за заседанията.
19. (изм. - акт на ГС №97/06.07.18) Актовете на Гражданския съвет се разглеждат от пленума на Висшия съдебен съвет в срок до 30 дни. Пленумът на Висшия съдебен съвет се произнася със становище в срок не по-късно от 2 месеца.
20. (отм. - акт на ГС №97/06.07.18)
21. (изм. - акт на ГС №97/06.07.18) Изявления пред медиите от името на Гражданския съвет могат да се правят заедно или по отделно от двамата съпредседатели.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Гражданският съвет е създаден на основание на решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 53/13.11.2012 г. и протокол № 1/10.01.2013 г.
§2. Настоящите правила за действие на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет са приети на заседание, проведено на 11.02.2013 г. по протокол №2, изм. и доп. на заседание, проведено на 25.06.2013 г. по протокол №6, изм. и доп. на заседание, проведено на 22.10.2013 г. по протокол №8, изм. и доп. на заседание, проведено на 7.03.2014 г. по протокол №12, изм. и доп. на заседание, проведено на 11.04.2014 г. по протокол №13, доп. на заседание, проведено на 11.07.2014 г. по протокол №16, изм. и доп. на заседание, проведено на 19.09.2014 г. по протокол №17. доп. на заседание, проведено на 03.06.2016 г. по протокол №28, изм. и доп. на заседание, проведено на 08.07.2016 г. по протокол №29, изм. и доп. на заседание, проведено на 06.07.2018 г. по протокол №50.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ 31.07.2018 г.

Важно_Граждански съвет_нови правила за работа в сила от 6 юли 2018 г. ) ----
Скъпи колеги,
1. Изпращам ви като прикачен документ към този е-мейл новите правила за работа на Гражданския съвет, които бяха приети на последното заседание с акт номер 50 и са в сила от датата на тяхното приемане: 6 юли 2018 г.
2. За целите на по-голямата публичност на дейността на нашия съвет бих искала да ви помоля да публикувате съобщение на Интернет страниците на вашите организации, към което да прикачите новите правила за работа на ГС и актуализиран списък с организациите членове на ГС (изготвила съм го и съм го прикачила тук също). Тези два документа към момента не могат да бъдат публикувани на Internet страницата на ВСС. Очаквам среща с г-н Магдалинчев по този въпрос, като съм изпратила писмено запитване до него относно актуализацията на информацията за ГС на сайта на ВСС. Това ще обсъдим в точка "Организационни въпроси" на заседанието ни другия петък, 27 юли.
Към съобщението ви моля да напишете и кратък текст, който да казва, че Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България продължава активно своята работа в изпълнение на своите цели и годишна програма за 2018 г., в него към момента членуват 18 граждански и професионални организации и заседанията се провеждат редовно в сградата на ВСС на адрес ул. "Екзарх Йосиф" 12 в гр. София. Електронната поща на Гражданския съвет за официален контакт е grajdanskisavet@vss.justice.bg.
3. За ваша инфо ви изпращам и точките на дневния ред за 27 юли (официално ще получите днес или утре дневния ред от официалната поща на ГС):
1. Правни проблеми при създаване на имотен регистър и нуждата от законодателни промени с оглед създаване на необходимата правна сигурност в правния оборот с недвижими имоти – обобщение на резултатите от проведена кръгла маса по темата на 6 юли 2018 г. с участието на всички заинтересовани страни
Докладчик: Българска асоциация на съдиите по вписванията;
2. Предложения за промяна в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) с цел подобряване на обществените отношения между гражданите, притежаващи имоти в режим на етажна собственост
Докладчик: Сдружение „СЕФИТА“
3. Възможности за финансиране на проекти на организациите, членуващи в Гражданския съвет към ВСС по отворена процедура на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) с краен срок за кандидатстване 30.09.2018 г. – представяне на обобщена информация за условията на процедурата и реда за кандидатстване
Докладчик: Асоциация „ФОРУМ“
4. Организационни въпроси.
Поздрави,
Мария Карагьозова
Maria Karagiozova

Председател, Асоциация "ФОРУМ"
Chairperson, Forum Association

Mobile: (+359) 887 30 44 24
e-mail: forum.a@abv.bg
Address: Sofia 1113, 3 Kosta Lulchev Str.


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ 13.07.2018 г.

Уважаеми колеги, УС на АДСИ приема заявки за участие в ІХ - тата Международна научно-практическа конференция на тема: "Държавна и частна система на принудително изпълнение": "Сравнителен анализ и най-добрите практики", която ще се състои от 10-13.Х.2018г. в гр.Сочи, Руска Федерация. Подробности около програмата на събитието ще ни бъде изпратена допълнително, на сайта публикуваме поканата, която АДСИ получи през м.01.2018г., което беше обявено на отчетно-изборното ни събрание проведено на 27.01.2018г.. По решение на УС, в случай, че има до двама кандидати за участие, ще се поемат по 1000 лв. от разходите им, които са за сметка на участниците, а при повече желаещи, ще се поемат разходи в намален размер, по решение на УС. Кандидатите следва да са от редовните членове, със заплатен членски внос. Моля обръщайте се към до г - жа Хр.Калчева, на имейла й. Срок - края на м.юли 2018.
УС на АДСИ!
Dear colleagues!

PLEASE SAVE THE DATE: We kindly inform you that IX International scientific-practical conference on the theme:
«The public and private systems of compulsory enforcement: comparative analysis and best practices» will be held
by the FBS of Russia from 10 to 13 October 2018 in the city of Sochi (Krasnodar region).

The official invitations with further details about the Conference we will send soon.


Kind regards,

Уважаемые коллеги!

Сообщаем, что IX Международная научно-практическая конференция на тему: «Государственная и частная системы принудительного исполнения: сравнительный анализ и лучшие практики» состоится в период с 10 по 13 октября 2018 года в городе Сочи (Краснодарский край).

Официальное приглашение с более подробной информацией о Конференции мы направим в ближайшее время.

С уважением,


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ГР.ВАРНА НА 03.06.2018 г.

Съобщаваме Ви че, на 03.06.2018г. в гр. Варна ще се проведе обучителен семинар за работата с новостите в програмна система „JES”. Семинарът се организира от Асоциацията на Държавните съдебни изпълнители със съдействието на Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър” по следните теми:
1. Текущи изменения и подобрения в „JES“ версия 3.4.70
2. Прилагане на новата версия на библиотеката на Мйкрософт Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable
3. Ефективна работа с модула „Електронни справки в Регистъра на БНБ за банкови сметки и сейфове““
4. Пресмятане на пропорционалната такса, обвързването и с МРЗ и променени текстове в бланки във връзка с изменението на ГПК - ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017г.
5. Работа с новото поле "Внимание" в делата
6. Отпечатване на баркод при входиране на документи
7. Предстоящо развитие на JES и допълнителните модули
• Нов модул „Електронни справки в НОИ“
• Програмен продукт „Електронна папка - JES"
• Представяне на финансовия модул JES - NFORCE
5. Дискусия по приложение на предишните версии на програмните продукти и тяхното бъдещо развитие.
Ще бъде отделено време и за отговор на общи и на индивидуални въпроси, касаещи работата на кантората на всеки участник
Семинарът започва в 10:00 часа и ще се проведе в зала УСК1 на Варненски Свободен Университет.
Семинарът е подходящ за служителите в СИС, ДСИ, счетоводителите и системните администратори. На командированите ще им бъдат заверени командировъчните заповеди. Участието в семинара е безплатно.

Моля, изпратете вашите заявки до 23.5.2018г., за да можем своевременно да изготвим сертификати на участниците. Необходими са ни три имена, поради пропускателния режим във Варненски Свободен Университет. Ако ще ползвате паркинга на ВСУ, моля да ни уведомите и за номера на автомобила с който пристигате. Моля, изпращайте ни по електронна поща и допълнителни въпроси, които желаете да бъдат разгледани.
Ако имате въпроси, може да се обаждате на доц. Чакъров на тел. 0888973769 или скайп: eddy.chakarov
За непознаващите Варна малко информация:
За точното местоположение на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” вижте:
www.vfu.bg/kontakti/index.html
или http://maps.google.bg/maps/place?cid=17676982250976456790&q=VFU,+Varna,+Bulgaria&hl=bg&ved=0CDEQ-gswAQ&sa=X&ei=5lZsT8SfAdbk_Ab5xKSVCA
Около университета има много хотели, които може да изберете, но следните предлагат преференциални цени за участниците в семинара:
Хотел „Детелина“ - http://www.detelinahotel.com/bg/
Цена на човек в двойна стая, нощувка със закуска - 23.00лв. , цена за единична стая, нощувка със закуска - 30.00лв.
телефон за контакти: 0889 320 032
хотел Девора: - http://grabo.bg/places/hotel-devora/addresses
30 лв. е двойната стая нощувка със закуска
телефони за контакти: 0899 922 394 - управител Христо Христов


НовинаСНИМКИ ОТ СЕМИНАРА ГР.ПЛОВДИВ

11.05.2018 г.

Снимки от семинара - тук.


НовинаХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ! 27.03.2018 г.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР 27.03.2018 г.

Уважаеми колеги,
АДСИ Ви кани на семинар на 21.04.2018г. в гр.Пловдив, хотел "Родопи". Начало - 13.00 часа. За лектор на семинара е поканена доц. Таня Градинарова, а темата ще бъде: "Промените в изпълнителното производство по ГПК". За нечленовете на АДСИ, както и за членове, нередовно плащащи членски внос ще се заплаща 20 лв. такса за участие.
Телефон за резервации: 0889849681 г - жа Генка Боева / с уточнение, че се отнася за семинара на ДСИ/.
Цени: единична стая - 42лв., легло в двойна стая - 28лв.
Организирана е и вечеря за желаещите - 16лв.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ПИСМО ОТ СИБАНК ЕАД 06.02.2018 г.

Софийски районен съд
Съдебноизпълнителна служба

АСОЦИАЦИЯ на
ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
бул. „Патриарх Евтимий“ №2
Гр. София

СИБАНК
Част от КВС Груп

Per.ИД.871/30.01.2018 .
Дата:.
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ


Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че считано от 19.02.2018г., СИБАНК ЕАД променя адреса за кореспонденция за получаване на запорни съобщения /налагане и отмяна/, запитвания за наличие на банкови сметки/трезорни касети и обща информация за клиенти, както следва:
- гр. София - 1040, ул. „Света София“ №5
С оглед своевременното изпълнение на запорните съобщения и горепосочените документи, моля същите да бъдат изпращани единствено на посоченият адрес.
Ивайло Матеев
Изпълнителен директо

Светла Георгиева Изпълнителен директор
ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЕБ
>
Част от КВС Груп
КВС Груп България, Милениум Център
бул. „Витоша" 89Б, 1463 София, България
www.cibank.bg


Новина30.01.2018

СЪОБЩЕНИЕ 30.01.2018 г.

КОЛЕГИ, СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 27.01.2018г. ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АДСИ, БЕШЕ ИЗБРАН НОВ УС В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА КАЛЧЕВА - РС ВАРНА
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ КОЛЕВА - РС СОФИЯ
ЧЛЕНОВЕ:
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮНГОВ - РС ПАЗАРДЖИК
ВЕСЕЛИНА ТЕЛИМИ - РС СОФИЯ
СВЕТЛАНА ЛИШЕВА - РС СЛИВЕН
МАРИЯ ЗАХОВА - РС СОФИЯ
МАЯ СИНКОВА - РС БУРГАС
ИВАЙЛО МИЛЕВ - РС ДОБРИЧ
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ - РС ПЛОВДИВ


НовинаКОЛЕДА

22.12.2017 г.

УС НА АДСИ, ВИ ЖЕЛАЕ ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

НовинаОТЛИЧИЕ

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ГОДИНАТА /2017/ 04.12.2017 г.

Уважаеми колеги, на 25.11.2017г. за 5 - ти пореден път бяха връчени годишните правосъдни награди "Темида - цената на истината". За пръв път и съдебните изпълнители бяха включени в номинациите. С голямо задоволство Ви съобщаваме, че наградата в тази категория беше връчена на ДСИ Мария Колева - Ръководител СИС при СРС и зам. председател на АДСИ. На събитието присъства и Председателя на АДСИ г - жа Хр.Калчева.

НовинаСЪОБЩЕНИЕ

СЪБРАНИЕ 09.11.2017 г.

УС НА АДСИ ВИ СЪОБЩАВА, ЧЕ НАСРОЧЕНОТО ЗА 25.11.2017г. ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АДСИ СЕ ОТЛАГА ПОРАДИ ВАЖНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ АНГАЖИМЕНТИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДСИ, СЪВПАДАЩИ С ОБЯВЕНАТА ДАТА. СЪЩОТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.01.2018г. В ГР.ХИСАРЯ, ХОТЕЛ "АУГУСТА" - ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, ОТ 13.00 ЧАСА И ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА УС НА АДСИ ЗА 2017г.;
2. ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА УС ОТ КС;
3. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА;
4. ИЗБОР НА НОВ УС;
5. РАЗИСКВАНИЯ ПО ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ.
ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ И РЕЗЕРВАЦИИ НА ТЕЛ. 0337 62244.
МОЛЯ КОЛЕГИТЕ - УЧАСТНИЦИ ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ ЗА ДА БЪДАТ СЧИТАНИ ЗА РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ И КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ НА АДСИ, СЛЕДВА ДА СА ВНЕСЛИ ДЪЛЖИМИЯТ ЧЛЕНСКИ ВНОС.


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ 20.10.2017 г.

УС на АДСИ свиква общо изборно събрание на 25.11,2017г. в 13.00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на хотел "Аугуста", гр. Хисаря, при следния дневен ред:
1.Оценка на работата на УС от Председателя на КС;
2.Освобождаване от длъжност на членовете на УС поради изтичане на мандата им;
3.Избор на нов УС;
4.Разискване на текущи въпроси.
Моля записването за участие да се направи най - късно до 20.11.2017г. на телефон за резервации на хотела: 0337 62244.
от УС на АДСИ


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ПРОМЯНА НА АДРЕС 20.10.2017 г.

"ОББ АД - Мария Луиза 47
Изх. №
12 5 4 5 6 - 1 7
10 -10- 2017
Дата:
Част om КВС Груп
ДО
АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Бул." Патриарх Евтимий „ № 2 ГР. СОФИЯ
Относно:Промяна на адреса на получаване на запорни съобщения и документи към
тях.
Уведомяваме Ви, че считано от 23.10.2017г. Обединена Българска банка променя адреса за получаване на запорни съобщения и документи към тях.
С оглед своевременно изпълнение на запорните съобщения и документите към тях бихме искали да ги получаваме единствено на адрес:
1040 София, ул. „Света София"5
Ивайло Матеев
Главен изпълнителен директо

ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЕБ

КВС Груп България
ул. „Света София" 5,1040 София, България
www.ubb.bg
Част от КВС Груп


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

03.10.2017 г.

Уважаеми колеги, във връзка с писмото на АГКК, Ви уведомяваме за следното: предвид това, че не всички ДСИ са и членове на АДСИ, то осигуряването на достъпа до ел. система не може да бъде организирано на ниво асоциация. Моля да имате предвид, че същото следва да стане чрез съответния Районен съд! Това ще е и по-бързият вариант предвид необходимостта от събиране на личните Ви данни и въпрос на лична преценка.
От УС на АДСИ!
СЛЕДВА ПИСМОТО НА АГКК.


НовинаПИСМО ОТ АГКК

03.10.2017 г.

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
СОФИЯ 1618, кв. ПАВЛОВО, УЛ. МУСАЛА №1 ТЕЛ,: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
ACAO@CAOASTRE.BG • http://WWW.CADASTRE.BG

Изх. 11 – 33 / 14 .09. 2017 г.
до
Г-ЖА ХРИСТИНА КАЛЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” № 2 1000 ГР. СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЛЧЕВА,
Във връзка с постъпващи в службите по геодезия, картография и кадастър искания (под формата на писма) за безвъзмездно предоставяне на справки, за наличието на вписани недвижими имоти на лица, срещу които са образувани изпълнителни дела, от държавни съдебни изпълнители, бих искал да Ви уведомя за следното:
В Агенцията по геодезия, картография и кадастър функционира информационна система на кадастъра - КАИС, чрез която могат да бъдат заявявани справки и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.
Информационната система на кадастъра дава следните възможности:
1. Без специално оторизиране, всяко лице може да търси, разглежда и получава на екран справка от кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот, за сграда или за самостоятелен обект в сграда. Справката съдържа основни кадастрални данни за имота: вид на имота, идентификатор, площ, предназначение на имота, начин на трайно ползване, адрес; за сграда - и брой етажи, а за самостоятелен обект в сграда - и брой нива в обекта и № на етажа. Справката не съдържа данни за собственика на имота и акта, от който черпи правата си.
2. Въз основа на разширен достъп до информационната система на кадастъра, заявителят, който има правен интерес или правомощия по закон, получава освен кадастралните данни за имота и данни за името/наименованието на собственика, ЕГН/БУЛСТАТ и данни за актовете за собственост. Въз основа на разширения достъп държавният съдебен изпълнител може да прави:
- „Справка за собствениците и носителите на други вещни права за лице от кадастралния регистър на недвижимите имоти“. Справката може да се прави по ЕГН или БУЛСТАТ и съдържа данни за всички имоти на лицето на територията на цялата страна, включително данни за документите за собственост;
- „Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид за един недвижим имот в неурбанизирана територия или в урбанизирана територия“. Извадката може да се заявява по идентификатор на имота или по ЕГН или БУЛСТАТ на лицето, и съдържа данните за недвижимите имоти и името/наименованието на собствениците, и носителите на ограничени вещни права.
Държавните съдебни изпълнители, като лица, на които държавата е възложила дейността по принудително изпълнение, имат правен интерес да получават пълните данни за имота - кадастрално описание и данни за собственика, и актовете за собственост.
Всеки държавен съдебен изпълнител би могъл, при желание от негова страна, да заяви в АГКК искане за получаване на достъп до КАИС, като посочи три имена, ЕГН, район на действие, телефон и електронна поща. По Ваша преценка, вместо всеки държавен съдебен изпълнител да отправя самостоятелно искане, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители може да предостави на АГКК списък на нейните членове, които желаят да получат достъп до КАИС.
Относно отправяните искания от държавни съдебни изпълнители до служби по геодезия, картография и кадастър за безвъзмездно предоставяне на справки от кадастралната карта и кадастралните регистри, на основание чл. 84, ал. 1 от ГПК, бихме искали да обърнем внимание на следното:
Службите по геодезия, картография и кадастър носят отговорност, както за неправомерно събиране на държавни такси, така и при несъбиране на дължими държавни такси. Освобождаването от заплащане на държавна такса става само в изрично определени със закон случаи.
2. Въз основа на разширен достъп до информационната система на кадастъра, заявителят, който има правен интерес или правомощия по закон, получава освен кадастралните данни за имота и данни за името/наименованието на собственика, ЕГН/БУЛСТАТ и данни за актовете за собственост. Въз основа на разширения достъп държавният съдебен изпълнител може да прави:
- „Справка за собствениците и носителите на други вещни права за лице от кадастралния регистър на недвижимите имоти“. Справката може да се прави по ЕГН или БУЛСТАТ и съдържа данни за всички имоти на лицето на територията на цялата страна, включително данни за документите за собственост;
- „Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид за един недвижим имот в неурбанизирана територия или в урбанизирана територия“. Извадката може да се заявява по идентификатор на имота или по ЕГН или БУЛСТАТ на лицето, и съдържа данните за недвижимите имоти и името/наименованието на собствениците, и носителите на ограничени вещни права.
Държавните съдебни изпълнители, като лица, на които държавата е възложила дейността по принудително изпълнение, имат правен интерес да получават пълните данни за имота - кадастрално описание и данни за собственика, и актовете за собственост.
Всеки държавен съдебен изпълнител би могъл, при желание от негова страна, да заяви в АГКК искане за получаване на достъп до КАИС, като посочи три имена, ЕГН, район на действие, телефон и електронна поща. По Ваша преценка, вместо всеки държавен съдебен изпълнител да отправя самостоятелно искане, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители може да предостави на АГКК списък на нейните членове, които желаят да получат достъп до КАИС.
Относно отправяните искания от държавни съдебни изпълнители до служби по геодезия, картография и кадастър за безвъзмездно предоставяне на справки от кадастралната карта и кадастралните регистри, на основание чл. 84, ал. 1 от ГПК, бихме искали да обърнем внимание на следното:
Службите по геодезия, картография и кадастър носят отговорност, както за неправомерно събиране на държавни такси, така и при несъбиране на дължими държавни такси. Освобождаването от заплащане на държавна такса става само в изрично определени със закон случаи.

Съгласно чл. 431, ал. 4 от ГПК за предоставяне на информация и документи, необходими за съответното изпълнително производство, в случаите по чл. 83, ал. 1 и чл. 84 от същия кодекс не се дължи държавна такса. Считаме че тези хипотези касаят освобождаване от държавна такса, събирана от съдебните органи по Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Основанията за освобождаване от държавна такса, за извършваните от държавните органи административни услуги (каквито са исканите справки) са определени в чл. 5 от Закона за държавните такси.
Службите по геодезия, картография и кадастър ще продължават да предоставят безвъзмездно исканите справки от държавните съдебни изпълнители - в случаите, в които е налице правно основание за освобождаване от държавна такса. С оглед на това, да не се забавят и затрудняват провежданите от държавните съдебни изпълнители процедури, моля в исканията си до службите по геодезия, картография и кадастър, за предоставяне на справки, да бъде посочвана съответната правна норма от Закона за държавните такси, която е основание за освобождаване от заплащане на държавна такса.
Моля, за гореизложеното да уведомите по подходящ начин членовете на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители. Считаме че по този начин ще бъде улеснена, както дейността на държавните съдебни изпълнители, така и на службите по геодезия, картография и кадастър.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИНЖ.МИХАИЛ КИРОВ

НовинаСЪОБЩЕНИЕ

СЕМИНАР 12.05.2017 г.

Съобщаваме Ви, че на 11.06.2017г. от 10.00 часа в гр. Варна ще се проведе обучителен семинар за работата с новостите в програмна система „JES”. Семинарът се организира от Асоциацията на Държавните съдебни изпълнители със съдействието на Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър” по следните теми:
1. Текущи изменения и подобрения в „JES“
2. Новата бланка в „Печат“ ->“Справка за възложените вземания“ – по образеца от споразумението с ВСС.
3. Ефективна работа с „Модул плащания“
4. Предстоящо развитие на JES и допълнителните модули
• Представяне на новата функционалност за цесия при повече от един длъжник.
• Нов модул „Електронни справки в Регистъра на БНБ за банкови сметки и сейфове“
• Нов модул „Електронни справки в НОИ“
• Новости в програмни продукти „JES ONLINE“ и "Електронна папка"
• Новости във финансовия модул JES - NFORCE
5. Дискусия по приложение на предишните версии на програмните продукти и тяхното бъдещо развитие.


НовинаВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ

10.04.2017 г.НовинаСНИМКИ ОТ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 18.03.2017

10.03.2017 г.

Снимки от семинарът - тук.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 16.02.2017 г.

УС НА АДСИ СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА, НА 18.03.2017г. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ХОТЕЛ "АКВАЯ" - ГР.В.ТЪРНОВО. СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ИЗСЛУШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД ЗА 2016г. НА УС НА АДСИ.
2. РАЗИСКВАНИЯ НА ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА АДСИ.


НовинаКОЛЕДА

ЧЕСТИТА КОЛЕДА 19.12.2016 г.


ГОДИНАТА, КОЯТО СЕ ЗАДАВА С ШЕПИ РАДОСТ ДА РАЗДАВА, ДА БЪДЕ МИРНА ПЛОДОВИТА И ЗА ВАС ДА Е ЧЕСТИТА! ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

РАБОТНА СРЕЩА 14.10.2016 г.

Съобщаваме Ви, че на 19.11.2016г. от 13.00 часа ще се проведе работна среща на членовете на Асоциацията на Държавните съдебни изпълнители" в малката конферентна зала на
хотел "Мериан Палас" 4 зв. - гр. Стара Загора. Ще бъдат поканени представители на Министерство на Правосъдието.


НовинаСНИМКИ ОТ СЕМИНАРА В ГР.ВАРНА - 12.06.2016Г.

21.06.2016 г.

Снимки от семинарът - тук.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

СЕМИНАР 18.05.2016 г.

Уведомяваме Ви, че на 12.06.2016г. в УЗК - 3, гр. Варна ще се проведе семинар /обучение/ за новостите на програмния продукт JES на тема "Електронни инструменти в съдебното изпълнение". За повече информация относно проекта на програмата прочетете тукНовинаХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 26.04.2016 г.


Новина

12.04.2016 г.

Снимки от годишното отчетно събрание в гр. Хасково на 19.03.2016г. - тук.


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 31.01.2016 г.

УС НА АДСИ СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА 19.03.2016г. ОТ 13.00 ЧАСА В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА ХОТЕЛ "РОДОПИ" - ГР ХАСКОВО, ПРИ СЛЕДНИЯТ РЕД:
1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА УС НА АДСИ ЗА 2015г.;
2. РАЗИСКВАНИЯ ПО ДОКЛАДА И ДЕЙНОСТТА НА АДСИ;
3. ОБСЪЖДАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ЗА ПРОМЕНИ В ЧЛ.6 И ЧЛ.7 НА УСТАВА НА АДСИБ.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: тукНовинаКоледа

ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА! 09.12.2015 г.


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

СЕМИНАР 12.10.2015 г.

ПОКАНА
ЗА С Е М И Н А РУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Асоциацията на държавните съдебни изпълнители Ви кани на СЕМИНАР на 17 и 18.10.2015г. в град Асеновград, хотел "Сани".
Темата е обсъждане на Тълкувателно Решение № 2/2013 с лектор Борислав Белазелков – съдия във ВКС.
Начало на семинара: на 17.10.2015г. от 10,00 ч.
Нощувка във двойна стая със закуска и вечеря - 50лв., единична стая – 60 лв.
За участието в семинара всеки участник дължи и минимална такса.
Моля да потвърдите участието си до 15.10.15г.
Записвания за семинара се извършват, както следва: Хотел „САНИ” - Асеновград, тел. 033 120 880 относно: Семинар по ГПК.
Забележка: Направена резервация може да бъде оттеглена най-късно до 10.10.2015г.


НовинаСНИМКИ ОТ СЕМИНАРА В ГР.АСЕНОВГРАД 17.10. -18.10.2015г.

21.10.2015 г.


НовинаВажно съобщение

27.05.2015 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Поради отсъствието на представител от Министерството на правосъдието, лектор на срещата, която ще се проведе на 30.05.2015г. от 14:00 часа в хотел Дипломат Плаза в гр. Луковит ще бъде окръжен съдия Катя Пенчева от гр. Пазарджик


НовинаВажно съобщение

Семинар 20.05.2015 г.

ПОКАНА

ЗА СЕМИНАР

Съобщаваме Ви, че на 13.06.2015г. в гр. Варна ще се проведе семинар /обучение/ за работа с новостите в програмен продукт "JES". Моля, изпращайте заявките за участие на vladimirov1986@gmail.com или eddy.temida2000@gmail.com.
За повече информация относно семинарът прочетете тукНовинаВажно съобщение

12.05.2015 г.

ПОКАНА


На 18.05.2015 г. след 10 ч. във ВСС ще има ден на отворените врати и АДСИ е поканена за участие. Ако има желаещи за участие, моля да се свържат с ръководството до края на работния ден - 14.05.2015 г.


НовинаВажно съобщение

07.05.2015 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на работна среща, която ще се проведе на 30.05.2015год. от 14.00 часа в хотел Дипломат плаза в гр. Луковит. Резервация - на рецепцията на хотела - тел. 0885205252. Нощувка в единична стая-60.00 лв., двойна стая-80.00 лв. Вечеря - 25.00лв. За неделя-31.05.2015 е предвидена разходка до скалния феномен "Проходна".
За повече информация тук


Снимки от семинара гр.Луковит-тук.


НовинаВажно съобщение

12.02.2015 г.

ПОКАНА

ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

УС на Асоциацията свиква редовно Годишно отчетно събрание на 14.03.15 г. в 14:30 часа в конферентната зала на СЮБ гр. София, ул. Пиротска -7, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад.
2. Разисквания по доклада.
3. Други.
На събранието ще присъстват гости от МП и ВСС.
НовинаВажно съобщение

09.02.2015 г.

Уведомяваме Ви, че редовното Годишно отчетно събрание насрочено за 14.02.2015г. от 14:30ч. се отлага поради това, че на същата дата и час ще се проведе първи етап от конкурса за ЧСИ в гр. София. Допълнително ще бъдете уведомени за новата дата.


НовинаВажно съобщение

13.01.2014 г.

ПОКАНА

ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

УС на Асоциацията свиква редовно Годишно отчетно събрание на 14.02.15 г. в 14:30 часа в конферентната зала на СЮБ гр. София, ул. Пиротска -7, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад.
2. Разисквания по доклада.
3. Други.
На събранието ще присъстват гости от МП и ВСС.За повече информация тук


НовинаВажно съобшение

18.11.2014 г.

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че някои от Вас не са си внасяли членският внос от години.
Направете необходимото в най-кратък срок, 01.12.2014 г.
От Управителният съвет на АДСИ.
НовинаВажно съобщение

14.10.2014 г.

Снимки от работната среща в гр. Kърджали на 11.10.2014 г. - тук.


НовинаВажно съобщение

01.08.2014 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на работна среща, която ще се проведе на 11.10.2014 год., от 13.00 часа в хотелски комплеск "Главатарски хан", който се намира в село Главатарци на самия бряг на яз. Кърджали, на 7 км. от град Кърджали. Настаняването ще се извърши в хотел "Главатарски хан" и в апарт хотел "Сезони".
Моля, заявете участието си до 30.09.2014 год.! След посочената дата резервации няма да бъдат приемани поради заетостта на хотела. При заявено участие, моля посочете и желаното от Вас меню за вечеря.
Работната среща ще се проведе и с участието на представител от Министерство на правосъдието.

За повече информация тук


НовинаВажно съобщение

19.06.2014 г.

На проведеното РЕДОВНО ИЗБОРНО събрание на Асоциацията на 14.06.2014 г. в гр.Стара Загора г. , беше избран нов УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ в състав:
ХРИСТИНА КАЛЧЕВА (РС-Варна) - ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ КОЛЕВА (РС-София) - ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕСЕЛИНА ТЕЛИМИ (РС-София)
БОЯН ДЮЛГЕРОВ (РС-Ст. Загора)
СВЕТЛАНА ЛИШЕВА (РС-Сливен)
ИВАЙЛО МИЛЕВ (РС-Добрич)
НАДЕЖДА МАРГАРИТОВА (РС-Кърджали)
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮНГОВ (РС-Пазарджик)
ЛЮДМИЛ СТАНЕВ (РС-Варна)

НовинаВажно съобщение

24.04.2014 г.

ПОКАНА

ЗА ГОДИШНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

УС на Асоциацията свиква Годишно изборно събрание на 14.06.14 г. в 13:30 часа в конферентна зала на хотел Мериан Палас в гр.Стара Загора, бул."Руски"№8, при следния дневен ред:
1. Оценка за работата на УС от председателя на Контролния съвет
2. Освобождаване от длъжност членовете на УС поради изтичане на мандата им.
3. Избор на нов УС.
4. Други.
служебен 042900821.За повече информация тук


НовинаВажно съобщение

22.04.2014 г.

ПОКАНА

ЗА СЕМИНАР
Съобщаваме Ви, че на 10.05.2014г. в гр. Варна ще се проведе семинар /обучение/ за работа с новостите в програмен продукт "JES".
За повече информация относно семинарът прочетете тук


Новина

17.04.2014 г.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Новина

24.03.2014 г.

Снимки от събранието - тук.


НовинаВажно съобщение

28.01.2014 г.

ПОКАНА

ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

УС на Асоциацията свиква редовно Годишно отчетно събрание на 15.03.14 г. в 14:00 часа в конферентната зала на х-л "Аугуста" гр. Хисаря, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад.
2. Разисквания по доклада.
3. Други.
На събранието ще присъства и гост от МП.За повече информация тук


НовинаВажно съобщение

22.12.2013 г.


НовинаВажно съобщение

18.10.2013 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на Работна среща, която ще бъде проведена в хотел " Национал Палас"/ гр. Сливен/ на 09.11.2013 г. от 14:00 ч.
Моля, заявете участието си на тел. 0889513710 / г-жа Св. Лишева /
За повече информация тук


Снимки от семинар - тук.


Новина

05.07.2013 г.

Снимки от семинар - тук.


НовинаВажно съобщение

25.05.2013 г.

ПОКАНА

ЗА СЕМИНАР


УС на Асоциацията кани всички свои членове на семинар, с участието на с-я Дияна Митева от Окръжен съд - Варна, който ще бъде проведен в гр. Поморие на 08.06.2013 г. от 14:00 в Интерхотел Поморие. Тема - обсъждане на проблеми в изпълнителното производство.
Моля, заявете участието си на тел. 0596 22103 / г-жа Емилия Бончева /
Цена на резарвация тук.


НовинаВажно съобщение

Семинар 22.04.2013 г.

Съобщаваме Ви, че на 18.05.2013г. в гр. Варна ще се проведе семинар /обучение/ за работа с новостите в програмен продукт "JES".
За повече информация относно семинарът прочетете тук


НовинаВажно съобщение

16.04.2013 г.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! - ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА.
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ЗДРАВЕ, СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕНОСТ В РАБОТАТА ВИ.


От Управителният съвет на АДСИ


НовинаВажно съобщение

20.09.2012 г.

С Е М И Н А РУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Асоциацията на държавните съдебни изпълнители Ви кани на СЕМИНАР на 20.10.2012г. в 14:00 в град Асеновград, хотел "Сани". Темата е “Проблеми и противоречиви практики свързани с контрола на дейността на ДСИ” с участието на инспектори от инспектората на МП.
Нощувка със закуска в единична стая - 50лв. Двойна стая - 65лв. Апартамент - 120
Цена на куверта за вечеря - пилешко - 24,20; със свинско - 28,30.
Моля да ни потвърдите участието си до 15.10.12г.
Лице за контакти: Румяна Харлова - 0893351277 гр. Асеновград на рецепцията в хотела


НовинаВажно съобщение

10.05.2012 г.

П О К А Н А
ЗА С Е М И Н А РУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България Ви кани на СЕМИНАР на тема “Проблеми на изпълнителното производство по ГПК” с лектор Диана Митева – съдия в Окръжен съд – гр. Варна.
Семинарът ще се проведе на 02.06.2012г. от 13.00ч. в гр. Бургас, ул.”Транспортна” № 6 /до МОЛ “Бургас Плаза”/ в конферентна зала на хотел „АВЕНЮ”
Предвидени са вечеря на 02-ри юни от 19.00ч. в ресторанта на хотела и една нощувка на 02.06 /събота/.
Нощувка със закуска в единична стая - 40лв. Двойна стая - 50лв. /по 25лв.на човек/.
Цена на куверта за вечеря-25лв.НовинаВажно съобщение

Семинар 25.04.2012 г.

Съобщаваме Ви, че на 13.05.2012г. в гр. Варна ще се проведе семинар /обучение/ за работа с новостите в програмен продукт "JES". Семинарът се организира от Асоциацията на Държавните съдебни изпълнители със съдействието на Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър”. по следните теми:

1. Работа с модула за връчване на документи. Използване на баркод за бърза идентификация на документите
2. Модул "Електронна папка", интегриран с програмния продукт "JES"
3. Взаимодействие с „АПИС РЕГИСТЪР+” за автоматично следене и известяване на измененията във фирмените досиета.
4. Работа с новите справки „Главници по действащи дела” и "Суми по взискатели".
5. Работа с тип страна - активна/неактивна.
6. Използване на вид, тип и подтип на делата. Именуване на видовете, типовете и подтиповете дела за всяка СИС.
7. Ще бъде отделено време и възможност за отговор на общи и на индивидуални въпроси, касаещи работата на кантората на всеки участник.
Семинарът започва в 10.00ч. и ще се проведе в зала УСК 2 на ВСУ. Предполагаем час на завършване 16:00
Участието в семинара е безплатно. Пътуването и престоя е на собствени разноски на участниците.

Лектори на семинара са доц. д.м. Еди Чакъров, представители на Темида 2000 и ДСИ от РС Варна.

Моля, уведомете ни ни по електронна поща vladimirov1986@gmail.com за Вашето и/или на вашите служители присъствие на семинара. Необходими са ни три имена, поради пропускателния режим във Варненски Свободен Университет. Ако ще ползвате паркинга на ВСУ, моля да ни уведомите и за номера на автомобила с който пристигате. Моля, изпращайте ни по електронна поща vladimirov1986@gmail.com и допълнителни въпроси, които желаете да бъдат разгледани.

За непознаващите Варна малко информация:
Следните хотели са в близост до ВСУ:

Хотел Девора с цена на стая 15 лв.
Хотел Детелина с цена на стая от 23 лв.
За местоположението на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” виж тук или тук


НовинаВажно съобщение

16.04.2012 г.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!! С пожелания за много професионални успехи!


От Управителният съвет на АДСИ


НовинаВажно съобщение

06.04.2012 г.

На проведеното Годишно отчетно-изборно събрание на Асоциацията проведено на 31.03.2012 г. в гр.Стара Загора г. , беше избран нов КОНТРОЛЕН СЪВЕТ в състав:
Владимир Дражев (РС-София) - ПРЕДСЕДАТЕЛ
Иван Байков (РС-Девня)
Николай Николов (РС-София)
Диана Ставрева (РС-Бургас)
Любка Цветанова (РС-Пазарджик)

НовинаПокана за отчетно-изборно събрание

23.02.2012 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България Ви кани на ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 31.03.2012г. от 13.00ч. в гр.Стара Загора, ул.”Парчевич” №1, в голямата конферентна зала на хотел „Железник”, при следния дневен ред:


1.Отчетен доклад на УС на АДСИБ за 2011г.
2.Освобождаване от длъжност на членовете на Контролния съвет,поради изтичане на мандата.
3.Избор на нов Контролен съвет.
4.Промени в Устава на АДСИБ :
-чл.3, чл.26 ,чл.42 ,чл.47,чл.51,чл.55-57,чл.69,чл.73
5.Изключване на членове на АДСИБ
6.Други

От УС на АДСИБПредвидени са вечеря на 31-ви март от 19.00ч. в ресторанта на хотела и една или две нощувки, съответно на 30-ти март /петък/ и на 31-ви март /събота/.
Нощувка в единична стая -35лв.В двойна стая - 40лв. /по 20лв. на човек/.
Цена на куверта за вечеря-25лв./включва меню в три варианта по избор+ DJ/.
Заявки за резервация за вечеря и нощувка следва да се направят най-късно до 21.03.2012г. на телефон 042/622158/ на рецепцията на хотел”Железник/.
Лице за контакти: Боян Дюлгеров, ДСИ при РС-Стара Загора, тел.0888462676.

Примерно меню в три варианта /избраният вариант да се посочи при резервацията/:
I-ви вариант: овчарска салата, безалкохолно, ракия 50г., топло предястие, свинска вратна пържола, питка, баклава;
II-ри вариант: гръцка салата, безалкохолно, ракия 50г., студено предястие, пилешко филе на скара с гарнитура, питка, торта;
III-ти вариант: мешана салата, безалкохолно, ракия 50г. , топло предястие, питка, комбинирано /свинско и пилешко/ филе с гъби и гарнитура, торта;НовинаВажно съобщение

17.01.2012 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Издателство “Сиела” издаде “Актуални проблеми на Европейския граждански процес и част VІІ на ГПК” с автор доц.д-р Валентина Попова. Автора обстойно и задълбочено е изследвал всички регламенти имащи отношение към принудителното изпълнение. Цената е 18 лева.
Желаещите да закупят изданието могат да се свържат в срок до 03.02.2012г. с ДСИ Хр.Калчева или ДСИ Л.Станев- СИС при РС-Варна на тел.052-613-697 и 052-613-705г. На 06.02.2012г. ще направим заявка в “Сиела” за доставяне на заявените количества.

Председател на АДСИБ Х.Калчева.НовинаВажно съобщение

04.11.2011 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на Работна среща, която ще бъде проведена в парк хотел Империал /гр. Пловдив / на 03.12.2011 г. от 14:30 ч.
/
Ценова оферта


НовинаВажно съобщение

26.08.2011 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на Работна среща, която ще бъде проведена в конферентната зала на хотелски комплекс "Дружба Бей Гардън" с. Кранево, ул."Черноморска"№45 на 10.09.2011 г. от 14:00 ч.
Нощувка със закуска - 22 лв. .
За официалната вечеря на 10.09.2011 от 19:00 ч. в Бар & Дайнър, куверт - 25 лв.
/


НовинаВажно съобщение

14.07.2011 г.

УС на АДСИ моли всички ДСИ да се свържат с ДСИ Раданова от СИС при РС - Ст. Загора във връзка с електронните подписи.
На тел. 042/ 900824 или на e-mail reny_rad@abv.bg


НовинаВажно съобщение

Членски внос 27.05.2011 г.

УС на Асоциацията моли своите членове да заплатят членските си вноски във възможно най-кратък период !!!


НовинаВажно съобщение

16.05.2011 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на Работна среща, която ще бъде проведена в конферентната зала на Хотел "Калина Палас" гр. Трявна на 11.06.2011 г. от 15:00 ч.

Нощувка в двойна стая - 70.00 лв. /за двама/.

Нощувка в единична стая - 50,00 лв.


НовинаВажно съобщение

25.02.2011 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на Работна среща, която ще бъде проведена в конферентната зала на Хотел "Калина Палас" гр. Трявна на 26.03.2011 г. от 13:30 ч.

Нощувка в двойна стая - 70.00 лв. /за двама/.

Нощувка в единична стая - 50,00 лв.


Новина

20.01.2011 г.

Честита двойна радост на ДСИ Иво Кралев от СИС Пловдив. Този месец семейството му се увеличи с две прекарасни момченца. Да са живи и здрави, да растат умни и щастливи да радват и озаряват живота на родителите си.

От АДСИНовинаВажно съобщение

17.01.2011 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на Работна среща относно методиката за атестиране на ДСИ , която ще бъде проведена в конферентната зала на Хотел "Национал Палас" гр. Сливен на 05.02.2011 г. от 14.00 часа.

Линк към сайта на хотела: http//www.nationalpalase.com/.


Нощувка в двойна стая - 60.00 лв. /за двама/.

Нощувка в единична стая - 49,00 лв.


За официалната вечеря на 05.02.2011г. от 19.00 ч. - куверт от 25 лв.


НовинаВажно съобщение

Публикация| 20.12.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ

На проведеното Годишно отчетно-изборно събрание на Асоциацията на 12.12.2010 г. , беше избран нов Управителен съвет в състав:

Христина Калчева - Председател

Мария Колева - Изпълнителен секретар

Боян Дюлгеров

Валентина Матева

Веселина Телими

Ивайло Милев

Людмил Станев

Мариана Славчева

Милена Гамозова


НовинаВажно съобение

Публикация 29.10.2010 г.

ПОКАНА

ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО- ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

УС на Асоциацията свиква редовно Годишно отчетно – изборно събрание на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, на 12.12.2010 г. от 10.00 часа. Заседанията на събранието ще проведат в конферентната зала на Почивна база на „Мини Марица- изток” ЕАД. в Старозагорски минерални бани, при следния дневен ред:
1. Избор на нов УС.
2. Освобождаване на стария.
3. Промени в Устава.

Каним всички колеги, членове на Асоциацията и бъдещи- членове, да присъстват на Събранието.

Нощувка в двойна стая - 40.00 лв. / за двама /., 35.00 лв, ако се ползува като самостоятелна.

Нощувка в апартамент – 90.00 лв.

Предвидена е и нощувка за 10.12.2010 г./ по желание/

За официалната вечеря на 11.12.2010 г. от 19.00 ч - куверт от 25 лв.

НовинаВажно съобщение

Публикация 04.10.2010 г.

УС на Асоциацията уведомява своите членове, че ще бъде проведена Работна среща.
в конферентната зала на хотел "Галери"-гр.Хисаря на 16.10.2010 г. от 13.30 часа.
ЦЕНА НА НОЩУВКАТА:-Двойна стая-65лв.;Единична-55лв.
В цената са включени закуска и ползване на басейн.
Резервации на :
GSM 0887272048- Управител-Г-н Манджуков.
Тел.03376-2085 -Рецепция на хотела.


НовинаВажно съобщение

публикация 15.05.2010 г.

Асоциацията на ДСИ в България предоставя на своите членове достъп за четене до Регистъра на длъжниците.
Реда за достъп е следния:
1.Изпращате „Искане за достъп” до Председателя на УС на Асоциацията – Г-жа Христина Калчева по факс 052/613674 или на хартиен носител на адрес:
Варна 9000, Районен съд Варна, Съдебно изпълнителна служба, За Г-жа Христина Калчева
В него посочвате Ваш личен електронен адрес и декларирате, че сте платили членския си внос до месец май 2010г. /включително/
2.Администратора на Регистъра Ви изпраща на посочения електронен адрес потребителско име и парола за достъп, /която можете да промените след това/ и указания за персоналната Ви регистрация
3. Образец на Искане за достъп, можете да намерите ТУК
4. За достъп за промяна на данните за съответната СИС и за качване на данни за публичните продажби и/или за длъжниците следва на адреса посочен по-горе да изпратите „Искане за достъп на администратор” по следния примерен ОБРАЗЕЦНовинаВажно съобщение

Публикация 07.04.2010 г.

УС на Асоциацията уведомява своите членове, че ще бъде проведена Работна среща в конферентната зала на хотел ПАЛАС в гр. Казанлък на 01.05.2010 г. от 13:30.
Цената за двойна стая е 60 лв.
За записване на тел. 0431 62311.


НовинаВажно съобщение - Достъп до Форума

Публикация | 11.02.2010 г.

Асоциацията на ДСИ в България предоставя на своите членове достъп до Форум за дискусии на различни теми.
Реда за достъп е следния:
1.Изпращате „Искане за достъп” до Председателя на УС на Асоциацията – Г-жа Христина Калчева по факс 052/613674 или на хартиен носител на адрес:
Варна 9000, Районен съд Варна, Съдебно изпълнителна служба, За Г-жа Христина Калчева
В него посочвате Ваш електронен-адрес и парола и декларирате, че сте платили членския си внос до месец май 2010г. /включително/
2.Администратора на Форума Ви изпраща на посочения електронен-адрес „Парола” за достъп, /която можете да промените след това/ и указания за персоналната Ви регистрация.
3. Образец на Искане за достъп, можете да намерите .ТУК

.
При възникнали трудности, изпращайте въпросите си на електронния адрес на Администратора.

НовинаВажно съобщение

Публикация | 12.11.2009 г.

Уважаеми колеги,
Вече имате безплатен достъп до услугите от кадастъра в www.icadastre.bg. До тази услуга се достига чрез част УСЛУГИ, след търсене и добавяне на обект в секция Кадастрална карта. В случай, че идентификатора не е известен, може да се достигне до него от секция "Собственост и собственици" след търсене в кадастралния регистър по ЕГН, ЕИК, име и т.н. След като сте намерили даден обект и сте го добавили следва да натиснете бутона Избор на услуги. Това ще Ви прехвърли към нова страница, на която е необходимо да селектирате обекта и да добавите услугата Извадка от кадастрална карта с данни от КРНИ за един имот. При това ще се появи ново меню, в което трябва да натиснете бутона поръчай за да направите поръчка на услугата. За да видите състоянието на поръчката Ви отидете на част Изпълнени услуги и пуснете търсене по съответните дати. Когато е готова, ще се появи бутон Плати, с който да потвърдите плащането. След като го извършите на същото място вече ще е бутона Преглед, чрез който може да отворите pdf файла с всички данни съдържащи се в една скица издавана от СГКК на АГКК.
При проблеми телефон за контакт: 02/818 83 39 Г-н Савов


НовинаВажно съобщение

Публикация | 27.10.2009 г.

Асоциацията на ДСИ в България, организира обучение за програмен продукт "JES" СИС за автоматизация работата на Съдебно-изпълнителните служби и за поддръжка на общ регистър на длъжниците.
Обучението ще се проведе на 31.10.2009г. от 10,00ч до 15,00ч., в зала "ПЕРЛА" на хотел "АКВА" гр.Варна. Моля, за целта да командировате деловодител и системен администратор.
Телефон за контакт: 052/613 697 в.109