Зареждане
Лого
 

Новини


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ЧЛЕНСКИ ВНОС 31.05.2024 г.

УС на АДСИ уведомява своите членове, че с решение на ОС на АДСИ размерът на членския внос е определен отново на 60.00 лв. ггодишно ( 5.00 лв. месечно ).
Моля да го внесете в кратки срокове, в случай, че не сте го направили.


НовинаЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

30.04.2024 г.

УС на АДСИ Ви пожелава весели празници.

Новина

20.03.2024 г.


ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ


УС на АДСИ свиква годишно отчетно събрание и семинар на 27.04.2024 г. от 12:00 часа в гр. Пловдив, Парк хотел "Пловдив" при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС на АДСИ за 2023 г.;
2. Разисквания и приемане на доклада;
3. Организационни въпроси.
Семинарът започва веднага след края на отчетното събрание, гост - лектор: доц. Таня Градинарова. Поканени са всички редовни членове на АДСИ, съгл. чл. 21, ал. 1 и чл. 26, ал. 4 от Устава.
Резервациите следва да се направят най - късно до 22.04.2024 г. на тел. 0889990032. Цените са договорени за членове на АДСИ.
За повече въпроси, моля обърнете се към А. Андреев от РС - Пловдив или към М. Колева - Председател на УС, вкл. за поставяне на теми към лектора, до 07.04.2024 г.


Новина8 - МИ МАРТ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ДАМИ! 06.03.2024 г.Новина

02.03.2024 г.


Новина

26.02.2024 г.


Новина

18.12.2023 г.

Ръководството на АДСИ Ви пожелава весела Коледа и щастлива Нова година!
НовинаСЪОБЩЕНИЕ

Събрание 27.11.2023 г.

АДСИ уведомява своите членове, че на проведеното на 25.11.2023 т. общо събрание на АДСИ, беше избран нов контролен съвет в състав:
Георги Георгиев - СРС - председател
и членове:
Силвия Илел - РС Пловдив
Таня Михова - РС БургасУС НА АДСИ СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АДСИ НА 25.11.23Г., В ГР.ПАЗАРДЖИК, К-С "ФАЗАНАРИЯТА", ОТ 12.00 ЧАСА. СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯТ ДНЕВЕН РЕД:

1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА АДСИ ЗА ИЗМИНАЛИЯ МАНДАТ.

2. ИЗБОР НА НОВ КС ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА НА ДОСЕГАШНИЯ.

3. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ.

ЗА РЕЗЕРВАЦИИ: ‪0888944278‬. МОЛЯ СЪЩИТЕ ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ НАЙ-КЪСНО ДО 22.11.23Г


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОКОЛНОТО СРЕДА И ВОДИТЕ 15.06.2023 г.

ДО МИНИСТЕРСТВО НА
ПРАВОСЪДИЕТО
НОТАРИАЛНА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
гр. София 1303
ул. Опълченска № 46-48. вход А, стаж 6
АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
София 1111, ул. „Елисавета Багряна “ 20
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ
гр. София 1000, бул. "Княз Ал. Дондуков" № 52
ДЪРЖАВНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
гр. София, бул. „Цар Борис НГ № 54
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Гр. София 1000, община Възраждане, ул. „Пиротска*’ №7, ет.4
Относно: Заповед № РД - 406/05.06.202Зг. па министъра на околната среда и водите и
утвърдените с нея образци па писмени декларации по чл. 12, ал. 1 и аз. 2 от ЗЗТ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Приложено изпращаме Ви за сведение Заповед № РД - 406/05.06.2023г. на министъра
на околната среда и водите и утвърдениie с нея образци на писмени декларации по чл. 12.
ал. 1 и ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ).
София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22
Тел: +359(2) 940 6230; факс: +359(2)981 1185
Съгласно чл. 12, ал. I и ал. 2 OF 337 разпоредителни сделки с недвижими имоти в землища, в които има защитени територии се извършват след представяне на писмена декларация от прехвърлителя дали имотът попада в защитената територия, като приобретателите на имоти по ал. 1 декларират при прехвърлянето, че са запознати с режима на дейностите в защитената територия.
Уведомяваме Ви, че цитираната заповед и образците на декларации са публикувани на страницата на Министерство на околната среда и водите в сектор Природа/Образци на заявления и уведомлеиия/Защитени територии (па следния линк: (https://moew.govemment.bg/bg/prirocda/obrazci-na-zavavleniva-i-uvedomleniya/zastiteni- teritorii/), както и на страниците на Регионалните инспекции по околна среда и водите.
Приложение:
1. Заповед № РД - 406/05.06.2023г. на министъра на околната среда и водите и утвърдените с нея образци на писмени декларации по чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от 33Т.
8.6.2023 г.

Климентина Денева
Главен секретар
Signed by. Klimentina Ivanova Deneva-Varbanova
ПОДПИСАНИЯ ОРИГИНАЛ
ВЯРНО С ЕЛЕКТРОННО
Раде 2 of 2

Р Е П У Б JI И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД
№ РД - 406
София, 05.06.2023 г.
На основание на чл. 12, ал. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и писмо за съгласуване с министъра на правосъдието с вх. № 95-00-1791/22.05.2023 г.
1. Образци на декларации по чл.12. ал. 1 и 2 or ЗЗТ:
1. Декларация по чл. 12, ал. 1 от ЗЗТ за прехвърлителя при извършване на разпоредителна сделка с поземлен имот, попадащ в землище, в което има защитена територия - Приложение I.
2. Декларация по чл, 12, ал. 2 от ЗЗТ, за приобретателя при извършване на разпоредителна сделка с поземлен имот. попадащ в защитена територия - Приложение 2
II. Отговорността за попълване и подаване на декларациите е на задължените по закон лица.
III. Директорите на Регионалните инспекции по околна среда и води (РИОСВ) да съхраняват получените уведомления за настъпила промяна на собствеността по чл.12. ал.4 от ЗЗТ, като спазват изискванията на Закона за личните данни.
Настоящата заповед и утвърдените с нея образци да се сведе до знанието на министъра на правосъдието, директорите на РИОСВ, кметовете на общини, Нотариалната камара и изпълнителния директор на Агенцията по вписвания, и да бъде публикувана на
Страницата на МОСВ и РИОСВ
УТВЪРЖДАВАМ:


София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза” 22


SOCOTK
Тел: +359(2) 940 6194, Факс:+359(2) 986 25 33

Приложение 1към Заповед РД-406от05.06.2023.
Образец към чл. 12, АЛ.З ОТ Закона за зашитените територии


Д Е К Л А Р А Ц И Я
(при извършване на разпоредителна сделка е поземлен имот. попадащ в землище, п което има
защитена територия)
по чл. 12, ал. 1 от Закона за защитените територии
Долуподписан ият/ата:
С име, презиме, фамилия пи физическо лице)
лична карта № издадена на от МВР гр валидна
до ЕГН (осигурителен номер, ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин):
е адрес за кореспонденция: гр , област
община бул./ул N? бл ап. №
в качеството на (представлявай!, управител) иа
(наименование иа юридическото лице)
ЕИК/БУЛСТАТ.
на управление: гр област община
бул./ул . № бл
със седалище и адрес
ап. №
ДЕКЛАРИРАМ. ЧЕ:
Поземлен имотс идентификатор в землището на гр./с
с трайно предназначение на територията начин на трайно ползване
площ , местност по кадастралната карта и регистри на
Гр./с съгласно документ за
собственост:
попада/ не попада* в границата на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.
(* ненужното се зачерква)
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
(дата и място па подписване)
Декларатор
(три имена и подпис)
Образецът на декларацията е утвърден от министъра ма околната среда и водите и съгласувана с министъра на правосъдието на основание чл. 12. ал.З от Закона за защитените територии.

Декларацията се попълва в два екземпляра, от които един за нотариуса и един за службата по вписвания.
Забележка: Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за защитените територии писмени декларации се попълват само в случаите, когото поземления имот. предмет на разпоредителната сделка попада в землище в което има защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.
Приложение 2 към Заповед РД – 406 от 05.06.203г.
Образец към чл.12, ал.З от Закона за защитените територии.


Д Е К ЛА РАЦИЯ
(попълва се от приобрстатсля на имота по разпоредителна сделка с поземлен имот, попадащ в
защитена територия по смисъла на чл. 12, ал. 2 от Закона за защитените територии)
Долуподписаният/ата:
< име, презиме, фамилия па физическо .wife,)
лична карта № издадена на от МВР гр валидна
до ЕГН {осигурителен номер. ЛНЧ или дата на раждане на чужд гражданин):
с адрес за кореспонденция: гр област
община бул./ул № бл , ап. №
в качеството на (представляващ, управител) на
(наименование на юридическото лице)
ЕИК/ЬУЛСТАТ ! със седалище и адрес
на управление: гр област община
бул./ул № , бл ап. №
приобретател на поземлен имот с идентификатор с трайно
предназначение на територията начин на трайно ползване
площ местност по кадастралната карта и регистри
на гр./с
ДЕКЛАРИРА М, ЧЕ: Съм запознат с режима на дейностите в защитена територия:
( посочва се категорията и наименованието на защитената територия) посочени в Закона за защитените територии. Заповед за обявяване/промяна на площта/ промяна
в режима на дейности и др. №. №
издадена от обн. в ДВ. бр дата : и
Плана за управление одобрен /утвърден с/със от
обн. в ДВ, бр дата
Известно ми е, че в 14 - дневен срок от придобиване на правото на собственост съм задължен да уведомя регионалните органи на Министерството на околната среда и водите по местоположение на имота за настъпилата промяна на собствеността.
(дата и място на подписване)
Декларатор
(три имена и подпис)

I
I

Образецът на декларацията с утвърден от министъра на околната среда и водите и съгласувана е министъра на правосъдието на основание чл.12, ал.З от Закона за защитените територии.
Декларацията се попълва в два екземпляра, от които един за нотариуса и един за службата по вписвания.


Новина

15.04.2023 г.


НовинаСНИМКИ

СЕМИНАР 29.03.2023 г.

Снимки от обучителен семинар с доц. Таня Градинарова на АДСИ на 25.03.2023г..- тук.


НовинаОСМИ МАРТ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК МИЛИ ДАМИ! 07.03.2023 г.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

НОТА САЩ 23.02.2023 г.


Получена е от МВнР нота от Посолството на САЩ с покана за излъчване на участници за участие в Международна програма за обмен на добри практики, обучение и координиране на процеса на работа по случаите на отвличане на деца от родители. Програмата е насочена към социални работници, адвокати, съдии, държавни съдебни изпълнители, експерти от централния орган.
Желаещите да участват трябва да попълнят и изпратят приложения към нотата формуляр на посочения имейл адрес до 02.03.2023 г.
Следва да бъде отбелязано, че организаторите не покриват разходите за полет България-САЩ-България, както и че за влизане в САЩ освен виза е необходимо лицето да бъде ваксинирано срещу Ковид 19.
за допълнителна информация:
Милена Първанова
Директор на дирекция МПЗДМО
Министерство на правосъдието
Тел. 029237396

№ 28
The Embassy of the United States of America presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria and has the honor to for the Ministry’s assistance in passing on the information below to the relevant Bulgarian authorities.
The United States and Bulgaria have been partners under the Hague Convention on International Parental Child Abduction since 2005.
The Embassy is asking for nominees in the specific areas outlined below to participate in the International Parental Child Abduction (IPCA) Informational Exchange program to share, learn, and coordinate on IPCA cases to/ffom the United States. It will be held from July 24-August 1, 2023 with arrival on July 23 and departure on August 2 in Washington, D.C., Los Angeles, CA, and Chicago, II.
DIPLOMATIC NOTE
All expenses in the United States, including lodging, meals, and domestic flights will be covered by the program.
The proposed participants include social workers, public defenders, judges, public bailiffs, NGOs, and members of the Bulgarian Central Authority who cover aspects of the Hague Abduction Convention (the Convention) process in Bulgaria. We are especially interested in a diverse group of candidates in terms of age, gender, profession, and background. All candidates must fill out the enclosed questionnaire and return it to the Embassy at acs_sofia@state.gov by February 28,
The Embassy of the United States of America avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs the assurances of its highest consideration.
Enclosures: as stated
2023.
Embassy of the United States of America,

Sofia, January 27, 2023UNOFFICIAL TRANSLATION
No. 28
Посолството на Съединените американски щати поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Република България и има честта да помоли за съдействие от страна на Министерството за предаване на информацията по-долу към съответните български власти.
Съединените американски щати и България са партньори по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 2005 г.
Посолството набира кандидати от сферите на дейност, изброени по- долу, за участие в Международната програма за обмен на добри практики, обучение и координиране на процеса при работа по случаите на отвличане на деца от родители от или към САЩ. Програмата ще се проведе от 24 юли до 1 авгуСт, 2023 г. с пристигане на 23 юли и заминаване на 2 август във Вашингтон, окръг Колумбия, Лос Анжелос, щата Калифорния и Чикаго, щата Илинойс. Всички разходи по престоя в САЩ, включително настаняване, храна и вътрешни полети се поемат от програмата.
Търсят се кандидати като социални работници, служебни адвокати, съдии, държавни съдия-изпълнители, служители на неправителствени
организации и експерти от българския Централен орган по Конвенцията, които участват в различните етапи по разрешаване на случаите на отвличане на деца в България. Интересуваме се от набирането на разнородни участници по отношение на възраст, пол, професия и опит. Всички кандидати трябва да попълнят приложения формуляр и да го изпратят на acs_sofia@state.gov до 28 февруари, 2023 г.
Посолството на Съединените американски щати се възползва от възможността да поднови уверението в отличните си почитания към Министерството на външните работи.
Приложения: съгласно текста
Посолство на Съединените американски щати,
София, 27 януари 2023 г.

Last name:
First name:
Middle name:
Date of Birth:
Birth Place/City:
(all above spelled as in the passport)
Citizenship:
Marital status:
Mailing address:
Telephones: office, mobile, home, preferred E-mail: office, personal Social media: type, URL
Current position - job title, organization, start year Responsibilities:
Previous positions - job title, organization, start-end year Education - degree, topic, name of institution, year received Previous U.S. Travel: where, when, duration, why, funded by Previous Foreign Travel: where, why (business, tourism)
English Language Proficiency - reading, speaking, comprehension (from 1 to 5-fluent) Additional Languages:
Publications:НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ГОДИШНО - ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ И СЕМИНАР 22.02.2023 г.

УС НА АДСИ организира годишно – отчетно събрание и обучителен семинар на 25.03.2023 г. от 12:00ч. в Старозагорски минерални бани, станцията на мини „Марица – изток“.
Събранието ще протече при следния дневен ред:
1. Представяне на отчетния доклад на УС на АДСИ за 2022 г.;
2. Разисквания и приемане на отчетния доклад;
3. Други предложения;
4. Провеждане на обучителен семинар с лектор доц. Таня Градинарова, по предварително зададени теми. Същите следва да се заявят до УС до 10.03.2023 г.
Семинарът ще започне веднага след края на събранието.
УС кани всички редовни членове на АДСИ / съгл. Чл. 20, ал. 1 и чл. 26, ал. 4 от Устава / да вземат участие, предвид разходването на средства на Асоциацията за организиране на срещата – семинар.

Моля резервациите да бъдат направени най – късно до 20.03.2023 г., за да се прецени броят на участниците!
НовинаСНИМКИ

Събрание АДСИ 19.11.2022 19.12.2022 г.

Снимки от събранието на АДСИ на 19.11.2022г..- тук.


НовинаЧЕСТИТА КОЛЕДА

14.12.2022 г.

УС НА АДСИ ВИ ПОЖЕЛАВА ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА НА ВАС И СЕМЕЙСТВАТА ВИ.
НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ИССИ 25.10.2022 г.

КОЛЕГИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ВЛИЗАНЕ В СИЛА ОТ 01.11.2022 г. НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н - 1 ОТ 2022 г. ЗА ИССИ И ОТПРАВЕНИТЕ ЗАПИТВАНИЯ КЪМ УС НА АДСИ ОТ КОЛЕГИ, ВИ ИНФОРМИРАМ СЛЕДНОТО:
1. Г - Н ЕДИ ЧАКЪРОВ Е ОТПРАВИЛ ПИСМЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ВСИЧКИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА РС ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МОДУЛ ЗА ЕКСПОРТ НА ДАННИ ОТ JES КЪМ ИССИ. КЪМ МОМЕНТА Е ПОЛУЧИЛ ПОТВЪРЖДЕНИЕ ОТ МНОГО МАЛКО РС.
2. Г - Н ЧАКЪРОВ ПЛАНИРА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА СИСТЕМНИТЕ АДМИНИСТРАТОРИ, ЗА КОЕТО ЩЕ ИЗПРАТИ ДНЕС СЪОБЩЕНИЕ ДО РС.
В ТАЗИ ВРЪЗКА МОЛЯ ИМАЙТЕ ПРЕДВИД ГОРНОТО И СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪОТВЕТНИЯ СЪД ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ.НовинаСЪОБЩЕНИЕ

РАБОТНА СРЕЩА 18.10.2022 г.

УС НА АДСИ СВИКВА РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 19.11.2022 г. ОТ 14:00 часа В ХОТЕЛ "ЦЕНТРАЛ", ГР. СЛИВЕН.
ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ТЕЛЕФОНИ:
- ПАРК ХОТЕЛ ЦЕНТРАЛ: 044501700 И 0882001002
- ВОЕНЕН ХОТЕЛ : 044667723 И 0892606843.
ЦЕНИТЕ СА ДОГОВОРЕНИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В РАБОТНАТА СРЕЩА
НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ПИСМО ОТ АГКК И ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 19.08.2022 г.

София 1618, кв. ПАВЛОВО, УЛ. МУСАЛА №1 ТЕЛ.: 02/818 83 83, ФАКС: 02/955 53 33
ACAD@CADASTRE.BG • WWW. CADASTRE. BG
ДО
Г- ЖА ХРИСТИНА КАЛЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” № 2 1000 ГР. СОФИЯ
Относно: Предоставяне на вътрешни електронни административни услуги
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЛЧЕВА,
В изпълнение на задължителни предписания, дадени от Министерство на електронното управление, Ви уведомяваме, че АГКК е осигурила възможност за безвъзмездно заявяване и предоставяне на вътрешни електронни административни услуги (ВЕАУ) на лицата с публични функции.
Към настоящия момент, държавните съдебни изпълнители с осигурен достъп до Кадастрално-административната информационна система (КАИС) за заявяване и получаване на електронни административни услуги, запазват предоставените им права.
За изпълнение на разпоредбите на ЗЕУ, относно предоставяне на ВЕАУ на лица с публични функции, моля да уведомите членовете на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, които не са регистрирани потребители в КАИС, и желаят да заявяват и получават ВЕАУ по реда на ЗЕУ, да попълнят и изпратят в АГКК: „Заявление за получаване на достъп до вътрешни електронни административни услуги в КАИС “ (Приложение 1).
Уведомяваме Ви, че при желание от страна на държавен съдебен изпълнител или при прекратяване на правомощията му, същият следва да попълни: „Заявление за


прекратяване на достъп до вътрешни електронни административни услуги в КАИС“ (Приложение 3).
Информация за вътрешните електронни административни услуги, които може да заявяват държавните съдебни изпълнители, и образците на заявления, са публикувани в Административния регистър и на официалната страница на АГКК, на адрес: https://www.cadastre.bg/service/obrazci-na-zavavleniva-za-uslusi-koito-se-predostavyat- kato-veau, откъдето могат да се изтеглят и попълнят.
По Ваша преценка, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители може да предостави списък на нейните членове, които желаят да получат достъп до КАИС за получаване на ВЕАУ, съдържащ данните по Приложение 1.
Приложения - образци на:
1. Заявление за получаване на достъп до вътрешни електронни административни услуги в КАИС (Приложение 1);
2. Заявление за прекратяване на достъп до вътрешни електронни административни услуги в КАИС (Приложение 3).
3.8.2022 г.
AгЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР


ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Signed by: Violeta Borislavova Koritarova-Kasabova
2НовинаЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

21.04.2022 г.


НовинаСНИМКИ 16.04.2022 г.

21.04.2022 г.

Снимки от отчетното събрание 16.04.2022г.- тук.


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ И СЕМИНАР 15.04.2022 г.

УС на АДСИ организира отчетно събрание и семинар на 16.04.2022г. от 12.00 часа в парк – хотел „Пловдив”, гр. Пловдив, заседателна зала, с лектор – доц. Таня Градинарова . Събранието ще се проведе при следния дневен ред :
1. Представяне на отчетния доклад на УС на АДСИ за 2021г.
2. Разисквания и предложения към УС.
3. Провеждане на обучителен семинар по предварително поставени теми към лектора. Срок за заявяване на темите – 30.03.2022г. Отговорници за събирането и обобщаването им ДСИ А. Андреев – РС Пловдив и ДСИ С. Лишева РС – Сливен. Началото на семинара ще бъде непосредствено след приключване на разискванията по т. 2.
УС кани всички редовни членове на АДСИ, със заплатен членски внос за последните 2 г. ( съгласно чл. 20, ал. 1 и чл. 26, ал. 4 от Устава) да вземат участие.
За резервации: 0889 990 032 – цените са договорени за семинара.

НовинаОСМИ МАРТ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК ДАМИ! 08.03.2022 г.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ЧЕСТИТ ТРЕТИ МАРТ! 01.03.2022 г.


Новина

18.12.2021 г.

Ръководството на АДСИ Ви пожелава Весела Коледа и Щастлива Нова Година!
НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 22.10.2021 г.

УС на АДСИ уведомява членовете си, че обявения за 30.10.2021 г. семинар в гр. Пловдив ще бъде временно отложен. УС счита, че членовете на АДСИ са длъжни да спазват Устава на АДСИ, в който няма други ограничения за тях освен тези в чл. 29 от същия и поставяне на допълнителни изисквания за участие е неприемливо. Това би поставило в неравноправно положение и би създало финансови, и морални затруднения за участие в семинара на голяма част от членовете, предвид новите здравни мерки. УС ще направи постъпки да организира дистанционно обучение относно най – важните въпроси, които бяха заявени писмено в указания за това срок, докато изчаква ситуацията да се нормализира. Моля да следите сайта на АДСИ за нови съобщения.

УС на АДСИ.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР 30.09.2021 г.

УС на АДСИ организира обучителен семинар на 30.10.2021 г. от 13.00 часа в парк хотел Пловдив, гр. Пловдив. Лектор доц. Татяна Градинарова.
УС кани всички редовни членове на АДСИ, със заплатен членски внос за последните 2 години / съгл. Устава /, да вземат участие в семинара.
За резервации тел. : 0889990032 – цените са договорена за семинара.
За включване на теми, които желаете да бъдат разисквани, моля в срок до 05.10.2021 г. да се обърнете към А. Андреев и Хр. Калчева, за да ги заявите. УС ще обобщи темите и най – важните ще бъдат представени на лектора предварително. В зависимост от времето с което ще разполагаме, ще се даде възможност за допълнителни въпроси.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

15.06.2021 г.

Уважаеми колеги, предвид провеждана анкета от ГД „Правосъдие и потребители“ на ЕК относно прилагане на Регламент / ЕС / № 606/ 2013 г. за взаимно признаване на мерки за осигуряване защита по граждански дела, УС на АДСИ събира информация относно проведени обучения на ДСИ от страна на някоя институция / МП, НИП, РС и др. / и в какъв формат.
Моля да уведомите УС на АДСИ за горното най – късно до 30.06.2021 г., тъй като следва да обобщим и изпратим данните до 01.07.2021 г.
УС на АДСИ!


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО 08.06.2021 г.

УС на АДСИ съобщава на членовете си, че на 03.06.2021 г. беше проведена среща на част от УС с министър Я. Стоилов и екипа му. Бяха поставени въпроси касаещи работата на ДСИ. В тази връзка и по повод следваща среща планирана от МП, на която да се обсъди съдебната карта, моля всички колеги, които желаят да изразят становището си в най – кратък срок, за да бъде изготвено общо становище на АДСИ. Предложенията си изпратете до Председателя или Зам. председателя на АДСИ, най – късно до 15.06.2021 г.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 17.05.2021 г.

Съобщаваме Ви, че на проведеното на 08.05.21г. редовно отчетно-изборно събрание на АДСИ, беше избран нов УС на АДСИ в състав:

Председател на УС - Мария Колева, ДСИ РС София

Зам.председател - Христина Калчева, ДСИ РС Варна

Членове:

Венцислав Люнгов - ДСИ РС Пазарджик

Андрей Андреев - ДСИ РС Пловдив

Станимир Трифонов - ДСИ РС Ямбол

Светлана Лишева - ДСИ РС Сливен

Мая Синкова - ДСИ РС Бургас

Магдалена Данчева - ДСИ РС Нова Загора

Павлин Славов - ДСИ РС Костинброд

Общото събрание взе и решение да намали дължимия към АДСИ членски внос, считано от 01.01.20г. на 36 лв. годишно /3 лв. месечно/. Моля всички членове на АДСИ да внесат дължимия чл.внос, съгласно Устава!От УС на АДСИ


НовинаВЕЛИКДЕН

21.04.2021 г.

Ръководството на АДСИ Ви пожелава весели Празници!
Новина

01.04.2021 г.

«АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Изх. № 01 - 12/ 01.04. 2021 г.
ДО
Г-ЖА ХРИСТИНА КАЛЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ X* 2 1000 СОФИЯ
Относно: Безвъзмездно предоставяне на автоматични електронни услуги от
АГКК на държавните съдебни изпълнители
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЛЧЕВА,
С изменение на чл. 431, ал. 4 от Гражданскопроцесуалния кодекс (обн. ДВ. бр. 1S от 2021 г.) са разширени хипотезите на безвъзмездно предоставяне на информация на съдебните изпълнители, като са добавени и случаите, в които информацията по ал. 3 от същата разпоредба е получена по реда на Закона за електронното управление.
Във връзка с това бихме искали да Ви уведомим, че Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е предприела необходимите действия за осигуряване на безвъзмезден достъп на държавните съдебни изпълнители, които са регистрирани като потребители в Кадастрално-административната информационна система (КАИС), до следните автоматични услуги, предоставяни от АГКК:
- Справки по кадастралната карта/
- Справка за собствениците и носителите на други вещни права за един имот от кадастралния регистър на недвижимите имоти;
Извадка от кадастралната карта с данни от кадастралния регистър на недвижимите имоти за един имот;
Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти;


- Справка за собствениците и носителите на друм вещни права за лице от
КРНИ;
• Издаване на скица за имот или сграда в урбанизир зма територия;
- Издаване на скица за имот или сграда в неурбан из прана територия;
• Издаване на схема на самостоятелен обект;
- Издаване на удостоверение за характеристики на поземлен имот.
Разяснения относно реда за заявяване на автоматични услуги ще бъдат
изпратени на електронните пощи на съдебните изпълнители, регистрирани в КАИС.
Моля. за горното да уведомите «члновете на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, като се надяваме осигуреният достъп до посочените услуги да доведе до прекратяване или намаляване на исканията от съдебни изпълнители, подавани на гише или по пощата.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДП ДИРЕКТОР: ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ГОДИШНО-ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 02.04.2021 г.

Уважаеми колеги, УС на АДСИ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 08.05.21 г. от 13 часа, в гр.Сливен, заседателна зала на Хотел Парк Сливен, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС на АДСИ за 2020г.
2. Избор на нов УС на АДСИ и освобождаване на стария поради изтичане на мандата му.
3. Избор на нов Председател и Зам.председател от състава на избрания УС.
4. Обсъждане на предложения за промени в чл.55 и 56 на Устава.
5. Организационни въпроси.
/ За повече информация тел. на хотела : 044 501 700 и 0882 001 002, цените са договорени за участниците в събранието /.
02.04.21 г.
УС на АДСИ


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ПИСМО ОТ БАКБ АД ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИ ЗАПОРИ 18.01.2021 г.

Изх.№2-12859-В Дата: 22.12.2020 г.
До: Председателите на Районните съдилища в България
До: Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България Бул. „Цар Борис III“ №54 Гр. София
Относно: Обработване на запорни съобщения от държавните съдебни изпълнители /ДСИ/ в БАКБ АД във връзка с прилагане ЗАКОН за изменение и допълнение на ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, обнародван бр. 98 от 17.11.2020 г., в сила на 21.11.2020 г.
Уважаеми дами и господа,
Предвид въведената извънредна епидемична обстановка в Република България и изменената разпоредба на чл. 6а по силата на Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, обнародван бр. 98 от 17.11.2020 г., в сила на 21.11.2020 г. (ЗМДИП), ви уведомяваме, че считано от 11.01.2021г. и за срока на обявената извънредна епидемична обстановка, БАКБ АД желае да получава запорни съобщения и други свързани с тях (включително съобщения за отмяна на запорно съобщение, за редакция и други) по електронен път и подписани с квалифициран електронен подпис от съответния ДСИ на официалния електронен адрес на Банката за запори: bacb.zapori@bacb.bg.
При изпращането на съобщения на официалния електронен адрес за запори на БАКБ АД, посочен по- горе, препоръчваме ДСИ да използват опцията за автоматично потвърждение от страна на БАКБ АД на получаването на съответното съобщение.
Банката е създала необходимата вътрешна организация всички запорни и свързани с тях съобщения, получени на официалния електронен адрес за запори на БАКБ АД, подписани с валиден квалифициран електронен подпис на съответния ДСИ да се завеждат с входящ номер от деловодството на Банката и своевременно да се насочват за обработка в отдел „Запори и онлайн продукти“ на БАКБ АД. След обработка на запорното или свързаното с него съобщение в законоустановените срокове, се изготвя отговор до съответния ДСИ, завежда се с изходящ номер на Банката и се изпраща като електронен документ на официалния имейл адрес на съответния ДСИ, подписан с квалифициран електронен подпис на оправомощен служител на БАКБ АД.
Моля, имайте в предвид, че електронни запорни и свързани с тях съобщения, подписани с квалифициран електронен подпис от ДСИ, получени на имейл адрес, различен от официалния имейл адрес за запори в банката bacb.zapori@bacb.bg, няма да се обработват.

БАКБ Централно управление: София, ул. "Славянска" 2, (5) bacb@bacb.bg, (О +359 2 9058 358; 0700 144 88БАКБ
Много разчитаме на съдействието от страна на Асоциацията на държавните съдебни
изпълнители /АДСИ/, при възможност, да уведоми всички нейни членове /ДСИ/ за начина, по който
БАКБ иска да получава запорни и свързани с тях съобщения, както и да публикува на сайта на АДСИ
следното съобщение:
„Българо-американска кредитна банка“ АД /БАКБ/ ви уведомява, че на основание чл. 6а, ал.4 от
ЗМДИП, считано от 11.01.2021г. и за срока на обявената извънредна епидемична обстановка, БАКБ
иска да получава запорни и други свързани с тях съобщения по електронен път и подписани с
квалифициран електронен подпис от съответния ДСИ на официалния електронен адрес на Банката за
запори: bacb.zapori@bacb.bg /съобщения, получени на друг електронен адрес на Банката, няма да се
обработват/.
С уважение, БАКБ
Моля, ако за реализиране на процеса, описан по-горе е необходимо да бъдат предприети
допълнителни действия от „Българо-американска кредитна банка“ АД, да ни уведомите
своевременно.
Надяваме се, че промяната ще бъде адекватно приета от ДСИ предвид ескалиращата епидемична
ситуация в страната и промяната на цитираната по-горе нормативна уредба.
Alexande Digitally signed by
e e Alexander
С уважение,
Date: 2020.12.22
Dimitrov 17:17:48+0200


Александър Димитров
Изпълнителен директор
Vasil Digitally signed by
Vasil Stefanov Simov
Stefanov
Date: 2020.12.22
Simov 16:58:29+02'00'
Васил Симов Изпълнителен директор

БАКБ Централно управление: София, ул. "Славянска" 2, (5) bacb@bacb.bg, (О +359 2 9058 358; 0700 144 88


НовинаЧЕСТИТА КОЛЕДА

ВЕСЕЛА КОЛЕДА 16.12.2020 г.

Ръководството на АДСИ Ви пожелава весела Коледа и щастлива Нова година!
НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 19.10.2020 г.

Относно предстоящото годишно - отчетно събрание на АДСИ на 07.11.2020 г в гр. Бургас:
За резервация в хотел "Форс" телефоните са : 056 82 88 52 или GSM: 0885 91 53 55


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ 09.10.2020 г.

Съобщаваме Ви, че събранието насрочено за 07.11.2020 г. ще се проведе в хотел "Форс" / зад хотел България /. За резервации, моля обръщайте се към рецепцията на хотела / на тел.: 056828852 или GSM: 0885915355 /, като уточните, че сте за събранието на ДСИ, тъй като цената / 59.00 лева за двойна стая / е договорена с тях да не е през BOOKING !
Моля, поне 5 / пет / дни преди събранието, да се свържете с колегата Мая Синкова на GSM: 0888702153 относно организиране на вечерята на 07.11.20 г.

ОТ УС НА АДСИ!


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ 08.10.2020 г.

Шеста национална годишна конференция „Предизвикай: Непозволеното увреждане!“ (25 октомври 2020 г.)


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ,

Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюзът на съдиите в България имат удоволствието да Ви поканят на шеста национална годишна конференция на тема „Предизвикай: Непозволеното увреждане!“, която ще се проведе на 25 октомври 2020 г. от 10:00 ч. през платформата „ZOOM“ и ще се излъчва на живо (streaming) във Facebook страницата на „Предизвикай правото!“. Всеки, който желае, може да я следи и да задава въпроси в коментарите под излъчването на живо.

Конференцията е предназначена за юристи от всички професии, изкушени от трудните въпроси в правото. Повече информация за събитието можете да откриете на страницата на сайта, раздел „Инициативи“, подменю „Национални конференции „Предизвикай правото!“.С настоящото отправяме молба за съдействие във връзка с разгласяването на поканата посредством препращането ѝ на държавните съдебни изпълнители в страната, както и чрез всеки друг избран по Ваша преценка подходящ технически начин.С уважение,

Румен Неков, отговорен редактор на „Предизвикай правото!“
НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ГОДИШНО - ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 07.10.2020 г.

УС на АДСИ свиква годишно отчетно събрание на 07.11.2020 г. в 13.00 часа в гр. Бургас. За точното място на провеждането ще бъдете уведомени допълнително със съобщение, най - късно до 20.10.2020 г.. Събранието ще се провeдe при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за 2019 год.
2. Разисквания по текущи въпроси.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ПИСМО ОТ ОББ АД 23.09.2020 г.

ДО
КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Гр. София 1000, община
Възраждане, ул. „Пиротска” №7,
ет.4
Георги Дичев - Председател
ДО
Министерство на правосъдието
АДРЕС: 1040 СОФИЯ,
УЛ."СЛАВЯНСКА"1
ДО
Държавни съдебни изпълнители
София, бул. "Цар Борис III" №54,
Регистратура и деловодство ДСИ
ет. 3, ст. 384
ДСИ ЛОЗЕТИНА ЯНКОВА -
Ръководител на службата
ДО
АСОЦИАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ
СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Христина Калчева - Председател
на Управителния съвет
Г-ЖА МАРИД КОЛ ЕВА - Заместник
Председател
БУЛ. „ЦАР БОРИС ПГ № 54, СОФИЯ
Районен съд - София,
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Рег.№ Ид. 22749
Дата 11.09.2020


Част от КВС Груп

Уважаеми дами и господа,
С настоящото писмо бихме желали да предотвратим предприемане на евентуални неправомерни действия срещу ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД ЕИК 000694959 от страна на ДЕЛТА СТРОЙ 2003 ЕООД ЕИК 102877180- кредитополучател и длъжник и/или Мевлют Мехмед Аръкан - ЕГН 9905030603 (лице в полза на което е прехвърлено вземане от страна на Делта Строй 2003 ЕООД]. Аргументите ни са изтъкнати подробно в изложението по-долу.
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД (универсален правоприемник на СИБАНК ЕАД) е сключила Договор за банков кредит № STI 07-0004/22.10.2007г. по силата и при условията, на който е предоставила на „Делта Строй 2003” ЕООД инвестиционен кредит в размер на 4 000 000 евро. Договорът е изменен и допълван с едно допълнително споразумение от 30.10.2007 г., с което се намалява разрешения размер от 4 000 000 евро на 3 750 000 евро. Крайният срок на договора за кредит е 31.10.2010г.
ОББ АД
бул. „Витоша" 89Б, ОББ Милениум,център
1463 София, България
www.ubb.bg

За обезпечаване на задълженията по договора за кредит „Делта Строй 2003" ЕООД учредява в полза на банката договорна ипотека върху поземлен имот ПИ 51500.21.41 в, гр. Несебър, м.Бостанлъка, ведно с правото на строеж за изграждане на обект: „Апартаментен хотел с ресторант, магазин и фитнес-център".
„Делта Строй 2003" ЕООД не издължава ползваните по кредита суми на падеж, вследствие на което банката е предприела съдебни действия за събирането им, като се е снабдила с изпълнителен лист и е образувала изпълнително дело по реда на ГПК срещу длъжника. В хода на принудителното изпълнение банката придобива учреденото в нейна полза обезпечение.
От образуване на изпълнителното дело до настоящия момент от страна на „Делта Строй 2003" ЕООД са подавани множество жалби, възражения и искания във връзка с насочване на принудително изпълнение към имуществото на длъжника за събиране на вземането на банката. Освен обжалване на актовете на съдебния изпълнител, постановени в изпълнителното дело, през 2016г. „Делта Строй 2003" ЕООД е подало искова молба (отрицателен установителен иск) срещу „ОББ" АД, с която се атакува размера на остатъчното вземане на банката след публичната продан, на която е придобила обезпечението. Съдът уважава исковата молба и осъжда „ОББ" АД да заплати разноски и адвокатски хонорари за три инстанции (ОС Бургас, АС Бургас и ВКС), в общ размер на 792 134.08 лева.
След влизане в сила на решението по установителния иск, „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, на основание чл.103 и сл. от ЗЗД, отправи две изявления до "ДЕЛТА СТРОЙ 2003" ЕООД за прихващане на насрещни вземания, които двете дружества имат едно спрямо друго, до размера на по-малкото от тях, а именно до размера на вземането на "ДЕЛТА СТРОЙ 2003" ЕООД от 792 134.08 лева.
Изявленията за прихващане са връчени на „Делта Строй 2003" ЕООД чрез ЧСИ Ивелина Божилова - с район на действие ОС Бургас, на 10.06.2020г. и 11.08.2020г., на посочения в Търговски регистър адрес на управление на Делта Строй 2003 ЕООД (гр. Бургас, Македония" № 61-63, ет. Партер, ап. Офис 1, п.к. 8000). В резултат на горното, вземането на "ДЕЛТА СТРОЙ 2003" ЕООД, за което е издаден изпълнителен лист № 210 от 27.07.2020г., по т.д. 153 от 2016г. по описа на ОС Бургас, е погасено.
Книжата по връчване на изявленията за прихващане се намират в кориците на изпълнително дело № 20128000400368 по описа на ЧСИ Ив. Божилова, длъжник по което е „ДЕЛТА СТРОЙ 2003" ЕООД, и по което редовно се правят справки от страна на длъжника, било чрез пълномощници, било чрез адвокати.
Въпреки извършените в съответствие със законовите разпоредби действия от страна на ОББ АД (за прихващане), в банката бе входирано уведомление по чл. 99 ал.З от ЗЗД (per. № вд - 164293 от дата 08.09.2020г. от страна на „Делта Строй 2003" ЕООД). От уведомлението установихме, че „Делта Строй 2003" ЕООД се е снабдило с изпълнителен лист № 210 от 27.07.2020г., издаден по т.д. 153 от 2016г. по описа на ОС Бургас срещу „ОББ" АД за размера на присъдените разноски и адвокатски възнаграждения от 792 134.08 лева, и че това вземане е прехвърлено на нов кредитор - Мевлют Мехмед Аръкан, ЕГН 9905030603.
Позицията ни е, че сключения между „Делта Строй 2003" ЕООД и Мевлют Мехмед Аръкан Договор за прехвърляне на вземане е непротивопоставим и не обвързва „ОББ" АД, предвид обстоятелството, че във времето назад банката е извършила прихващане на цитираната сума преди уведомлението на „Делта Строй 2003" ЕООД за цедиране на вземането. Изпратен е отговор до посочените лица, с който
2

ги информираме за становището ни и отново ги уведомяваме, че през м.юни и м.август
2020г. сме извършили прихващане чрез ЧСИ Ив.Божилова - ОС Бургас на сумата от
792 134 лева с вземането, което има „ОББ" АД има по договора за кредит срещу „Делта
Строй 2003" ЕООД, както и че на основание чл.103, ал.З от ЗЗД се противопоставяме на
извършената цесия.
С оглед изложеното считаме, че въпреки извършеното прихващане и погасяване
на вземането на „Делта Строй 2003" ЕООД към „ОББ АД, от страна на Мевлют Мехмед
Аръкан ще бъдат предприети действия по принудително събиране на сумата от
792 134 лева, като бъде образувано изпълнително дело срещу банката.С настоящото
писмо бихме искали да предотвратим евентуална възможност да бъдат предприети
действия от страна на ЧСИ/ДСИ, с коитобанката да не бъде своевременно уведомена, че
има образувано срещу нея изпълнително дело, по което да информира съдебния
изпълнител за извършеното прихващане, респ. да представи доказателства, че
вземането, за което е образувано изпълнителното дело е изцяло погасено.
Моля да имате предвид евентуалното предприемане на принудителни действия
срещу „ОББ" АД, за събиране на вземането по издадения изпълнителен лист № 210 от
27.07.2020г., по т.д. 153 от 2016г. по описа на ОС Бургас, в полза на Делта Строй 2003
ЕООД, представляващо злоупотреба с права и нарушение на принципа за
добросъвестност прогласен в чл.З от ГПК, т.к. както на „ДЕЛТА СТРОЙ 2003" ЕООД, така
и на Мевлют Мехмед Аръкан, ЕГН 9905030603 е известно, че всички вземания на Делта
Строй 2003 ЕООД са погасени чрез прихващане, поради което не могат да бъдат
предмет на принудително изпълнение.
Приложния:
1. Прихващане с вх.№ 07815 от дата 10.06.2020г. по описа на ЧСИ Ивелина
Божилова - връчено на 10.06.2020г.;
2. Прихващане с вх.№ 10947 от дата 28.07.2020г. по описа на ЧСИ Ивелина
Божилова - връчено на 11.08.2020г.
3. Уведомление по чл. 99 ал.З от ЗЗД (per. № вд - 164293 от дата 08.09.2020г. от
страна на „Делта Строй 2003" ЕООД;


Новина20.05.2020 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 20.05.2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и
на неговата администрация, приложено Ви изпращам за съгласуване комплект
материали относно проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект
на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт.
Моля за Вашите становища в нормативноустановения срок.

Проект!
ЗАКОН
за допълнение на Закона за съдебната власт
(обн., ДВ. бр. 64 от 2007 г.; изм.. бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.,
бр. 59 от 20 i 0 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011 г. - бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и
71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от
2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. - бр. 14 от 2017
г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г, бр. 17 от 2019 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. - бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29, 64 и 83 от
2019 г. и бр. 11 от 2020 г.)
§ 1. В глава осемнадесета „а“ се създава раздел IV с чл. ЗбОу:
„Раздел IV
Информационна система на съдебното изпълнение
,,Чл. ЗбОу. (1) Министерството ка правосъдието изгражда и ' поддържа- информационна система на съдебното изпълнение. Правото на достъп до информационната система и данните, които се събират и въвеждат, се определя с наредба, издадена от министъра на правосъдието.
(2) Съдебните изпълнители са длъжни ежедневно да изпращат данни от входящия регистър, изходящия регистър и регистъра на извършените дейности до информационната система на съдебното изпълнение по ал. 1. Данните могат да бъдат подавани автоматично от информационните системи, използвани от съответните съдебни изпълнители. Данните се подават по ред и във формат, определен с наредбата по ал. I.
(3) Чрез информационната система на съдебното изпълнение по ал. 1 Министерството на правосъдието предоставя електронни административни услуги на участниците в изпълнителните производства при спазване на изискванията по Закона за електронното управление.
(4) Достъпът до информационната система по служебен път на държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, е безплатен.
(5) На база на съдържащите се в информационната система по ал. 1 данни, Министерството на правосъдието може да предоставя електронни административни услуги на лицата, които имат правно основание за достъп до информацията. Услугите се заявяват през електронния портал на Министерството на правосъдието. За предоставяне на услугите Министерството на правосъдието събира такси в размери, определени с тарифа на Министерски съвет.“
§ 2. В чл. 372 се създава ал. 3:
„(3) При извършване на проверки на дейността на съдебните изпълнители инспекторите от Инспектората на министъра на правосъдието могат да използват системата по чл. ЗбОу.“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. В Закона за частните съдебни изпьлнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г.; изм., бр. 39 от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г\\\\, бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г., бр. 86 и 103 от 2017 г. и бр. 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Вчл. 76:
а) създава се нова ал. 5:
„(5) При осъществяване на проверките инспекторите по чл. 75, ал. 1 могат да използват и информационната система по чл. ЗбОу, ал. 1 от Закона за съдебната власт.“
б) досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
2. Член 77а се изменя така:
„Информационна система на съдебното изпълнение
Чл. 77а. При извършване на дейността си частните съдебни изпълнители са длъжни да подават ежедневно данни в информационната система на съдебното изпълнение по ред и във формат, определен с наредбата по чл. ЗбОу, ал. 1 от Закона за съдебната власт.“
§ 4. (1) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона Министерският съвет приема произтичащите от него изменения и допълнения в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, сьбирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 71 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 92 от 1992 г., бр. 32 и 64 от 1993 г., бр. 45 и 61 от 1994 г., бр. 15 от 1996 г., бр. 2, 28 и 36 от 1997 г., бр. 20, 24 и 95 от 1998 г., бр. 14 ог2000 г.; Решение № 798 на Върховния административен съд от 2001 г.-бр. 19 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2001 г., бр. 83 от 2002 г., бр. 66 от 2003 г.; Решение № 295 на Върховния административен съд от 2004 г. - бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г., бр. 35, 75 и 105 от 2006 г., бр. 75 от 2007 г., бр. 22 от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г.. бр. 30 от 2011 г., бр. 98 от 2012 г., бр. 88 от 2013 г. и бр. 35 от 2017 г.).
(2) Министърът на правосъдието издава наредбата по чл. ЗбОу, ал. 1 в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.

КОЛЕГИ, АКО ИМАТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА, МОЛЯ ДА ГИ СВЕДЕТЕ ДО ЗНАНИЕТО НА УС НА АДСИ НАЙ - БЪРЗО!


Новина13.03.2020

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ 13.03.2020 г.

Уважаеми колеги, УС на АДСИ взе решение насроченото за 14.03.2020г. отчетно събрание, да бъде отложено с оглед на епидемиологичната обстановка в страната. За новата дата на провеждане, ще бъдете уведомени чрез съобщение на сайта на АДСИ.
УС НА АДСИ


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 06.02.2020 г.

УС на АДСИ свиква редовно годишно отчетно събрание на 14.03.2020 г. от 13.00 часа в гр. Пловдив, семинарна зала на хотел "Парк хотел Пловдив / до парк Лаута /, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за 2019 година;
2. Разисквания по текущи въпроси;
3. Предложения
За резервация в х - л "Парк хотел Пловдив" на тел. 0882717540 г - жа Иванова или на тел. 032 811856. Договорни цени за семинара : единична стая - 68.00 лв., двойна 88 .00 лв / до 5 дни до датата на резервация /


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ 22.10.2019 г.ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
ОББ
До
АСОЦИАЦИЯ на
ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ бул. „Цар Борис III“ № 54 гр. София

Част от КВС Груп
Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че считано от 01.11.2019г. ОББ АД преустановява изпращането на писма за служебно закрити сметки на длъжници с наложени запори.
Информация относно наличие на открити/закрити банкови сметки можете да получите чрез извършване на справка в специално създадения за целта Регистър на банковите сметки и сейфове при БНБ.
Моля да уведомите прилежащите Ви структури за промяната.
Ивайло Матеев
Изпълнителен д

ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЕБ

Част от КВС Груп
КВС Груп България, Милениум Център
бул. Витоша 89Б, 1463 София, България
www.ubb.bg


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРЕДИЗВИКАЙ ВПИСВАНИЯТА" 10.01.2019 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ,
Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюзът на съдиите в България имат удоволствието да Ви поканят на юбилейната пета национална годишна конференция на тема „Предизвикай: Вписванията!“, която ще се проведе на 25 октомври 2019 г. в гр. София, Съдебната палата, Зала № 15.
Конференцията е предназначена за юристи от всички професии, изкушени от трудните въпроси в правото. Повече информация за събитието можете да откриете на страницата на сайта, раздел „Инициативи“, подменю „Национални конференции „Предизвикай правото!“.

С настоящото отправяме молба за съдействие във връзка с разгласяването на поканата посредством препращането ѝ на държавните съдебни изпълнители в страната, както и чрез всеки друг избран по Ваша преценка подходящ технически начин.

С уважение,
Румен Неков, отговорен редактор на „Предизвикай правото!“


!!!>

НовинаСНИМКИ

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ГР. МОСКВА 03.08.2019 г.

Снимки от Международна конференция провела се в гр. Москва от 31.07. до 03.08.2019г.- тук.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА 07.11.2019 г.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГТРАЖДАНЕ НА ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА РЪКОВОДСТВОТО НА АДСИ МОЛИ В НАЙ - КРАТКИ СРОКОВЕ ДА СЕ ПОПЪЛНЯТ АНКЕТИТЕ И ДА СЕ ПРЕДАТ НА Г - ЖА МАРИЯ КОЛЕВА - ЗАМ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДСИ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
Проект № BG05SFGP001-3.001-0007-С01 Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система приоритетна ос IIIПрозрачна и ефективна съдебна система “ на Оперативна програма "Доброуправление"
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,
По проект № BG05SFOP001-3.001-0007-С01 с наименование „Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система“, финансиран е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SF0P001-3.001-0007-C01/13.06.2017 г. по Оперативна програма „Добро управление’', се предвижда създаване на централизирана информационна система на съдебното изпълнение
Министерството на правосъдието е бенефициент по този проект. Проектът е в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г. Негова основна цел е осигуряване на централизиран електронен достъп до данни по образуването, движението и приключването на изпълнителните дела в Република България като начало на процеса по изграждане на ефективна, сигурна и кохерентна електронна среда на изпълнителния процес. Тази цел съответства на целта на процедурата: Усъвършенстване функционирането на органите от сектор „Правосъдие“, посредством прилагане на е-правосъдие, както и оптимизиране на дейностите по предоставяне на електронни услуги. Специфичните цели са: 1. Повишаване на гаранциите за справедлив изпълнителен процес. 2. Оптимизиране на дейностите по предоставяне на електронни услуги чрез осигуряване на достъп до изпълнителните дела за лицата, които имат правен интерес. 3. Разширяване на обхвата и повишаване на бързината и ефективността на контрола върху дейността на СИ чрез използване на данните в информационната система на изпълнителните производства. 4. Създаване на по-добри възможности за мониторинг върху изпълнителните производства. 5. Постигане на единна и кохерентна електронна среда между информационните системи на СИ и ИССИ. 6. Гюдобряване в значителна степен ефективността и прозрачността в работата на органите по принудително изпълнение.
В изпълнение на този проект ще бъде изградена централизирана Информационна система на съдебното изпълнение. Причините за това са многобройни: Съдебните изпълнители ползват различни информационни системи, чрез които се поддържат

ДО
Г-ЖА МАРИЯ КОЛЕВА
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
АСОЦИАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ
СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
БУЛ. „ЦАР БОРИС III” № 54
СОФИЯ


V

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
нормативно определените регистри - заведени дела, входящи и изходящи регистри на
постъпващите и изходящите книжа и дневника на извършените действия (Правилника за
администрацията в съдилищата и Наредба № 4 от 6.02.2006 г. за служебния архив на
частните съдебни изпълнители). Освен че липсва единна информационна система на
съдебното изпълнение в РБ, еднотипни документи се регистрират с различни
наименования и се описват с различно съдържание от отделни съдебни изпълнители,
което създава неяснота и обърквания у потребителите. Страните по делата нямат
отдалечен достъп за справки. Чрез изграждане на единна информационна система на
съдебното изпълнение, информацията по движението на делата ще е централизирана в
една база данни, която ще е достъпна за всеки потребител независимо в коя част на
територията на РБ или извън нея се намира, което ще спести време и средства. Ще се
дисциплинира изпълнителният процес, чрез създаването и използването на единни
номенклатури от понятия, видове документи, електронни форми и др. Информационната
система ще съдържа в електронна форма и в структуриран вид информация за
изпълнителните дела, образувани от съдебните изпълнители. Така за всяко отделно
образувано дело ще се създава електронно досие, което ще включва в структуриран вид
данните по неговото образуване, движение и приключване, входящите и изходящи
документи, съдържащи се в трите регистъра /на заведени дела, входящ и изходящ/ и в
дневника на извършените действия, както и данни за паричния поток. Чрез тази
информационна система в Министерството на правосъдието и съответно чрез
възможностите за извършване на справки и при условията на диференциран достъп ще
се осигурят електронни услуги за гражданите и бизнеса, участници в изпълнителните
производства, както и за контролните органи - Инспекторатът на министъра на
правосъдието по ЗСВ, финансовите инспектори по ЗЧСИ и представители на Съвета на
КЧСИ във връзка с проверките по подадени до КЧСИ жалби.
За изграждането на тази информационна система е избран изпълнител и е сключен
договор с него - СНЕЛА НОРМА АД.
Очаква се информационната система да е изградена до края на 2019 г.
В обхвата на дейностите е включено и проучване и анализ на съществуващите
информационни системи на съдебните изпълнители с цел постигане автоматизирана
връзка система-система между информационната система на всеки ъсдебен изпълнител
и централизираната информационна система в Министерството на правосъдието.
За тази цел моля за Вашето съдействие на изпълнителя на дейността при
предоставяне на информация за наличните информационни системи, за окето прилагам
анкета за попълване на съдебните изпълнители.
За по-подробна информация за проекта предлагам да организираме среща на
екипа на поректа, представител на избрания изпълнител и представители на Асоциацията
на държавните съдебни изпълнители и Камарата на частните съдебни изпълнители, която
да се проведе през месец юли.
Прилагам: анкетен лист и писмо от изпълнителя.
С уважение,

Жана Шаранкова
ръководител на проектаЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
00

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
АНКЕТНА КАРТА
Анкетата се извършва по проект "Изграждане на информационна система на съдебното изпълнение" по проект "Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система".
Резултатите от проучването ще послужат за база за заключенията по Дейност 1 от проекта "Преглед и анализ на информационните системи, ползвани от съдебните изпълнители в България при организация на служебния архив и описание на основните функционалности на тези системи и възможностите за класификация на документи и действия".
Анкетата е анонимна.
Благодарим за съдействието Ви!
1. При осъществяване на дейността си като съдебен изпълнител ползвате ли деловодна информационна система (ИС)?
а/ ДА б/НЕ
2. Ако ползвате, моля посочете коя?
Име:
1ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
3. Използвате ли електронно счетоводство за издаване на фактури, начисляване на такси и разноски?
а/ДА б/НЕ
4. Използвате ли информационна система за разпределение на парите по дело, за изчисляване на пропорционални такси и законна лихва?
а/ ДА б/НЕ
5. Ако ползвате Информационна система за счетоводство, моля, посочете коя?
Име:
6. Използвате ли електронно банкиране? а/ДА
б/ НЕ
7. Работите ли с плащания в брой? а/ ДА
б/ НЕ
2ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД


Д05Р0 УПРАВЛЕНИЕ
8. Водите в електронен вариант Дневник на извършените действия? а/ ДА
б/ НЕ
9. Водите ли в електронен вариант входящият и изходящ регистър? а/ ДА
б/НЕ
10. Какъв обем входящи документи обработвате средно за един ден в кантората?
Брой:
11. Ако водите електронно входящия регистър, имате ли номенклатура за документите?
а/ ДА б/ НЕ
12. Ако водите електронно изходящия регистър, имате ли номенклатура за документите?
а/ ДА б/НЕ
3ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ДС5РО УПРАВЛЕНИЕ
13. Отразявате ли в електронната система процеса на доставка на документа до конкретния му адресат?
а/ ДА б/НЕ
14. Отразявате ли датата на доставка в изходящия регистър? а/ДА
б/ НЕ
15. Правите ли електронни копия (сканиране) на входящите документи? а/ ДА
б/ НЕ
16. Имате ли електронно копие на изходящите документи (отговарящо на съдържанието на оригинала)
а/ДА б/ НЕ
17. Позволява ли ползваната от Вас система извършването на корекции на погрешно вписан документ?
а/ ДА
4ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
б/ НЕ
18. Вие сте:
а/ Частен съдебен изпълнител
б/ Държавен съдебен изпълнител
5ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ДО
Г-ЖА ЖАНА ШАРАНКОВА

ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Копие
Г-ЖА ДЕЛИНА ДЖОНДЖОРОВА
КООРДИНАТОР ПО ДОГОВОР МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Г-Н ГЕОРГИ ДАНКОВ
ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР,
ЧЛЕН НА ЕКИПА ПО УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОТНОСНО: Договор изх. № 93-00-172/31.05.2019 г. - "Изграждане на информационна система на съдебното изпълнение" по проект "Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система"
Във връзка с изпълнението на горепосочения договор и по-специално в изпълнение на Дейност 1 от него, а именно: "Преглед и анализ на информационните системи, ползвани от съдебните изпълнители в България при организация на служебния архив и описание на основните функционалности на тези системи и възможностите за класификация на документи и действия" екипът на Изпълнителя разработи анкетна карта, чиято цел е да се запознае с използваните от съдебните изпълнители информационни системи.
По решение на Екипа анкетата трябва да се изпрати до държавни и частни изпълнители в страната.
Тъй като обективността на изследването, което провеждаме налага достъп до кантори в различни части в страната, се обръщам към Вас с молба за съдействие за разпространяване на приложената анкета в електронен вид.
С цел по-голяма оперативност Ви молим по възможност да разпространите анкетата до Съвета на КЧСИ и Асоциацията на ДСИ с молба за съдействие от тяхна страна и евентуалното й качване на техните страници с цел електронното й попълване.
Моля попълнените анкети да бъдат изпращани до Станислава Евгениева - координатор от страна на изпълнителя на e-mail stanislava.evцеnieviva cicla.com или до Галин Георгиев на e-mail uneomicvfn^cicla.com до 01.07.2019 г.
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ШАРАНКОВА,ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ
Надявам се, че молбата ни ще бъде удовлетворена в най-скоро време, в съответствие с поставените в проекта срокове.
Приложение: съгласно текста
София, 18.06.2019 г.
С УВАЖЕНИЕ:
ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СИЕЛА НОРМА АД


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ПИСМО АГКК 30.05.2019 г.

АГЕНЦИЯ по ГЕОДЕЗИЯ,
АГЕНЦИЯ по ГЕОДЕЗИЯ,
КAРТОГРАФИФИЯ И КА4ЛСТЪР
VИзх. № // 1133. /19.12.2018 r.
до
Г-ЖА ХРИСТИНА КАЛЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ С ЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“ № 2 СОФИЯ
Относно: Предоставяне на електронни услуги от АГКК на
Агенцията по геодезия. картография и кадастър (АГКК) полага непрекъснати и целенасочени усилия да увеличава броя на данните, справките и документите от кадастралната карта и кадастралните регистри, които предоставя в електронен вид и съответно да намалява тели. предоставяни на хартиен носител.
Съгласно Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. та предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри, всички справки, документи и данни от кадастралната карта и кадастралните регистри могат да се предоставят в цифров вид (по електронен път).
С писмо изх. № 11-33 от 14.09.2017 г. до Асоциацията на държавните съдебни изпълнители сме Ви информирали за възможностите за заявяване и получаване на справки и данни по електронен път. чрез информационната система на кадастъра - КАИС и та тяхното съдържание.
В информационната система на АГКК са регистрирани 140 държавни съдебни изпълнители, които могат да заявяват и получават справки от кадастралната карта и
държавните съдебни изпълнители
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЛЧЕВА,

кадастралните регистри по електронен път. необходими им за провежданите от тях производства.
Съгласно чл. 39 от Закона за електронното управление, административните органи могат да предоставят на лица, осъществяващи публични функции, вътрешни електронни административни услуги. Държавните съдебни изпълнители, като лица. на които държавата е възложила дейността по принудително изпълнение, са лица осъществяващи публични функции по смисъла на § 1. т. И от ДР на Закона та електронното управление.
С Решение на Министерския съвет № 704 от 05.10.2018 г. са приети мерки за трансформация на модела на административно обслужване. В изпълнение на тези мерки и на Решение на Министерския съвет № 357 от 29.06,2017 т.. се въвежда служебен електронен документооборот и приоритетно заявяване и получаване на документи по електронен път.
С оглед гореизложеното, бихме искали да Ви уведомим за това. че всички административни услуги, предоставяни от АГКК, следва да се заявяват посредством Кадастрално-административната информационна система -■ КАИС, а не посредством общата ни деловодна система. В тази връзка се обръщаме към Вас. с молба, да информирате и сведете до знанието на членовете на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители изложеното по-гоpe, както и за Вашето съдействие за намаляване на заявяването на справки и документи на хартиен носител.
Оставаме на Ваше разположение, за разяснения при възникване на неясноти, относно заявяването и предоставянето на справки, документи и данни от кадастралната карта и кадастралните регистри, по електронен път.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИНЖ. ВИОЛЕТА КОРИТАРОВА


Новина30.05.2019

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР 30.05.2019 г.

Съобщаваме Ви че, на 09.06.2019г. в гр. Варна ще се проведе обучителен семинар за работата с новостите в програмна система „JES”. Семинарът се организира от Асоциацията на Държавните съдебни изпълнители със съдействието на Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър” по следните по < Текущи изменения и подобрения в „JES“. Дискусия по приложение на предишните версии на програмните продукти и тяхното бъдещо развитие. Семинарът започва в 10:00 часа и ще се проведе в зала УСК1 на Варненски Свободен Университет.
Семинарът е подходящ за служителите в СИС, ДСИ, счетоводителите и системните администратори. На командированите ще им бъдат заверени командировъчните заповеди. Участието в семинара е безплатно.

Моля, изпратете вашите заявки до 02.06.2019г., за да можем своевременно да изготвим сертификати на участниците. Необходими са ни три имена, поради пропускателния режим във Варненски Свободен Университет. Ако ще ползвате паркинга на ВСУ, моля да ни уведомите и за номера на автомобила с който пристигате. Моля, изпращайте ни по електронна поща и допълнителни въпроси, които желаете да бъдат разгледани.
Ако имате въпроси, може да се обаждате на доц. Чакъров на тел. 0888973769 или скайп: eddy.chakarov
За непознаващите Варна малко информация:
За точното местоположение на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” вижте:
www.vfu.bg/kontakti/index.html
или http://maps.google.bg/maps/place?cid=17676982250976456790&q=VFU,+Varna,+Bulgaria&hl=bg&ved=0CDEQ-gswAQ&sa=X&ei=5lZsT8SfAdbk_Ab5xKSVCA
Около университета има много хотели, които може да изберете, но следните предлагат преференциални цени за участниците в семинара:
Хотел „Детелина“ - http://www.detelinahotel.com/bg/
Цена на човек в двойна стая, нощувка със закуска - 23.00лв. , цена за единична стая, нощувка със закуска - 30.00лв.
телефон за контакти: 0889 320 032
хотел Девора: - http://grabo.bg/places/hotel-devora/addresses
30 лв. е двойната стая нощувка със закуска
телефони за контакти: 0899 922 394 - управител Христо Христов


Новина25.04.2019г.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ 25.04.2019 г.

УС НА АДСИ, ВИ ЖЕЛАЕ СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!!!>Новина16.04.2019

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 16.04.2019 г.

ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА МНОГО СИЛИ И ДРЪЗНОВЕНИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ТАЗИ ТРУДНА ПРОФЕСИЯ!

ОТ УС НА АДСИ.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ИЗБОР НА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ 09.04.2019 г.

УС на АДСИ съобщава на своите членове, че на проведеното на 23.03.2019 г. отчетно - изборно събрание на АДСИ беше избран нов контролен съвет на същата в състав:
1. Владимир Дражев Василев - Председател - РС София;
2. Диана Симеонова Ставрева - РС Бургас;
3. Станимир Панчев Трифонов - РС Ямбол.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

РАБОТНА СРЕЩА МП 25.02.2019 г.

Уважаеми колеги, на 01.02.2019 г. се проведе работна среща в МП за обсъждане необходимостта от промени в ЗН и по - конкретно при изпълнение при приемане на наследство по опис. В сформираната работна група има и представител на АДСИ - ДСИ Антонова от РС Луковит. Моля колегите да поставят въпросите, които им създават трудности в тяхната работа, писмено, в най - кратки срокове.
УС на АДСИ.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ 19.02.2019 г.

УС на АДСИ свиква отчетно – изборно събрание на 23.03.2019г. в 13.00 часа в заседателната зала на хотел „Ямбол“, гр. Ямбол, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС за 2018г.;
2. Отчетен доклад на КС за изминалия му мандат;
3. Обсъждане на промяна в чл. 73 от Устава;
4. Избор на нов КС на АДСИ;
5. Организационни въпроси.
Тел. За резервации: 0895 557 585 – рецепция.


НовинаВАЖНО!

СЪБИРАЕМОСТ НА ВЗЕМАНИЯ 13.02.2019 г.

УС на АДСИ поздравява всички свои членове с успешната работа по събиране на вземанията на съдебната система, призната на заседание на ВСС от м.02.2019г. и широко отразена в печата! Усилията ни за постигане на промяна в правомощията на ДСИ и за затвърждаване на авторитета ни се увенчаха с успех!
Защото истината винаги възтържествува!


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

Годишния план за дейността на Гражданския съвет към ВСС за 2019 г. 30.01.2019 г.

Граждански съвет към Висшия съдебен съвет на Република България
Civil Council with the Supreme Judicial Council of Republic of Bulgaria


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА
на
Гражданския съвет към ВСС за 2019 г.
(приет на акт No. 111 от 25 януари 2019 г.)

I. Тематичен индикативен годишен план

1. Теми предложени от Камарата на независимите оценители в България (КНОБ)
1.1 Обсъждане прилагането на Наредба № 2 относно дейността на вещите лица
и по специално промените, влезли в сила от началото на 2019 г.: февруари 2019 г.
1.2 Правни, административни, технически и финансови проблеми при създаване
на имотен Регистър с оглед създаване на необходимата правна сигурност и
охрана на данните в правния оборот с недвижими имоти в помощ на
обществото (като продължение и надграждане на разглежданите през 2018 г. въпроси по темата): май – юни 2019 г.
1.3 Обсъждане на проект на Закон за вещите лица: текущо включване в графика на дейността през 2019 г.
1.4 Обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за
независимите оценители: текущо включване в графика на дейността през 2019 г.
(по т.1.3 и 1.4 – разглеждането на темите зависи от активността на Министерство на правосъдието и други държавни институции да стартират разработването на законопроектите)

2. Теми предложени от Център за приложно-правни изследвания
2.1 Наблюдение на конкурсните процедури за назначения в съдебната власт: текущ срок
2.2 Противодействие на опитите за ограничаване независимостта на съдебната система: текущ срок
2.3 Наблюдение на и информиране за тълкувателна дейност на ВКС в случаите на колизии с текста на приложимия закон: текущ срок

3. Теми предложени от Съюз на юристите в България
Препоръки и предложения по Индекса на интегритета на съдебната система в България: януари 2019 г.

4. Теми предложени от Съюз на младите юристи в България
4.1 Националната гражданска инициатива за реформа в Адвокатурата и искания за промени в законодателството: януари 2019 г.
4.2 Продължаване на дебатите и усилията, насочени към решаване на проблемите в юридическото образование в България и неговата реформа във всички аспекти: текущ срок5. Теми предложени от Българска асоциация на вещите лица и експертите
5.1 Актуализирана информация и доклад от дирекция по управление на собствеността на ВСС, по това как се изпълнява и развива във времето ремонта, новото строителство и програмата за енергийна ефективност на сградения фонд на съдебната власт в национален мащаб (от проведеното заседание по тази тема през месец юни 2017 г. - до юни 2019 г.): юли 2019 г.
5.2 Прозрачността на съдебната власт и сътрудничеството с правителствените организации. Съвместно заседание с Окръжен съд – Перник и Районен съд - Перник: октомври 2019г.
5.3. Годишни награди за Правосъдие : октомври 2019 г.

6. Теми предложени от Академия за изследвания в сигурността и отбраната
6.1 Прилагане на специални разузнавателни средства – искания на прокуратурата, разрешения за прилагане, дадени от съда – констатирани проблеми и нарушения, има ли необходимост от промяна на нормативната база. Как новото ръководство на Бюрото за контрол на специалните разузнавателни средства ще работи със съдебната система в предстоящия си мандат: февруари 2019 г.
6.2 „Мъртви текстове“ в Наказателния кодекс и необходимост от нормативна промяна на наказателното законодателство: май 2019 г.

7. Теми предложени от Асоциация „ФОРУМ“
7.1 Гражданското участие в процесите на мониторинг на анти-корупционните политики и законодателство в България: март - април 2019 г.
Представяне на Методика (механизми и инструментариум) за осъществяване на граждански мониторинг от НПО на делата, заведени от и срещу КПКОНПИ (Комисията) в съдебни инстанции и на дейността на Комисията в двете основни направления, които законът за нейната дейност и възлага като правомощия по отношение на лица, заемащи висши публични длъжности
- противодействие на корупцията (анти-корупционна дейност),
- отнемане на незаконно придобито имущество в полза на държавата;
7.2 Участие на членове на Гражданския съвет в обучения, организирани от Асоциация „ФОРУМ“ по прилагането на Методиката за граждански мониторинг на тема анти-корупция в България: октомври – декември 2019 г.

8. Теми предложени от Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт
8.1 Приложното поле на чл. 35 ЗПКОНПИ, спрямо администрацията на органите на съдебната власт: февруари 2019 г.
8.2 Промяна на политиката, прилагана спрямо служителите в администрацията в органите на съдебната власт по отношение на неравномерна натовареност и подбор и назначаване на съдебни служители.Предложения за норма на натовареност на съдебните служители: март 2019 г.
8.3 Анализ на проблеми в Правилника за администрацията в съдилищата и Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата: април 2019 г.
8.4 Анализ на методиката за атестиране на служителите в органите на съдебна власт: юни 2019 г.


8.5 Подобряване функционирането на органите на съдебна власт чрез унификация на правилата и процедурите за работа на администрацията в ОСВ: октомври 2019 г.
8.6 Професия „Съдебен служител“. Перспективи и проблеми: ноември 2019 г.

9. Други текущи теми за обсъждане през годината:
9.1 Актуални теми, поставени за обсъждане пред Гражданския съвет от ВСС.
9.2 Проекти на нормативни документи, обявени за обществено обсъждане от други компетентни държавни институции.
9.3 Финансиране и изпълнение на дейностите на Гражданския съвет по Пътната карта за изпълнение на актуализираната стратегия за съдебна реформа.

II. Организационен индикативен годишен план
1. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на сродни граждански организации, имащи отношение към правосъдието – местни и международни.
2. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на органите на съдебната власт (съдилища, прокуратури, следствие).
3. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на Министерството на правосъдието – относно техен анонс за обществен съвет към Министерството.
4. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на правната комисия към НС.
5. Провеждане на съвместна среща (заседание) с представители на Представителството на ЕК.
6. Провеждане на съвместна среща (заседание) с посланици на страните от ЕС.


ЗАБЕЛЕЖКА: Темите в настоящия документ са индикативни, те могат да бъдат изменяни и допълвани в хода на календарната 2019 г., съгласно т. V.4. и т. V.5. от Правилата за действие на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС. Доклад по предложените теми могат да направят всички заинтересовани организации.
НовинаЧЕСТИТА КОЛЕДА И ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

18.12.2018 г.


НовинаСНИМКИ

ГР. СОЧИ 11.12.2018 г.

Снимки -гр. Сочи- тук.


Новина09.11.2018

ПОКАНА 09.11.2018 г.

УС на АДСИ ви кани на работна среща на 01.12.2018г. в гр.Сливен. Срещата ще се проведе в ресторант"Астория", на ул."Пейо Яворов" №10, от 14 часа. Предвидена е и вечеря за участниците, като заявката за нея следва да се направи не по-малко от 3 дни предварително, на тел: 0898 224841 или 032/656351 - ДСИ А.Андреев. Желаещите да обядват на същото място преди срещата, също трябва да го заявявят предварително на горните телефони. Имаме две предложения за хогели, с които сме говорили предварително: Военен хотел / двойна стая-40 лв.,единична-19лв./ с телефони:044667723 и 0892606843, хотел "Кредо"/ двойна стая 40 лв. и студио-40лв./ с телефони:044/625080 или 0896 799839.

УС НА АДСИ.


Новина

СПИСЪК 31.07.2018 г.

Граждански съвет към Висшия съдебен съвет на Република България
Civil Council with the Supreme Judicial Council of Republic of Bulgaria


Списък на гражданските и професионални организации, членове на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България
(актуален към месец юли 2018г.)

1. Асоциация „ФОРУМ“ (председателства съвета от м. октомври 2016 г. до момента)
2. Асоциация на българските административни съдии
3. Асоциация на държавните съдебни изпълнители
4. Асоциация на прокурорите в България
5. Българска асоциация на вещите лица и експертите
6. Българска асоциация на съдиите по вписванията
7. Българска съдийска асоциация
8. Институт за пазарна икономика
9. Камара на арбитражните и съдебните експерти в България
10. Камара на независимите оценители в България
11. Камара на следователите в България
12. Национално сдружение на съдебните служители
13. Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт
14. Сдружение „СЕФИТА“
15. Съюз на младите юристи
16. Съюз на съдебните заседатели в България
17. Съюз на юристите в България
18. Център за приложно - правни изследвания и практики


НовинаПРАВИЛА

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 31.07.2018 г.

I. Цел (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се сформира с цел участие на гражданските и професионални организации за подобряване работата на правосъдната система в Република България, осигуряване на обективен граждански мониторинг на нейната работа и приложението на нормативната уредба, което гарантира зачитането на принципите на правовата държава и върховенството на закона в Република България.

II. Области на взаимодействие между Гражданския съвет и Висшия съдебен съвет (изм. – акт на ГС №97/06.07.18)
1. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Със създаване на Гражданския съвет Висшият съдебен съвет демонстрира воля да развие устойчиви механизми за консултиране и взаимодействие със структурите на гражданското общество, ангажирани с реформата в правосъдната система при разработването на политики и оценката на тяхното въздействие.
2. Област на взаимодействие на Висшия съдебен съвет с Гражданския съвет е цялостната дейност на ВСС, към която има обществен интерес или която се нуждае от експертна подкрепа от страна на неправителствения сектор или професионалните организации.

III. Състав на Гражданския съвет
1. При учредяването на Гражданския съвет към ВСС членове са професионални и неправителствени организации, работещи в областта на правото и съдебната реформа, посочени в § 1.
2. Нови членове в Гражданския съвет се приемат от Гражданския съвет, чието решение се утвърждава от Висшия съдебен съвет. Кандидатите за членове на Гражданския съвет подават в писмен вид регистрационна форма „Граждански съвет към ВСС” и удостоверение за актуално състояние - в оригинал и не по-старо от 6 месеца.
3. Членството в Гражданския съвет се прекратява с подаване на заявление до Гражданския съвет, който го приема за сведение и информира Висшия съдебен съвет.
4. Членството в Гражданския съвет се прекратява автоматично при 3 (три) последователни неявявания или неучастия в заседанията му.
5. Всяка организация запазва самостоятелността и правото си самостоятелно да се обръща към ВСС.


IV. Функции на Гражданския съвет към ВСС
1. Подпомага ВСС при планиране и осъществяване на политики, свързани със законоустановените функции на ВСС. Анализира и оценява ефекта от провеждането им.
2. Подпомага експертно ВСС при разработване на програми и проекти в приоритетните за ВСС насоки.
2.1. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18)Гражданският съвет може да оказва съдействие на ВСС и на други организации и учреждения от правосъдната система при разработване, изпълнение и отчитане на проекти и свързани с тях дейности, предвидени в Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система 2016 - 2020 г.
3. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Изготвя становища, предложения и препоръки за дейността на ВСС и на всички други организации и учреждения в рамките на правосъдната система.
4. Сезира ВСС при възникнали обществени казуси и въпроси от компетентността на ВСС.
5. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Изготвя становища в рамките на съгласувателните процедури при обсъждане на промени в законодателството, които засягат правосъдната система и приложението на нормативната уредба във всички области.
6. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Работи за укрепването на диалога, доверието и взаимопомощта между ВСС, лицата от правосъдната система и гражданското общество.

V. Правила за работа
1. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Всеки член на ВСС има право да участва в заседанията на Гражданския съвет.
2. Всяка една от професионалните и неправителствени организации определя поне по един свой представител за участие в заседанията на Гражданския съвет.
3. В случай, че НПО се представлява на заседанията на Гражданския съвет от друга организация - член на Гражданския съвет, то представляваната организация уведомява другите членове на Гражданския съвет за името и кръга на пълномощията на представителя.
4. (изм. – акт на ГС №97/06.07.18) Заседанията на Гражданския съвет се свикват от съпредседателите не по-рядко от веднъж на 2 месеца или при възникнала необходимост или по предложение на поне 3 от членуващите в Гражданския съвет организации.
5. (изм. - акт на ГС №97/06.07.18) Дневният ред се определя от съпредседателите на Гражданския съвет. Не се включва точка от дневния ред, ако не са предоставени писмени материали по темата или писмена аргументация за необходимостта от разглеждането й в Гражданския съвет. По изключение в него могат да бъдат включени за разглеждане допълнителни въпроси, по които са постъпили писмени предложения не по-късно от 3 дена преди датата на провеждане на следващото заседание.
6. Поканата с дневния ред за заседанията на Гражданския съвет се изпраща на имейл- адресите на всички членове на Гражданския съвет най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието.
7. (изм. - акт на ГС №97/06.07.18) Изменения в предварително обявения дневен ред не се допускат, с изключение на случаите по т.5.
8. За участие в заседанията могат да бъдат канени и експерти от други организации, съобразно техния предмет на дейност.
9. Постоянни сътрудници на Гражданския съвет са експертите от дирекция „Публична комуникация и протокол” на Администрацията на ВСС.
10. В зависимост от конкретните теми на заседанията в тях може да участват и други експерти от Администрацията на ВСС.
11. Заседанията на Гражданския съвет се съпредседателстват от член на ВСС и от представител на организациите, членове на Гражданския съвет, избрани за период от 1 (една) година. След изтичане на периода съпредседателите информират на заседание на Гражданския съвет за извършеното и индикираните проблеми през периода.
12. (изм. - акт на ГС №97/06.07.18) В процедурата по избор на съпредседател от квотата на неправителствените организации участват всички организации, освен тези, които изрично са заявили писмено отказ от участие. Предложените кандидати участват лично в заседанието.
12.1 (нова - акт на ГС №97/06.07.18) В случай, че не е избран съпредседател от страна на гражданските и професионални организации или от страна на ВСС, Гражданският съвет се председателства и представлява от единия, вече избран и действащ съпредседател до избора на втори съпредседател и се нарича Председател на Гражданския съвет към ВСС.
13. (изм. - акт на ГС №97/06.07.18) Актовете на Гражданския съвет се вземат с обикновено мнозинство от организациите, които присъстват или участват чрез писмени становища в провеждано заседание и са неразделна част от протокола на заседанието.
14. Гласуването е явно и поименно и в протокола се отразява начинът на гласуване на присъстващите.
15. Заседанията на Гражданския съвет са открити за присъствие на журналисти.
16. Със заповед Главният секретар на ВСС определя постоянен технически сътрудник на Гражданския съвет, който води стенографски протокол, съхранява документацията и осигурява технически кореспонденцията, в т. ч. завежда входящ и изходящ регистър на кореспонденцията.
17. Протоколът от заседанията се подписва от съпредседателите и от техническия сътрудник, след което се публикува на интернет-страницата на Висшия съдебен съвет в срок не по-късно от 2 месеца.
18. Участниците в Гражданския съвет не получават възнаграждение за заседанията.
19. (изм. - акт на ГС №97/06.07.18) Актовете на Гражданския съвет се разглеждат от пленума на Висшия съдебен съвет в срок до 30 дни. Пленумът на Висшия съдебен съвет се произнася със становище в срок не по-късно от 2 месеца.
20. (отм. - акт на ГС №97/06.07.18)
21. (изм. - акт на ГС №97/06.07.18) Изявления пред медиите от името на Гражданския съвет могат да се правят заедно или по отделно от двамата съпредседатели.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Гражданският съвет е създаден на основание на решения на Висшия съдебен съвет по протокол № 53/13.11.2012 г. и протокол № 1/10.01.2013 г.
§2. Настоящите правила за действие на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет са приети на заседание, проведено на 11.02.2013 г. по протокол №2, изм. и доп. на заседание, проведено на 25.06.2013 г. по протокол №6, изм. и доп. на заседание, проведено на 22.10.2013 г. по протокол №8, изм. и доп. на заседание, проведено на 7.03.2014 г. по протокол №12, изм. и доп. на заседание, проведено на 11.04.2014 г. по протокол №13, доп. на заседание, проведено на 11.07.2014 г. по протокол №16, изм. и доп. на заседание, проведено на 19.09.2014 г. по протокол №17. доп. на заседание, проведено на 03.06.2016 г. по протокол №28, изм. и доп. на заседание, проведено на 08.07.2016 г. по протокол №29, изм. и доп. на заседание, проведено на 06.07.2018 г. по протокол №50.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ 31.07.2018 г.

Важно_Граждански съвет_нови правила за работа в сила от 6 юли 2018 г. ) ----
Скъпи колеги,
1. Изпращам ви като прикачен документ към този е-мейл новите правила за работа на Гражданския съвет, които бяха приети на последното заседание с акт номер 50 и са в сила от датата на тяхното приемане: 6 юли 2018 г.
2. За целите на по-голямата публичност на дейността на нашия съвет бих искала да ви помоля да публикувате съобщение на Интернет страниците на вашите организации, към което да прикачите новите правила за работа на ГС и актуализиран списък с организациите членове на ГС (изготвила съм го и съм го прикачила тук също). Тези два документа към момента не могат да бъдат публикувани на Internet страницата на ВСС. Очаквам среща с г-н Магдалинчев по този въпрос, като съм изпратила писмено запитване до него относно актуализацията на информацията за ГС на сайта на ВСС. Това ще обсъдим в точка "Организационни въпроси" на заседанието ни другия петък, 27 юли.
Към съобщението ви моля да напишете и кратък текст, който да казва, че Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България продължава активно своята работа в изпълнение на своите цели и годишна програма за 2018 г., в него към момента членуват 18 граждански и професионални организации и заседанията се провеждат редовно в сградата на ВСС на адрес ул. "Екзарх Йосиф" 12 в гр. София. Електронната поща на Гражданския съвет за официален контакт е grajdanskisavet@vss.justice.bg.
3. За ваша инфо ви изпращам и точките на дневния ред за 27 юли (официално ще получите днес или утре дневния ред от официалната поща на ГС):
1. Правни проблеми при създаване на имотен регистър и нуждата от законодателни промени с оглед създаване на необходимата правна сигурност в правния оборот с недвижими имоти – обобщение на резултатите от проведена кръгла маса по темата на 6 юли 2018 г. с участието на всички заинтересовани страни
Докладчик: Българска асоциация на съдиите по вписванията;
2. Предложения за промяна в Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) с цел подобряване на обществените отношения между гражданите, притежаващи имоти в режим на етажна собственост
Докладчик: Сдружение „СЕФИТА“
3. Възможности за финансиране на проекти на организациите, членуващи в Гражданския съвет към ВСС по отворена процедура на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) с краен срок за кандидатстване 30.09.2018 г. – представяне на обобщена информация за условията на процедурата и реда за кандидатстване
Докладчик: Асоциация „ФОРУМ“
4. Организационни въпроси.
Поздрави,
Мария Карагьозова
Maria Karagiozova

Председател, Асоциация "ФОРУМ"
Chairperson, Forum Association

Mobile: (+359) 887 30 44 24
e-mail: forum.a@abv.bg
Address: Sofia 1113, 3 Kosta Lulchev Str.


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ 13.07.2018 г.

Уважаеми колеги, УС на АДСИ приема заявки за участие в ІХ - тата Международна научно-практическа конференция на тема: "Държавна и частна система на принудително изпълнение": "Сравнителен анализ и най-добрите практики", която ще се състои от 10-13.Х.2018г. в гр.Сочи, Руска Федерация. Подробности около програмата на събитието ще ни бъде изпратена допълнително, на сайта публикуваме поканата, която АДСИ получи през м.01.2018г., което беше обявено на отчетно-изборното ни събрание проведено на 27.01.2018г.. По решение на УС, в случай, че има до двама кандидати за участие, ще се поемат по 1000 лв. от разходите им, които са за сметка на участниците, а при повече желаещи, ще се поемат разходи в намален размер, по решение на УС. Кандидатите следва да са от редовните членове, със заплатен членски внос. Моля обръщайте се към до г - жа Хр.Калчева, на имейла й. Срок - края на м.юли 2018.
УС на АДСИ!
Dear colleagues!

PLEASE SAVE THE DATE: We kindly inform you that IX International scientific-practical conference on the theme:
«The public and private systems of compulsory enforcement: comparative analysis and best practices» will be held
by the FBS of Russia from 10 to 13 October 2018 in the city of Sochi (Krasnodar region).

The official invitations with further details about the Conference we will send soon.


Kind regards,

Уважаемые коллеги!

Сообщаем, что IX Международная научно-практическая конференция на тему: «Государственная и частная системы принудительного исполнения: сравнительный анализ и лучшие практики» состоится в период с 10 по 13 октября 2018 года в городе Сочи (Краснодарский край).

Официальное приглашение с более подробной информацией о Конференции мы направим в ближайшее время.

С уважением,


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ГР.ВАРНА НА 03.06.2018 г.

Съобщаваме Ви че, на 03.06.2018г. в гр. Варна ще се проведе обучителен семинар за работата с новостите в програмна система „JES”. Семинарът се организира от Асоциацията на Държавните съдебни изпълнители със съдействието на Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър” по следните теми:
1. Текущи изменения и подобрения в „JES“ версия 3.4.70
2. Прилагане на новата версия на библиотеката на Мйкрософт Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable
3. Ефективна работа с модула „Електронни справки в Регистъра на БНБ за банкови сметки и сейфове““
4. Пресмятане на пропорционалната такса, обвързването и с МРЗ и променени текстове в бланки във връзка с изменението на ГПК - ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017г.
5. Работа с новото поле "Внимание" в делата
6. Отпечатване на баркод при входиране на документи
7. Предстоящо развитие на JES и допълнителните модули
• Нов модул „Електронни справки в НОИ“
• Програмен продукт „Електронна папка - JES"
• Представяне на финансовия модул JES - NFORCE
5. Дискусия по приложение на предишните версии на програмните продукти и тяхното бъдещо развитие.
Ще бъде отделено време и за отговор на общи и на индивидуални въпроси, касаещи работата на кантората на всеки участник
Семинарът започва в 10:00 часа и ще се проведе в зала УСК1 на Варненски Свободен Университет.
Семинарът е подходящ за служителите в СИС, ДСИ, счетоводителите и системните администратори. На командированите ще им бъдат заверени командировъчните заповеди. Участието в семинара е безплатно.

Моля, изпратете вашите заявки до 23.5.2018г., за да можем своевременно да изготвим сертификати на участниците. Необходими са ни три имена, поради пропускателния режим във Варненски Свободен Университет. Ако ще ползвате паркинга на ВСУ, моля да ни уведомите и за номера на автомобила с който пристигате. Моля, изпращайте ни по електронна поща и допълнителни въпроси, които желаете да бъдат разгледани.
Ако имате въпроси, може да се обаждате на доц. Чакъров на тел. 0888973769 или скайп: eddy.chakarov
За непознаващите Варна малко информация:
За точното местоположение на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” вижте:
www.vfu.bg/kontakti/index.html
или http://maps.google.bg/maps/place?cid=17676982250976456790&q=VFU,+Varna,+Bulgaria&hl=bg&ved=0CDEQ-gswAQ&sa=X&ei=5lZsT8SfAdbk_Ab5xKSVCA
Около университета има много хотели, които може да изберете, но следните предлагат преференциални цени за участниците в семинара:
Хотел „Детелина“ - http://www.detelinahotel.com/bg/
Цена на човек в двойна стая, нощувка със закуска - 23.00лв. , цена за единична стая, нощувка със закуска - 30.00лв.
телефон за контакти: 0889 320 032
хотел Девора: - http://grabo.bg/places/hotel-devora/addresses
30 лв. е двойната стая нощувка със закуска
телефони за контакти: 0899 922 394 - управител Христо Христов


НовинаСНИМКИ ОТ СЕМИНАРА ГР.ПЛОВДИВ

11.05.2018 г.

Снимки от семинара - тук.


НовинаХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!!!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ! 27.03.2018 г.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ПОКАНА ЗА СЕМИНАР 27.03.2018 г.

Уважаеми колеги,
АДСИ Ви кани на семинар на 21.04.2018г. в гр.Пловдив, хотел "Родопи". Начало - 13.00 часа. За лектор на семинара е поканена доц. Таня Градинарова, а темата ще бъде: "Промените в изпълнителното производство по ГПК". За нечленовете на АДСИ, както и за членове, нередовно плащащи членски внос ще се заплаща 20 лв. такса за участие.
Телефон за резервации: 0889849681 г - жа Генка Боева / с уточнение, че се отнася за семинара на ДСИ/.
Цени: единична стая - 42лв., легло в двойна стая - 28лв.
Организирана е и вечеря за желаещите - 16лв.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ПИСМО ОТ СИБАНК ЕАД 06.02.2018 г.

Софийски районен съд
Съдебноизпълнителна служба

АСОЦИАЦИЯ на
ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
бул. „Патриарх Евтимий“ №2
Гр. София

СИБАНК
Част от КВС Груп

Per.ИД.871/30.01.2018 .
Дата:.
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ


Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме Ви, че считано от 19.02.2018г., СИБАНК ЕАД променя адреса за кореспонденция за получаване на запорни съобщения /налагане и отмяна/, запитвания за наличие на банкови сметки/трезорни касети и обща информация за клиенти, както следва:
- гр. София - 1040, ул. „Света София“ №5
С оглед своевременното изпълнение на запорните съобщения и горепосочените документи, моля същите да бъдат изпращани единствено на посоченият адрес.
Ивайло Матеев
Изпълнителен директо

Светла Георгиева Изпълнителен директор
ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЕБ
>
Част от КВС Груп
КВС Груп България, Милениум Център
бул. „Витоша" 89Б, 1463 София, България
www.cibank.bg


Новина30.01.2018

СЪОБЩЕНИЕ 30.01.2018 г.

КОЛЕГИ, СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ НА ПРОВЕДЕНОТО НА 27.01.2018г. ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АДСИ, БЕШЕ ИЗБРАН НОВ УС В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТИНА КАЛЧЕВА - РС ВАРНА
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ КОЛЕВА - РС СОФИЯ
ЧЛЕНОВЕ:
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮНГОВ - РС ПАЗАРДЖИК
ВЕСЕЛИНА ТЕЛИМИ - РС СОФИЯ
СВЕТЛАНА ЛИШЕВА - РС СЛИВЕН
МАРИЯ ЗАХОВА - РС СОФИЯ
МАЯ СИНКОВА - РС БУРГАС
ИВАЙЛО МИЛЕВ - РС ДОБРИЧ
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ - РС ПЛОВДИВ


НовинаКОЛЕДА

22.12.2017 г.

УС НА АДСИ, ВИ ЖЕЛАЕ ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

НовинаОТЛИЧИЕ

СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ГОДИНАТА /2017/ 04.12.2017 г.

Уважаеми колеги, на 25.11.2017г. за 5 - ти пореден път бяха връчени годишните правосъдни награди "Темида - цената на истината". За пръв път и съдебните изпълнители бяха включени в номинациите. С голямо задоволство Ви съобщаваме, че наградата в тази категория беше връчена на ДСИ Мария Колева - Ръководител СИС при СРС и зам. председател на АДСИ. На събитието присъства и Председателя на АДСИ г - жа Хр.Калчева.

НовинаСЪОБЩЕНИЕ

СЪБРАНИЕ 09.11.2017 г.

УС НА АДСИ ВИ СЪОБЩАВА, ЧЕ НАСРОЧЕНОТО ЗА 25.11.2017г. ОБЩО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА АДСИ СЕ ОТЛАГА ПОРАДИ ВАЖНИ И НЕПРЕДВИДЕНИ АНГАЖИМЕНТИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА АДСИ, СЪВПАДАЩИ С ОБЯВЕНАТА ДАТА. СЪЩОТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.01.2018г. В ГР.ХИСАРЯ, ХОТЕЛ "АУГУСТА" - ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, ОТ 13.00 ЧАСА И ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА УС НА АДСИ ЗА 2017г.;
2. ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА УС ОТ КС;
3. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА МАНДАТА;
4. ИЗБОР НА НОВ УС;
5. РАЗИСКВАНИЯ ПО ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ.
ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧАСТИЕ И РЕЗЕРВАЦИИ НА ТЕЛ. 0337 62244.
МОЛЯ КОЛЕГИТЕ - УЧАСТНИЦИ ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ ЗА ДА БЪДАТ СЧИТАНИ ЗА РЕДОВНИ ЧЛЕНОВЕ И КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОРГАНИ НА АДСИ, СЛЕДВА ДА СА ВНЕСЛИ ДЪЛЖИМИЯТ ЧЛЕНСКИ ВНОС.


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ 20.10.2017 г.

УС на АДСИ свиква общо изборно събрание на 25.11,2017г. в 13.00 часа, което ще се проведе в заседателната зала на хотел "Аугуста", гр. Хисаря, при следния дневен ред:
1.Оценка на работата на УС от Председателя на КС;
2.Освобождаване от длъжност на членовете на УС поради изтичане на мандата им;
3.Избор на нов УС;
4.Разискване на текущи въпроси.
Моля записването за участие да се направи най - късно до 20.11.2017г. на телефон за резервации на хотела: 0337 62244.
от УС на АДСИ


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ПРОМЯНА НА АДРЕС 20.10.2017 г.

"ОББ АД - Мария Луиза 47
Изх. №
12 5 4 5 6 - 1 7
10 -10- 2017
Дата:
Част om КВС Груп
ДО
АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ Бул." Патриарх Евтимий „ № 2 ГР. СОФИЯ
Относно:Промяна на адреса на получаване на запорни съобщения и документи към
тях.
Уведомяваме Ви, че считано от 23.10.2017г. Обединена Българска банка променя адреса за получаване на запорни съобщения и документи към тях.
С оглед своевременно изпълнение на запорните съобщения и документите към тях бихме искали да ги получаваме единствено на адрес:
1040 София, ул. „Света София"5
Ивайло Матеев
Главен изпълнителен директо

ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЕБ

КВС Груп България
ул. „Света София" 5,1040 София, България
www.ubb.bg
Част от КВС Груп


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

03.10.2017 г.

Уважаеми колеги, във връзка с писмото на АГКК, Ви уведомяваме за следното: предвид това, че не всички ДСИ са и членове на АДСИ, то осигуряването на достъпа до ел. система не може да бъде организирано на ниво асоциация. Моля да имате предвид, че същото следва да стане чрез съответния Районен съд! Това ще е и по-бързият вариант предвид необходимостта от събиране на личните Ви данни и въпрос на лична преценка.
От УС на АДСИ!
СЛЕДВА ПИСМОТО НА АГКК.


НовинаПИСМО ОТ АГКК

03.10.2017 г.

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
СОФИЯ 1618, кв. ПАВЛОВО, УЛ. МУСАЛА №1 ТЕЛ,: 02/818 83 83, факс: 02/955 53 33
ACAO@CAOASTRE.BG • http://WWW.CADASTRE.BG

Изх. 11 – 33 / 14 .09. 2017 г.
до
Г-ЖА ХРИСТИНА КАЛЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
БУЛ. „ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” № 2 1000 ГР. СОФИЯ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЛЧЕВА,
Във връзка с постъпващи в службите по геодезия, картография и кадастър искания (под формата на писма) за безвъзмездно предоставяне на справки, за наличието на вписани недвижими имоти на лица, срещу които са образувани изпълнителни дела, от държавни съдебни изпълнители, бих искал да Ви уведомя за следното:
В Агенцията по геодезия, картография и кадастър функционира информационна система на кадастъра - КАИС, чрез която могат да бъдат заявявани справки и услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.
Информационната система на кадастъра дава следните възможности:
1. Без специално оторизиране, всяко лице може да търси, разглежда и получава на екран справка от кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот, за сграда или за самостоятелен обект в сграда. Справката съдържа основни кадастрални данни за имота: вид на имота, идентификатор, площ, предназначение на имота, начин на трайно ползване, адрес; за сграда - и брой етажи, а за самостоятелен обект в сграда - и брой нива в обекта и № на етажа. Справката не съдържа данни за собственика на имота и акта, от който черпи правата си.
2. Въз основа на разширен достъп до информационната система на кадастъра, заявителят, който има правен интерес или правомощия по закон, получава освен кадастралните данни за имота и данни за името/наименованието на собственика, ЕГН/БУЛСТАТ и данни за актовете за собственост. Въз основа на разширения достъп държавният съдебен изпълнител може да прави:
- „Справка за собствениците и носителите на други вещни права за лице от кадастралния регистър на недвижимите имоти“. Справката може да се прави по ЕГН или БУЛСТАТ и съдържа данни за всички имоти на лицето на територията на цялата страна, включително данни за документите за собственост;
- „Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид за един недвижим имот в неурбанизирана територия или в урбанизирана територия“. Извадката може да се заявява по идентификатор на имота или по ЕГН или БУЛСТАТ на лицето, и съдържа данните за недвижимите имоти и името/наименованието на собствениците, и носителите на ограничени вещни права.
Държавните съдебни изпълнители, като лица, на които държавата е възложила дейността по принудително изпълнение, имат правен интерес да получават пълните данни за имота - кадастрално описание и данни за собственика, и актовете за собственост.
Всеки държавен съдебен изпълнител би могъл, при желание от негова страна, да заяви в АГКК искане за получаване на достъп до КАИС, като посочи три имена, ЕГН, район на действие, телефон и електронна поща. По Ваша преценка, вместо всеки държавен съдебен изпълнител да отправя самостоятелно искане, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители може да предостави на АГКК списък на нейните членове, които желаят да получат достъп до КАИС.
Относно отправяните искания от държавни съдебни изпълнители до служби по геодезия, картография и кадастър за безвъзмездно предоставяне на справки от кадастралната карта и кадастралните регистри, на основание чл. 84, ал. 1 от ГПК, бихме искали да обърнем внимание на следното:
Службите по геодезия, картография и кадастър носят отговорност, както за неправомерно събиране на държавни такси, така и при несъбиране на дължими държавни такси. Освобождаването от заплащане на държавна такса става само в изрично определени със закон случаи.
2. Въз основа на разширен достъп до информационната система на кадастъра, заявителят, който има правен интерес или правомощия по закон, получава освен кадастралните данни за имота и данни за името/наименованието на собственика, ЕГН/БУЛСТАТ и данни за актовете за собственост. Въз основа на разширения достъп държавният съдебен изпълнител може да прави:
- „Справка за собствениците и носителите на други вещни права за лице от кадастралния регистър на недвижимите имоти“. Справката може да се прави по ЕГН или БУЛСТАТ и съдържа данни за всички имоти на лицето на територията на цялата страна, включително данни за документите за собственост;
- „Извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид за един недвижим имот в неурбанизирана територия или в урбанизирана територия“. Извадката може да се заявява по идентификатор на имота или по ЕГН или БУЛСТАТ на лицето, и съдържа данните за недвижимите имоти и името/наименованието на собствениците, и носителите на ограничени вещни права.
Държавните съдебни изпълнители, като лица, на които държавата е възложила дейността по принудително изпълнение, имат правен интерес да получават пълните данни за имота - кадастрално описание и данни за собственика, и актовете за собственост.
Всеки държавен съдебен изпълнител би могъл, при желание от негова страна, да заяви в АГКК искане за получаване на достъп до КАИС, като посочи три имена, ЕГН, район на действие, телефон и електронна поща. По Ваша преценка, вместо всеки държавен съдебен изпълнител да отправя самостоятелно искане, Асоциацията на държавните съдебни изпълнители може да предостави на АГКК списък на нейните членове, които желаят да получат достъп до КАИС.
Относно отправяните искания от държавни съдебни изпълнители до служби по геодезия, картография и кадастър за безвъзмездно предоставяне на справки от кадастралната карта и кадастралните регистри, на основание чл. 84, ал. 1 от ГПК, бихме искали да обърнем внимание на следното:
Службите по геодезия, картография и кадастър носят отговорност, както за неправомерно събиране на държавни такси, така и при несъбиране на дължими държавни такси. Освобождаването от заплащане на държавна такса става само в изрично определени със закон случаи.

Съгласно чл. 431, ал. 4 от ГПК за предоставяне на информация и документи, необходими за съответното изпълнително производство, в случаите по чл. 83, ал. 1 и чл. 84 от същия кодекс не се дължи държавна такса. Считаме че тези хипотези касаят освобождаване от държавна такса, събирана от съдебните органи по Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. Основанията за освобождаване от държавна такса, за извършваните от държавните органи административни услуги (каквито са исканите справки) са определени в чл. 5 от Закона за държавните такси.
Службите по геодезия, картография и кадастър ще продължават да предоставят безвъзмездно исканите справки от държавните съдебни изпълнители - в случаите, в които е налице правно основание за освобождаване от държавна такса. С оглед на това, да не се забавят и затрудняват провежданите от държавните съдебни изпълнители процедури, моля в исканията си до службите по геодезия, картография и кадастър, за предоставяне на справки, да бъде посочвана съответната правна норма от Закона за държавните такси, която е основание за освобождаване от заплащане на държавна такса.
Моля, за гореизложеното да уведомите по подходящ начин членовете на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители. Считаме че по този начин ще бъде улеснена, както дейността на държавните съдебни изпълнители, така и на службите по геодезия, картография и кадастър.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ИНЖ.МИХАИЛ КИРОВ

НовинаСЪОБЩЕНИЕ

СЕМИНАР 12.05.2017 г.

Съобщаваме Ви, че на 11.06.2017г. от 10.00 часа в гр. Варна ще се проведе обучителен семинар за работата с новостите в програмна система „JES”. Семинарът се организира от Асоциацията на Държавните съдебни изпълнители със съдействието на Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър” по следните теми:
1. Текущи изменения и подобрения в „JES“
2. Новата бланка в „Печат“ ->“Справка за възложените вземания“ – по образеца от споразумението с ВСС.
3. Ефективна работа с „Модул плащания“
4. Предстоящо развитие на JES и допълнителните модули
• Представяне на новата функционалност за цесия при повече от един длъжник.
• Нов модул „Електронни справки в Регистъра на БНБ за банкови сметки и сейфове“
• Нов модул „Електронни справки в НОИ“
• Новости в програмни продукти „JES ONLINE“ и "Електронна папка"
• Новости във финансовия модул JES - NFORCE
5. Дискусия по приложение на предишните версии на програмните продукти и тяхното бъдещо развитие.


НовинаВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ

10.04.2017 г.НовинаСНИМКИ ОТ ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 18.03.2017

10.03.2017 г.

Снимки от семинарът - тук.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 16.02.2017 г.

УС НА АДСИ СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА, НА 18.03.2017г. ОТ 14.00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ХОТЕЛ "АКВАЯ" - ГР.В.ТЪРНОВО. СЪБРАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ИЗСЛУШВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТНИЯ ДОКЛАД ЗА 2016г. НА УС НА АДСИ.
2. РАЗИСКВАНИЯ НА ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА АДСИ.


НовинаКОЛЕДА

ЧЕСТИТА КОЛЕДА 19.12.2016 г.


ГОДИНАТА, КОЯТО СЕ ЗАДАВА С ШЕПИ РАДОСТ ДА РАЗДАВА, ДА БЪДЕ МИРНА ПЛОДОВИТА И ЗА ВАС ДА Е ЧЕСТИТА! ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!!!


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

РАБОТНА СРЕЩА 14.10.2016 г.

Съобщаваме Ви, че на 19.11.2016г. от 13.00 часа ще се проведе работна среща на членовете на Асоциацията на Държавните съдебни изпълнители" в малката конферентна зала на
хотел "Мериан Палас" 4 зв. - гр. Стара Загора. Ще бъдат поканени представители на Министерство на Правосъдието.


НовинаСНИМКИ ОТ СЕМИНАРА В ГР.ВАРНА - 12.06.2016Г.

21.06.2016 г.

Снимки от семинарът - тук.


НовинаСЪОБЩЕНИЕ

СЕМИНАР 18.05.2016 г.

Уведомяваме Ви, че на 12.06.2016г. в УЗК - 3, гр. Варна ще се проведе семинар /обучение/ за новостите на програмния продукт JES на тема "Електронни инструменти в съдебното изпълнение". За повече информация относно проекта на програмата прочетете тукНовинаХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК 26.04.2016 г.


Новина

12.04.2016 г.

Снимки от годишното отчетно събрание в гр. Хасково на 19.03.2016г. - тук.


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 31.01.2016 г.

УС НА АДСИ СВИКВА РЕДОВНО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА 19.03.2016г. ОТ 13.00 ЧАСА В КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА ХОТЕЛ "РОДОПИ" - ГР ХАСКОВО, ПРИ СЛЕДНИЯТ РЕД:
1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА УС НА АДСИ ЗА 2015г.;
2. РАЗИСКВАНИЯ ПО ДОКЛАДА И ДЕЙНОСТТА НА АДСИ;
3. ОБСЪЖДАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ЗА ПРОМЕНИ В ЧЛ.6 И ЧЛ.7 НА УСТАВА НА АДСИБ.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: тукНовинаКоледа

ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА! 09.12.2015 г.


НовинаВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

СЕМИНАР 12.10.2015 г.

ПОКАНА
ЗА С Е М И Н А РУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Асоциацията на държавните съдебни изпълнители Ви кани на СЕМИНАР на 17 и 18.10.2015г. в град Асеновград, хотел "Сани".
Темата е обсъждане на Тълкувателно Решение № 2/2013 с лектор Борислав Белазелков – съдия във ВКС.
Начало на семинара: на 17.10.2015г. от 10,00 ч.
Нощувка във двойна стая със закуска и вечеря - 50лв., единична стая – 60 лв.
За участието в семинара всеки участник дължи и минимална такса.
Моля да потвърдите участието си до 15.10.15г.
Записвания за семинара се извършват, както следва: Хотел „САНИ” - Асеновград, тел. 033 120 880 относно: Семинар по ГПК.
Забележка: Направена резервация може да бъде оттеглена най-късно до 10.10.2015г.


НовинаСНИМКИ ОТ СЕМИНАРА В ГР.АСЕНОВГРАД 17.10. -18.10.2015г.

21.10.2015 г.


НовинаВажно съобщение

27.05.2015 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


Поради отсъствието на представител от Министерството на правосъдието, лектор на срещата, която ще се проведе на 30.05.2015г. от 14:00 часа в хотел Дипломат Плаза в гр. Луковит ще бъде окръжен съдия Катя Пенчева от гр. Пазарджик


НовинаВажно съобщение

Семинар 20.05.2015 г.

ПОКАНА

ЗА СЕМИНАР

Съобщаваме Ви, че на 13.06.2015г. в гр. Варна ще се проведе семинар /обучение/ за работа с новостите в програмен продукт "JES". Моля, изпращайте заявките за участие на vladimirov1986@gmail.com или eddy.temida2000@gmail.com.
За повече информация относно семинарът прочетете тукНовинаВажно съобщение

12.05.2015 г.

ПОКАНА


На 18.05.2015 г. след 10 ч. във ВСС ще има ден на отворените врати и АДСИ е поканена за участие. Ако има желаещи за участие, моля да се свържат с ръководството до края на работния ден - 14.05.2015 г.


НовинаВажно съобщение

07.05.2015 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на работна среща, която ще се проведе на 30.05.2015год. от 14.00 часа в хотел Дипломат плаза в гр. Луковит. Резервация - на рецепцията на хотела - тел. 0885205252. Нощувка в единична стая-60.00 лв., двойна стая-80.00 лв. Вечеря - 25.00лв. За неделя-31.05.2015 е предвидена разходка до скалния феномен "Проходна".
За повече информация тук


Снимки от семинара гр.Луковит-тук.


НовинаВажно съобщение

12.02.2015 г.

ПОКАНА

ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

УС на Асоциацията свиква редовно Годишно отчетно събрание на 14.03.15 г. в 14:30 часа в конферентната зала на СЮБ гр. София, ул. Пиротска -7, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад.
2. Разисквания по доклада.
3. Други.
На събранието ще присъстват гости от МП и ВСС.
НовинаВажно съобщение

09.02.2015 г.

Уведомяваме Ви, че редовното Годишно отчетно събрание насрочено за 14.02.2015г. от 14:30ч. се отлага поради това, че на същата дата и час ще се проведе първи етап от конкурса за ЧСИ в гр. София. Допълнително ще бъдете уведомени за новата дата.


НовинаВажно съобщение

13.01.2014 г.

ПОКАНА

ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

УС на Асоциацията свиква редовно Годишно отчетно събрание на 14.02.15 г. в 14:30 часа в конферентната зала на СЮБ гр. София, ул. Пиротска -7, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад.
2. Разисквания по доклада.
3. Други.
На събранието ще присъстват гости от МП и ВСС.За повече информация тук


НовинаВажно съобшение

18.11.2014 г.

Уважаеми колеги, напомняме Ви, че някои от Вас не са си внасяли членският внос от години.
Направете необходимото в най-кратък срок, 01.12.2014 г.
От Управителният съвет на АДСИ.
НовинаВажно съобщение

14.10.2014 г.

Снимки от работната среща в гр. Kърджали на 11.10.2014 г. - тук.


НовинаВажно съобщение

01.08.2014 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на работна среща, която ще се проведе на 11.10.2014 год., от 13.00 часа в хотелски комплеск "Главатарски хан", който се намира в село Главатарци на самия бряг на яз. Кърджали, на 7 км. от град Кърджали. Настаняването ще се извърши в хотел "Главатарски хан" и в апарт хотел "Сезони".
Моля, заявете участието си до 30.09.2014 год.! След посочената дата резервации няма да бъдат приемани поради заетостта на хотела. При заявено участие, моля посочете и желаното от Вас меню за вечеря.
Работната среща ще се проведе и с участието на представител от Министерство на правосъдието.

За повече информация тук


НовинаВажно съобщение

19.06.2014 г.

На проведеното РЕДОВНО ИЗБОРНО събрание на Асоциацията на 14.06.2014 г. в гр.Стара Загора г. , беше избран нов УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ в състав:
ХРИСТИНА КАЛЧЕВА (РС-Варна) - ПРЕДСЕДАТЕЛ
МАРИЯ КОЛЕВА (РС-София) - ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
ВЕСЕЛИНА ТЕЛИМИ (РС-София)
БОЯН ДЮЛГЕРОВ (РС-Ст. Загора)
СВЕТЛАНА ЛИШЕВА (РС-Сливен)
ИВАЙЛО МИЛЕВ (РС-Добрич)
НАДЕЖДА МАРГАРИТОВА (РС-Кърджали)
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮНГОВ (РС-Пазарджик)
ЛЮДМИЛ СТАНЕВ (РС-Варна)

НовинаВажно съобщение

24.04.2014 г.

ПОКАНА

ЗА ГОДИШНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

УС на Асоциацията свиква Годишно изборно събрание на 14.06.14 г. в 13:30 часа в конферентна зала на хотел Мериан Палас в гр.Стара Загора, бул."Руски"№8, при следния дневен ред:
1. Оценка за работата на УС от председателя на Контролния съвет
2. Освобождаване от длъжност членовете на УС поради изтичане на мандата им.
3. Избор на нов УС.
4. Други.
служебен 042900821.За повече информация тук


НовинаВажно съобщение

22.04.2014 г.

ПОКАНА

ЗА СЕМИНАР
Съобщаваме Ви, че на 10.05.2014г. в гр. Варна ще се проведе семинар /обучение/ за работа с новостите в програмен продукт "JES".
За повече информация относно семинарът прочетете тук


Новина

17.04.2014 г.

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Новина

24.03.2014 г.

Снимки от събранието - тук.


НовинаВажно съобщение

28.01.2014 г.

ПОКАНА

ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

УС на Асоциацията свиква редовно Годишно отчетно събрание на 15.03.14 г. в 14:00 часа в конферентната зала на х-л "Аугуста" гр. Хисаря, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад.
2. Разисквания по доклада.
3. Други.
На събранието ще присъства и гост от МП.За повече информация тук


НовинаВажно съобщение

22.12.2013 г.


НовинаВажно съобщение

18.10.2013 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на Работна среща, която ще бъде проведена в хотел " Национал Палас"/ гр. Сливен/ на 09.11.2013 г. от 14:00 ч.
Моля, заявете участието си на тел. 0889513710 / г-жа Св. Лишева /
За повече информация тук


Снимки от семинар - тук.


Новина

05.07.2013 г.

Снимки от семинар - тук.


НовинаВажно съобщение

25.05.2013 г.

ПОКАНА

ЗА СЕМИНАР


УС на Асоциацията кани всички свои членове на семинар, с участието на с-я Дияна Митева от Окръжен съд - Варна, който ще бъде проведен в гр. Поморие на 08.06.2013 г. от 14:00 в Интерхотел Поморие. Тема - обсъждане на проблеми в изпълнителното производство.
Моля, заявете участието си на тел. 0596 22103 / г-жа Емилия Бончева /
Цена на резарвация тук.


НовинаВажно съобщение

Семинар 22.04.2013 г.

Съобщаваме Ви, че на 18.05.2013г. в гр. Варна ще се проведе семинар /обучение/ за работа с новостите в програмен продукт "JES".
За повече информация относно семинарът прочетете тук


НовинаВажно съобщение

16.04.2013 г.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! - ДЕН НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЮРИСТА.
ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ ЗДРАВЕ, СПОКОЙСТВИЕ И УВЕРЕНОСТ В РАБОТАТА ВИ.


От Управителният съвет на АДСИ


НовинаВажно съобщение

20.09.2012 г.

С Е М И Н А РУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Асоциацията на държавните съдебни изпълнители Ви кани на СЕМИНАР на 20.10.2012г. в 14:00 в град Асеновград, хотел "Сани". Темата е “Проблеми и противоречиви практики свързани с контрола на дейността на ДСИ” с участието на инспектори от инспектората на МП.
Нощувка със закуска в единична стая - 50лв. Двойна стая - 65лв. Апартамент - 120
Цена на куверта за вечеря - пилешко - 24,20; със свинско - 28,30.
Моля да ни потвърдите участието си до 15.10.12г.
Лице за контакти: Румяна Харлова - 0893351277 гр. Асеновград на рецепцията в хотела


НовинаВажно съобщение

10.05.2012 г.

П О К А Н А
ЗА С Е М И Н А РУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България Ви кани на СЕМИНАР на тема “Проблеми на изпълнителното производство по ГПК” с лектор Диана Митева – съдия в Окръжен съд – гр. Варна.
Семинарът ще се проведе на 02.06.2012г. от 13.00ч. в гр. Бургас, ул.”Транспортна” № 6 /до МОЛ “Бургас Плаза”/ в конферентна зала на хотел „АВЕНЮ”
Предвидени са вечеря на 02-ри юни от 19.00ч. в ресторанта на хотела и една нощувка на 02.06 /събота/.
Нощувка със закуска в единична стая - 40лв. Двойна стая - 50лв. /по 25лв.на човек/.
Цена на куверта за вечеря-25лв.НовинаВажно съобщение

Семинар 25.04.2012 г.

Съобщаваме Ви, че на 13.05.2012г. в гр. Варна ще се проведе семинар /обучение/ за работа с новостите в програмен продукт "JES". Семинарът се организира от Асоциацията на Държавните съдебни изпълнители със съдействието на Варненския Свободен Университет „Черноризец Храбър”. по следните теми:

1. Работа с модула за връчване на документи. Използване на баркод за бърза идентификация на документите
2. Модул "Електронна папка", интегриран с програмния продукт "JES"
3. Взаимодействие с „АПИС РЕГИСТЪР+” за автоматично следене и известяване на измененията във фирмените досиета.
4. Работа с новите справки „Главници по действащи дела” и "Суми по взискатели".
5. Работа с тип страна - активна/неактивна.
6. Използване на вид, тип и подтип на делата. Именуване на видовете, типовете и подтиповете дела за всяка СИС.
7. Ще бъде отделено време и възможност за отговор на общи и на индивидуални въпроси, касаещи работата на кантората на всеки участник.
Семинарът започва в 10.00ч. и ще се проведе в зала УСК 2 на ВСУ. Предполагаем час на завършване 16:00
Участието в семинара е безплатно. Пътуването и престоя е на собствени разноски на участниците.

Лектори на семинара са доц. д.м. Еди Чакъров, представители на Темида 2000 и ДСИ от РС Варна.

Моля, уведомете ни ни по електронна поща vladimirov1986@gmail.com за Вашето и/или на вашите служители присъствие на семинара. Необходими са ни три имена, поради пропускателния режим във Варненски Свободен Университет. Ако ще ползвате паркинга на ВСУ, моля да ни уведомите и за номера на автомобила с който пристигате. Моля, изпращайте ни по електронна поща vladimirov1986@gmail.com и допълнителни въпроси, които желаете да бъдат разгледани.

За непознаващите Варна малко информация:
Следните хотели са в близост до ВСУ:

Хотел Девора с цена на стая 15 лв.
Хотел Детелина с цена на стая от 23 лв.
За местоположението на Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър” виж тук или тук


НовинаВажно съобщение

16.04.2012 г.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!! С пожелания за много професионални успехи!


От Управителният съвет на АДСИ


НовинаВажно съобщение

06.04.2012 г.

На проведеното Годишно отчетно-изборно събрание на Асоциацията проведено на 31.03.2012 г. в гр.Стара Загора г. , беше избран нов КОНТРОЛЕН СЪВЕТ в състав:
Владимир Дражев (РС-София) - ПРЕДСЕДАТЕЛ
Иван Байков (РС-Девня)
Николай Николов (РС-София)
Диана Ставрева (РС-Бургас)
Любка Цветанова (РС-Пазарджик)

НовинаПокана за отчетно-изборно събрание

23.02.2012 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Асоциацията на държавните съдебни изпълнители в България Ви кани на ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ, което ще се проведе на 31.03.2012г. от 13.00ч. в гр.Стара Загора, ул.”Парчевич” №1, в голямата конферентна зала на хотел „Железник”, при следния дневен ред:


1.Отчетен доклад на УС на АДСИБ за 2011г.
2.Освобождаване от длъжност на членовете на Контролния съвет,поради изтичане на мандата.
3.Избор на нов Контролен съвет.
4.Промени в Устава на АДСИБ :
-чл.3, чл.26 ,чл.42 ,чл.47,чл.51,чл.55-57,чл.69,чл.73
5.Изключване на членове на АДСИБ
6.Други

От УС на АДСИБПредвидени са вечеря на 31-ви март от 19.00ч. в ресторанта на хотела и една или две нощувки, съответно на 30-ти март /петък/ и на 31-ви март /събота/.
Нощувка в единична стая -35лв.В двойна стая - 40лв. /по 20лв. на човек/.
Цена на куверта за вечеря-25лв./включва меню в три варианта по избор+ DJ/.
Заявки за резервация за вечеря и нощувка следва да се направят най-късно до 21.03.2012г. на телефон 042/622158/ на рецепцията на хотел”Железник/.
Лице за контакти: Боян Дюлгеров, ДСИ при РС-Стара Загора, тел.0888462676.

Примерно меню в три варианта /избраният вариант да се посочи при резервацията/:
I-ви вариант: овчарска салата, безалкохолно, ракия 50г., топло предястие, свинска вратна пържола, питка, баклава;
II-ри вариант: гръцка салата, безалкохолно, ракия 50г., студено предястие, пилешко филе на скара с гарнитура, питка, торта;
III-ти вариант: мешана салата, безалкохолно, ракия 50г. , топло предястие, питка, комбинирано /свинско и пилешко/ филе с гъби и гарнитура, торта;НовинаВажно съобщение

17.01.2012 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Издателство “Сиела” издаде “Актуални проблеми на Европейския граждански процес и част VІІ на ГПК” с автор доц.д-р Валентина Попова. Автора обстойно и задълбочено е изследвал всички регламенти имащи отношение към принудителното изпълнение. Цената е 18 лева.
Желаещите да закупят изданието могат да се свържат в срок до 03.02.2012г. с ДСИ Хр.Калчева или ДСИ Л.Станев- СИС при РС-Варна на тел.052-613-697 и 052-613-705г. На 06.02.2012г. ще направим заявка в “Сиела” за доставяне на заявените количества.

Председател на АДСИБ Х.Калчева.НовинаВажно съобщение

04.11.2011 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на Работна среща, която ще бъде проведена в парк хотел Империал /гр. Пловдив / на 03.12.2011 г. от 14:30 ч.
/
Ценова оферта


НовинаВажно съобщение

26.08.2011 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на Работна среща, която ще бъде проведена в конферентната зала на хотелски комплекс "Дружба Бей Гардън" с. Кранево, ул."Черноморска"№45 на 10.09.2011 г. от 14:00 ч.
Нощувка със закуска - 22 лв. .
За официалната вечеря на 10.09.2011 от 19:00 ч. в Бар & Дайнър, куверт - 25 лв.
/


НовинаВажно съобщение

14.07.2011 г.

УС на АДСИ моли всички ДСИ да се свържат с ДСИ Раданова от СИС при РС - Ст. Загора във връзка с електронните подписи.
На тел. 042/ 900824 или на e-mail reny_rad@abv.bg


НовинаВажно съобщение

Членски внос 27.05.2011 г.

УС на Асоциацията моли своите членове да заплатят членските си вноски във възможно най-кратък период !!!


НовинаВажно съобщение

16.05.2011 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на Работна среща, която ще бъде проведена в конферентната зала на Хотел "Калина Палас" гр. Трявна на 11.06.2011 г. от 15:00 ч.

Нощувка в двойна стая - 70.00 лв. /за двама/.

Нощувка в единична стая - 50,00 лв.


НовинаВажно съобщение

25.02.2011 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на Работна среща, която ще бъде проведена в конферентната зала на Хотел "Калина Палас" гр. Трявна на 26.03.2011 г. от 13:30 ч.

Нощувка в двойна стая - 70.00 лв. /за двама/.

Нощувка в единична стая - 50,00 лв.


Новина

20.01.2011 г.

Честита двойна радост на ДСИ Иво Кралев от СИС Пловдив. Този месец семейството му се увеличи с две прекарасни момченца. Да са живи и здрави, да растат умни и щастливи да радват и озаряват живота на родителите си.

От АДСИНовинаВажно съобщение

17.01.2011 г.

ПОКАНА

ЗА РАБОТНА СРЕЩА


УС на Асоциацията кани всички свои членове на Работна среща относно методиката за атестиране на ДСИ , която ще бъде проведена в конферентната зала на Хотел "Национал Палас" гр. Сливен на 05.02.2011 г. от 14.00 часа.

Линк към сайта на хотела: http//www.nationalpalase.com/.


Нощувка в двойна стая - 60.00 лв. /за двама/.

Нощувка в единична стая - 49,00 лв.


За официалната вечеря на 05.02.2011г. от 19.00 ч. - куверт от 25 лв.


НовинаВажно съобщение

Публикация| 20.12.2010 г.

ИНФОРМАЦИЯ

На проведеното Годишно отчетно-изборно събрание на Асоциацията на 12.12.2010 г. , беше избран нов Управителен съвет в състав:

Христина Калчева - Председател

Мария Колева - Изпълнителен секретар

Боян Дюлгеров

Валентина Матева

Веселина Телими

Ивайло Милев

Людмил Станев

Мариана Славчева

Милена Гамозова


НовинаВажно съобение

Публикация 29.10.2010 г.

ПОКАНА

ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО- ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

УС на Асоциацията свиква редовно Годишно отчетно – изборно събрание на Асоциацията на държавните съдебни изпълнители, на 12.12.2010 г. от 10.00 часа. Заседанията на събранието ще проведат в конферентната зала на Почивна база на „Мини Марица- изток” ЕАД. в Старозагорски минерални бани, при следния дневен ред:
1. Избор на нов УС.
2. Освобождаване на стария.
3. Промени в Устава.

Каним всички колеги, членове на Асоциацията и бъдещи- членове, да присъстват на Събранието.

Нощувка в двойна стая - 40.00 лв. / за двама /., 35.00 лв, ако се ползува като самостоятелна.

Нощувка в апартамент – 90.00 лв.

Предвидена е и нощувка за 10.12.2010 г./ по желание/

За официалната вечеря на 11.12.2010 г. от 19.00 ч - куверт от 25 лв.

НовинаВажно съобщение

Публикация 04.10.2010 г.

УС на Асоциацията уведомява своите членове, че ще бъде проведена Работна среща.
в конферентната зала на хотел "Галери"-гр.Хисаря на 16.10.2010 г. от 13.30 часа.
ЦЕНА НА НОЩУВКАТА:-Двойна стая-65лв.;Единична-55лв.
В цената са включени закуска и ползване на басейн.
Резервации на :
GSM 0887272048- Управител-Г-н Манджуков.
Тел.03376-2085 -Рецепция на хотела.


НовинаВажно съобщение

публикация 15.05.2010 г.

Асоциацията на ДСИ в България предоставя на своите членове достъп за четене до Регистъра на длъжниците.
Реда за достъп е следния:
1.Изпращате „Искане за достъп” до Председателя на УС на Асоциацията – Г-жа Христина Калчева по факс 052/613674 или на хартиен носител на адрес:
Варна 9000, Районен съд Варна, Съдебно изпълнителна служба, За Г-жа Христина Калчева
В него посочвате Ваш личен електронен адрес и декларирате, че сте платили членския си внос до месец май 2010г. /включително/
2.Администратора на Регистъра Ви изпраща на посочения електронен адрес потребителско име и парола за достъп, /която можете да промените след това/ и указания за персоналната Ви регистрация
3. Образец на Искане за достъп, можете да намерите ТУК
4. За достъп за промяна на данните за съответната СИС и за качване на данни за публичните продажби и/или за длъжниците следва на адреса посочен по-горе да изпратите „Искане за достъп на администратор” по следния примерен ОБРАЗЕЦНовинаВажно съобщение

Публикация 07.04.2010 г.

УС на Асоциацията уведомява своите членове, че ще бъде проведена Работна среща в конферентната зала на хотел ПАЛАС в гр. Казанлък на 01.05.2010 г. от 13:30.
Цената за двойна стая е 60 лв.
За записване на тел. 0431 62311.


НовинаВажно съобщение - Достъп до Форума

Публикация | 11.02.2010 г.

Асоциацията на ДСИ в България предоставя на своите членове достъп до Форум за дискусии на различни теми.
Реда за достъп е следния:
1.Изпращате „Искане за достъп” до Председателя на УС на Асоциацията – Г-жа Христина Калчева по факс 052/613674 или на хартиен носител на адрес:
Варна 9000, Районен съд Варна, Съдебно изпълнителна служба, За Г-жа Христина Калчева
В него посочвате Ваш електронен-адрес и парола и декларирате, че сте платили членския си внос до месец май 2010г. /включително/
2.Администратора на Форума Ви изпраща на посочения електронен-адрес „Парола” за достъп, /която можете да промените след това/ и указания за персоналната Ви регистрация.
3. Образец на Искане за достъп, можете да намерите .ТУК

.
При възникнали трудности, изпращайте въпросите си на електронния адрес на Администратора.

НовинаВажно съобщение

Публикация | 12.11.2009 г.

Уважаеми колеги,
Вече имате безплатен достъп до услугите от кадастъра в www.icadastre.bg. До тази услуга се достига чрез част УСЛУГИ, след търсене и добавяне на обект в секция Кадастрална карта. В случай, че идентификатора не е известен, може да се достигне до него от секция "Собственост и собственици" след търсене в кадастралния регистър по ЕГН, ЕИК, име и т.н. След като сте намерили даден обект и сте го добавили следва да натиснете бутона Избор на услуги. Това ще Ви прехвърли към нова страница, на която е необходимо да селектирате обекта и да добавите услугата Извадка от кадастрална карта с данни от КРНИ за един имот. При това ще се появи ново меню, в което трябва да натиснете бутона поръчай за да направите поръчка на услугата. За да видите състоянието на поръчката Ви отидете на част Изпълнени услуги и пуснете търсене по съответните дати. Когато е готова, ще се появи бутон Плати, с който да потвърдите плащането. След като го извършите на същото място вече ще е бутона Преглед, чрез който може да отворите pdf файла с всички данни съдържащи се в една скица издавана от СГКК на АГКК.
При проблеми телефон за контакт: 02/818 83 39 Г-н Савов


НовинаВажно съобщение

Публикация | 27.10.2009 г.

Асоциацията на ДСИ в България, организира обучение за програмен продукт "JES" СИС за автоматизация работата на Съдебно-изпълнителните служби и за поддръжка на общ регистър на длъжниците.
Обучението ще се проведе на 31.10.2009г. от 10,00ч до 15,00ч., в зала "ПЕРЛА" на хотел "АКВА" гр.Варна. Моля, за целта да командировате деловодител и системен администратор.
Телефон за контакт: 052/613 697 в.109